primer

Građevinarstvo

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestra)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor nauka - građevinarstvo

Doktorske akademske studije Građevinarstvo traju tri godine i vrede 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 90 ESPB je predviđeno za realizaciju dokotrske disertacije.

Na prvoj godini su predmeti: u prvom semestru: Obavezni: Metodologija naučno-istraživačkog rada i Odabrana poglavlja iz matematike, Izborni predmet 1 (Savremeni kontekst arhitekture, urbanizma i građenja i  Odabrana poglavlja iz teorije konstrukcija); u drugom semestru: Izborni predmet 2 – bira se 2 od 4 (Odabrana poglavlja iz računske mehanike, Odabrana poglavlja iz geotehnike, Odabrana poglavlja iz betonskih i zidanih konstrukcija i Metod konačnioh elemenata – napredni kurs) i Izborni predmet 3 (Metode optimizacije i Inženjerske vibracije). Na drugoj godini: treći semestar: Obavezni: Održivi razvoj u graditeljstvu, Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo; u četvrtom semestru: Obavezni: Trajnost, održavanje i obnova konstrukcija i predmeti vezani za izradu doktorske disertacije: Istraživanje i publikovanje radova –SIR, Doktorska disertacija – teorijske osnove – SIR; peti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 1, šesti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 2 i Doktorska disertacija (izrada i odbrana doktorske disertacije).

Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije.

Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu.

Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovatii donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa (studijske grupe).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata tako da budu sposobni za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu s apotrebama društva. Sa druge strane kroz obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživak irad drugih i da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja omogućava se razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju društva. Pored toga,  svrha ovog studijskog programa doktorskih studija je doprinos razvoju nauke u oblasti građevinarstva.

Studijski program doktorskih studija Građevinarstvo je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultetz a graditeljski menadžment je definisao zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti tehnike i svrha studijskog programa Građevinarstvo potpuno je u skladu sa zadacima i ciljevima Fakulteta i sa zadacima i ciljevima integrisanog Univerziteta“Union-Nikola Tesla“.

Doktori nauka iz oblasti građevinskog inženjerstva su kadrovi koji su osposobljeni za samostalan i visokokvalitetan naučni rad i za obavljanje relevantnih naučnih istraživanja iz oblasti građevinarstva, odnosno iz svih užih naučnih oblasti koje su zastupljene u studijskom programu.

Obrazovanje kvalitetnih doktora nauka jeste jedan od osnovnih aspekata strategije razvoja visokog školstva u Srbiji. Postojanje kadrova sa najvišim akademskim obrazovanjem, koji se bave upotrebom i razvojem novih tehnologija, vođenjem originalnih i naučno relevantnih istraživanja, i koji su sposobni da kritički procenjuju kvalitet istraživanja drugih, jeste jedan od vodećih prioriteta Republike Srbije. Doktori nauka iz oblasti građevinarstva predstavljaju kadrove koji će pomoći u orijentaciji našeg društva ka anticipiranju, a ne samo ka pasivnom praćenju evropske ekonomije koja je odavno bazirana na znanju.

Kadrovi koji se obrazuju na studijskom programu doktorskih studija  Građevinarstvo  će biti u stanju da daju veliki doprinos pomeranju granice znanja, odnosno razvoju građevinarstva i nauke uopšte, a tako i da, u okviru akademskog i profesionalnog konteksta, daju doprinos naučno-tehnološkom i kulturnom napretku društva u Srbiji.

Cilj studijskog programa je da studenti postignu najviše naučne kompetencije i akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti  Građevinarstva. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno adekvatnog znanja koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja naučnih disiplina u svetu.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment i ostalih doktoranata na integrisanom Univerzitu „Union- Nikola Tesla“, je razvijanje svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini i zaštite životne sredine. Cilj tudijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje vojih originalnih rezultata naučnoj javnosti.

Namera obrazovnog procesa na ovim doktorskim studijama jeste da se, kroz pohađanje izbornih predmeta i superviziju mentora, studentima pruži sveobuhvatno i kompleksno znanje iz određene uže specijalnosti. Kroz istraživački rad u okviru doktorske disertacije, studenti se osposobljavaju da samostalno organizuju i rukovode naučno-istraživačkim procesom visokog kvaliteta i stepena originalnosti, da svojim inventivnim radom daju naučne doprinose u građevinarstvu i kritički ocenjuju druga istraživanja. Pored toga, kod svršenih studenata će se razviti smisao za kvalitetnu verbalnu i pisanu komunikaciju, samostalan prikaz naučnih rezultata, kao i za uspostavljanje i razvijanje međunarodne naučne saradnje.

Studijski program je tako koncipiran da prati savremene i aktuelne pravce razvoja iz oblasti građevinskog inženjerstva u svetu, sa ciljevima usklađenim sa ciljevima doktorskih studija na vodećim tehničkim univerzitetima u svetu.

Na ovaj način postavljeni ciljevi studijskog programa u skladu su sa zadacima i ciljevima integrisanog Univerzita“Union- Nikola Tesla“ kao visokoškolske ustanove čije su osnovne delatnosti izvođenje akademskih studija svih stepena, obavljanje osnovnih, razvojnih i primenjenih naučnih istraživanja i podsticanje razvoja u tehničko-tehnološkim naukama.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju studenati tako da budu sposobni za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad iz oblasti Građevinarstva u skladu s apotrebama društva. Cilj studijskog programa. DAS  Građvinarstvo  je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Studenti koji završe doktorske akademske studije  Građevinarstvo  kompetentni su da vode kompleksne istraživačke projekte i da rešavaju realne probleme iz građevinske prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre, a šta loše strane.

Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:

 • Koji su pokazalisi stematsko znanje i razumevanje iz oblasti građevinarstva koje dopunjuje znanje stečeno na diplomskim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • Koji su savladali veštine i metode istraživanja iz oblasti građevinarstva;
 • Koji su pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene;
 • Koji su pokazali sposobnost prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
 • Koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je verifikovano objavljivanjem radova u odgovarajućem naučnom časopisu i koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • Koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • Koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki, društveni i kulturni napredak.

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti ik ompetencije da:

 • Samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja;
 • Mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
 • Mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru građevinske struke i da razumeju i koriste najsavremenija znanja;
 • Kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
 • Poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • Osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim skupovima, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz patente i nova tehnička rešenja;
 • Doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje disciplina kojima se bave;
 • Sposobnost rešavanja problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • Povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena;
 • Sposobnost praćenja savremenih dostignuća u oblasti građevinarstva;
 • Potrebnu veštinu i spretnost u upotrebi znanja u građevinarstvu;
 • Sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija.

Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju građenjem specifičnih i kompleksnihobjekata. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu rezultata kao i da formuliše i donese odgovarajuće aključke.

Svršeni studenti doktorskih studija  Građevinarstvo  stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Stečene kompenetecije se verifikuju i naučnim radovima. Pri podnošenju doktorske disertacije za ocenu kandidat mora da podnese spisak objavljenih naučnih i stručnih radova i kopije tih radova, odnosno dokaz da je rad prihvaćen za objavljivanje i to najmanje jedan rad sa domaće ili međunarodne konferencije ili u časopisu (prema kategorizaciji Ministarstva za nauku) i najmanje jedan rad u časopisu sa SCI liste, u kome je prvi autor.

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija možete pogledati OVDE.

Plan i program studija možete pogledati OVDE.