Doktorske disertacije

Univerzitet Union Nikola Tesla > Nauka > Doktorske disertacije

Doktorske disertacije

Spisak odbranjenih disertacija:

Link ka NARDUS-u

 1. Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u Libiji, kandidat Elesawi, Abdulbaset Mohamed A.
 2. Disipacija mehaničke energije prelivnog mlaza pomoću suprotnog toka, kandidat Alghwail, Amad.Deen Abdusalam S.
 3. Uloga lokalne samouprave u privrednom razvoju Republike Srbije – mogućnosti i ograničenja, kandidat Dušan J. Aničić
 4. Metodologija izbora adekvatne proračunske metode u optimalnom projektovanju energetski efikasnih zgrada, kandidat Asharee, Assedeq A.
 5. Oblikovanje i pozicioniranje objekta primenom numeričke optimizacije u cilju poboljšanja njegovih performansi ukontekstu energetske efikasnosti, kandidat Dušan Barović
 6. Floristička i vegetacijska istraživanja u cilju integralne zaštite rezervata prirode Msalata u Libiji, kandidat Aiad Ezarzah, Alhusein M.
 7. Holistički pristup identifikaciji faktora koji utiču na performanse građevinskih projekata u Libiji, kandidat Elhnaish, Fathi E.
 8. Metodološki pristup identifikaciji prioritetnih ciljnih grupa u promovisanju obnovljivih izvora energije na nivou lokalne samouprave, kandidat Jovanović Goca
 9. Procena uticaja faktora stresa i njihovih efekata na šume sa ciljem zaštite životne sredine u Srbiji, kandidat Češljar, Goran D.
 10. Unapređenje arhitektonsko-konstrukcijskih elemenata u procesu obnove višeporodičnih stambenih zgrada iz perioda socijalističke izgradnje u Beogradu, kandidat Lukić V. Jasmina
 11. Istraživanja parametara životne sredine i analiza uticaja na kvalitet prinosa, kandidat Marković S. Jelena
 12. Savremene metode praćenja radionuklida i ostalih pokazatelja stanja životne sredine u cilju optimalnog upravljanja zaštićenim područjuma Pčinjskog okruga, kandidat Džoljić Jovana
 13. Unapreðenje performansi energetski efikasnog projektovanja eksperimentalnim simulacionim istraživanjima pcm materijala i ugradnjom fotonaponskih sistema u omotače građevinskih objekata, kandidat Jovanović Đ. Jovana
 14. Akumulacija ugljenika i azota u organskoj prostirci, šumskom zemljištu I šumskoj biomasi, kandidat Hadrović, Sabahudin
 15. Probabilistički normativi za planiranje u uslovima neizvesnosti, kandidat Khaled, Almayouf O.
 16. Matematički model raznovrsnosti odonata na teritoriji republike srbije u zavisnosti od glavnih karakteristika staništa, kandidat Abulsba, Khalil Salem
 17. Metode arhitektonske integracije solarnih ćelija na modelskom primeru materijalizacije omotača enrgetski efikasnih objekata u Libiji, kandidat Dagali, Khaled K.Salem
 18. Analiza ekološki povoljne metode uklanjanja teških metala iz kontaminiranih voda, kandidat Vojvodić G. Kristina
 19. Uporedna analiza izabranih pokretaca integrisanog sistema upravljanja otpadom na bazi pokazatelja u opštinama u Srbiji, kandidat Nikolić T. Magdalena
 20. Barijere i pokretačI ženskog preduzetništva u Srbiji, kandidat Maja A. Vrbanac
 21. Urbanističko planiranje gradskih obala u Beogradu kroz istraživanje mitologije kao pokretača kreativne ekonomije, kandidat Milovanović Z. Miloš
 22. Migracija radona iz građevinskih materijala i izrada softvera za modelovanje i mapiranje, kandidat Nikolić D. Mladen
 23. Upravljanje vrednostima, primena lokalnih znanja i učenje izborom slučajeva (case based reasoning) kao podrška donošenju odluka na međunarodnim projektima, kandidat Šurlan V. Nebojša
 24. Kvalitativna i kvantitavna analiza uzroka neuspeha građevinskih projekata, kanidat Čulić Nikola
 25. Prilog izučavanju finansijskih izveštaja i vrednovanje ekonomskih efekata i performansi entiteta na osnovu funkcija računovodstva, kontrole i revizije, kandidat Prokopović D. Tijana
 26. Procena i upravljanje rizicima tehničko – tehnoloških sistema u kontekstu održivog razvoja šire društvene zajednice i sistema, kandidat Milošević Rade
 27. Liderski koncept poslovanja -funkcija kreiranja organizacije visokih performansi, kandidat Miletić S. Vuk
 28. Vibracije lakih čeličnih međuspratnih konstrukcija u prefabrikovanim objektima i uticaj nekonstruktivnih zidova na njihove modalne karakteristike, kandidat Kotur P. Smiljana
 29. Primena višekriterijumske optimizacije kod izbora konstruktivnog rešenja sanacije klizišta, kandidat Nikola Gvozdović
 30. Efekat savremenih građevinskih sistema i materijala na funkcionalne i estetske performanse enterijera na modelskom primeru restorana, kandidat Salem I. Shwika
 31. Građevinski materijal kao performansa održive arhitekture u funkciji vrednovanja jedinice susedstva, kandidat Khaled Ben Omran
 32. Međuzavisnost brendiranja javnih preduzeća i države kao destinacije, kandidat Rakić Sandra
 33. Praćenje i analiza kvaliteta vazduha i meteoroloških parametara na gradilištu putem IOT-a, kandidat Milivojević Lazar
 34. Sinteza, karakterizacija i primena ugljeničnih materijala dobijenih od opušaka cigareta, kandidat Bojana Z. Božilović
 35. Procena kvaliteta vodosnabdevanja podzemnim vodama u Libiji, kandidat Salem Saleh Aleja