primer

Menadžment i preduzetništvo

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master menadžer (mast. menadž.)

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu MAS Menadžment i preduzetništvo je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvoj nivou studija OAS Preduzetnički biznis.

Struktura studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo koncipirana je u skladu sa visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta i preduzetništva u preduzećima, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizlaze iz praktične primene saznanja neophodnih u savremenom poslovanju u oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Svrha master akademskog studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo na Fakultetu za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove u oblasti menadžmenta i preduzetništva koji će svojim znanjem i kompetencijama moći da svoja specifična znanja i veštine primene u savremenom biznisu. Kompetencije koje studenti steknu na ovim master studijama imaju visoku društvenu vrednost i u potpunosti opravdavaju postojanje ovog studijskog programa koji je najvećim delom orijentisan na usavršavanje preduzetničkih i menadžerskih znanja i sposobnosti.

Master akademski studijski program MAS Menadžment i preduzetništvo u skladu je sa potrebama naše privrede ali i globalnih procesa, jer kadrovi sa ovim komptencijama predstavljaju krucijalnu komponentu najuspešnijih privreda sveta, kod kojih je preduzetništvo esencijalno za uspeh i privredni razvoj. Naša privreda nalazi se u procesu posttranzicije i savremenih globalnih izazova, što upućuje na veliku važnost primene preduzetničkih znanja i veština, tako da ovaj master akademski studijski program znatno doprinosi poboljšanju obrazovne strukture u zemlji.

U savremenim uslovima u našoj privredi mala i srednja preduzeća postaju generator razvoja i novih radnih mesta što zahteva sposobne i kompetentne kadrove koji će preuzeti vodeće uloge u ovim preduzećima kako bi uspešno poslovala, rasla i razvijala se. Takođe i velika preduzeća trebaju preduzetnički orijentisane menadžere, kako u kreiranju novih poslovnih poduhvata od strane tih preduzeća, tako i u uvođenju neophodnih strategijskih promena i inovacija. Najrazvijenije svetske privrede, koje tradicionalno praktikuju preduzetništvo i svoj privredni razvoj baziraju na preduzetničkim principima, obrazuju svoje kadrove ovakvim i sličnim programima.
Dinamično i složeno poslovno okruženje zahteva savremena preduzetnička i menadžerska znanja i veštine koja će na najefektivniji i najefikasniji način odgovoriti poslovnim izazovima. Upravo program MAS Menadžment i preduzetništvo obezbeđuje napredne mogućnosti za obrazovanje preduzetnički orijentisanih kadrova, za pripremu menadžera za ključne pozicije i odgovornosti i važne profesionalne uloge u kompanijama bez obzira na veličinu i privrednu granu, za administravne i komercijalne rukovodioce u privredi uključujući najviše pozicije generalnih i izvršnih direktora kao i za poslovne konsultante za preduzetništvo i menadžment.

Imajući u vidu potrebe našeg društva za ovakvim kadrovima, ovaj studijski program iskazuje svoju punu društvenu opravdanost. Svrha ovog diplomskog studijskog programa je konzistentna sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta na kome se taj program izvodi. Ta konzistentnost se ogleda u kontinuiranom radu na sopstvenom razvoju, unapređenju obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Implementiraju se obrazovni standardi i tehnologije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i ostvaruje saradnja sa sličnim institucijama u Evropi i svetu u cilju razmene iskustava u pedagoškom radu, razmene nastavnika i studenata i njihovo uključivanje u naučno-istraživački rad na projektima od zajedničkog interesa.

Prethodni pokazatelji ukazuju na to da je svrha realizacije ovog diplomskog studijskog programa na Fakultetu jasno formulisana i opšte prihvaćena. Ona nedvosmisleno pokazuje svoju unutrašnju koherentnost, dokazuje razložnost i opravdanost svoga postojanja, sinhronizovanost sa misijom ustanove i opštim privrednim i društvenim ciljevima.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Studijski program doktorskih studija pod nazivom Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, ima za cilj obrazovanje i usavršavanje kadrova u aktuelnoj i kompleksnoj oblasti održivog razvoja koja je esencijalna za probleme i izazove 21. veka.
Ovakvi poslediplomski kursevi se trenutno održavaju u više zemalja Evropske unije i šire u svetu, u skladu su sa evropskim i svetskim stremljenjima uključujući i zalaganja Ujedinjenih nacija i ispunjenje milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva održivog razvoja, i imaju za cilj da obezbede kadar iz kompleksne naučne oblasti Menadžmenta održivog razvoja.

Cilj studijskog programa je identifikovanje ključnih savremenih tema i izazova u pogledu menadžmenta održivog razvoja, podsticaj studenata na istraživanje i razvoj novih koncepata u ovoj kompleksnoj disciplini, razvoj ekspertize studenata kroz analizu, primenu naučnog metoda i multidisciplinarna istraživanja. Studijskim programom se obezbeđuje obrazovanje mladih istraživača i naučnika za potrebe akademskog sveta, privrede i lokalnih samouprava. Završetkom studija polaznici će biti osposobljeni za vođenje primenjenih istraživanja na visokom nivou. Polaznicima će se osigurati teorijska i metodološka nastava i mentorstvo koje će ih uputiti u savremana naučna dostignuća.

Odgovoran biznis je krucijalan za rast, produktivnost, inovacije i kreiranje poslova. Štaviše svaka kompanija poseduje potencijal da čini doprinose privrednom, društvenom i ekološkom progresu. S druge strane kompanije imaju benefite što posluju u naprednom društvu, koje ima efektivnu infrastrukturu, predvidivo političko okruženje i zdravu životnu sredinu, što je sve krucijalno za njihov dugoročni rast. Cilj studijskog programa je istraživanje jedinstvenih potencijala biznisa i kako upravljati ovim potencijalima za prosperitet biznisa i društva, uz napredak na polju zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Održivi razvoj zahteva multi-stejkholdersko partnerstvo između vlada, biznisa i organizacija civilnog društva. Jedan od ciljeva studijskog programa je shvatanje značaja kolaboracije različitih aktera i načine ostvarenja ove saradnje za rešavanje problema u implementiranju sistemskih promena kao odgovor na izazove održivog razvoja u 21. veku.

Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za bavljenje naučnim radom i saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti. Jedan od posebnih ciljeva je razvijanje svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini uzimajući u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte.
Program ima za cilj obrazovanje kadrova koji treba da daju odgovore na kompleksne probleme iz različitih disciplina za koje ne postoje poznata rešenja. Program je namenjen perspektivnim poslediplomcima iz različitih disciplina koji žele da izvode interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na izazove Održivog razvoja.

Osnovni cilj studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo jeste produbljivanje postojećih i usvajanje novih opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja u oblasti menadžmenta u preduzećima, za profesionalno obavljanje specijalističkih poslova i poslova koji podrazumevaju istraživačko-razvojnu i metodološku nadgradnju za rad na stručnim, saradničkim, konsultantskim i menadžerskim poslovima u preduzećima, konsultantskim kućama, istraživačko-inovacionim i drugim organizacijama i institucijama, kao i u okviru preduzentičkih poduhvata; na razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja.
Takođe, cilj ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti menadžmenta i preduzetništva, delotvorno rešavanje stručnih problema, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja, timski rad, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje naučnoj, stručnoj i široj javnosti.

Usvajanjem znanja iz teorijsko-metodoloških i naučnih predmeta studenti će biti osposobljeni za samostalno donošenje ispravnih poslovnih odluka, posredstvom kojih se, s jedne strane, izvršavaju promene sadašnjeg stanja, odnosno postupaka, koji treba da odgovaraju skici željene budućnosti, odnosno, u donošenju odluka posredstvom kojih se, s druge strane realizuju transformacione promene. Program obezbeđuje, u punom značenju te reči, uspešan profesionalan tretman i razvoj karijere mastera menadžmenta.

Poseban cilj ovog studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne, već i međunarodne zajednice, kao i formiranje naučnog i stručnog podmlatka koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća u oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta za MAS Menadžment i preduzetništvo sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije i sveta, studenti dobijaju mogućnost provere svojih znanja u inostranstvu.

Pošto je delatnost Fakulteta za strateški i operativni menadžment zasnovan na principima Bolonjske deklaracije, studentima se pruža mogućnost nesmetanog nastavka školovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja mastera a menadžmenta na Fakultetu, jeste razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja u oblasti menadžmenta i preduzetništva. Svoj rad i usavršavanje na konkretnim poslovnim procesima svršeni student znaće da prezentuje na razne načine.

Cilj studijskog programa je i pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja (na specijalističkim i doktorskim studijama).

Ostali ciljevi MAS Menadžment i preduzetništvo utvrđeni sa stanovišta:
Društva – U smislu da obrazovanje kadrova mastera menadžmenta će popuniti veliku prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju privrednim organizacijama, posebno u oblasti menadžmenta i preduzetničke delatnosti srpske privrede i društva i čiji nedostatak je jedan od osnovnih uzroka niske efektivnosti i efikasnosti tih organizacija, a posebno prazninu u području istraživačkih i naučnih delatnosti.

Osnivača – U smislu težnje da ostvari visok kvalitet procesa rada (studiranja) i kvalitet znanja mastera menadžmenta na nivou koji daje poznati evropski/međunarodni fakulteti istog/sličnog profila obrazovanja. Osnova predmetne težnje sa zasniva na znanju i iskustvu nastavnog osoblja i na želji studenata da ulože maksimalan napor u sopstveno kvalitetno obrazovanje. Ostvarenje postavljenih ciljeva doprinosi ukupnoj naučnoj i stručnoj afirmaciji osnivača u prostoru obrazovanja u Republici Srbiji i šire.

Studenata – Koji dobijaju mogućnost obrazovanja po najsavremenijim obrazovnim principima: male studijske grupe, timski rad, učešće u radu na projektima Fakulteta, kreativno mentorsko vođenje, usmeravanje i nadzor idr.

Fakulteta – Zadovoljenje potreba društva, osnivača i studenata kroz: korišćenje novih obrazovnih tehnologija i alata, efikasnost procesa studiranja, poboljšanje uslova rada studenata, efikasnosti praktičnih rešenja i primene idr.

Formulisani ciljevi studijskog programa služe i kao standard za kontrolu efektivnosti sadržaja nastavno naučnih disciplina, što je svojevrstan kvalitet samog programa. Ovo je važno istaći upravo iz razloga što je formulisanje racionalnih ciljeva studijskog programa bilo uslovljeno prethodnim poznavanjem trendova u savremenom domaćem i inostranom poslovnom okruženju.

Kompetentnost master menadžmenta na studijskom progranmu MAS Menadžment i preduzetništvo iskazuje se kroz upoznavanje, razumevanje, praktično prepoznavanje i primenu osnovnih principa menadžmenta, neophodnih za donošenje odluka i preuzimanje odgovornostgi za njihove rezultate rada, ostvarivanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja poslovnih kompanija. Kompetentnost je i osobena dimenzija razvoja studenata u obavljanju njihovih poslovnih aktivnosti na planu stvaranja kako materijalnih tako i, u sasvim određenoj meri, nematerijalnih vrednosti (vrednostia, ali i vrednosti u domenu menadžmenta i preuzetništva, doprinosa razvoju društvenih htenja, i t.sl.), što je pretpostavka da ostvare stručnu poziciju sa trajnijom distinktivnom dimenzijom u odnosu na druge, a takođe i da daju svoj puni doprinos timskom radu u poslovnim kompanijama u kojima će realizovati svoje poslovne angažmane.

Savladavanjem studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo akademskih studija, studenti stiču sledeće opšte kompetencije:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta i preduzetništva u preduzećima.
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema struke.
 • Sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju
 • Sposobnost da stečena znanja iz menadžmenta u preduzećima implementiraju u praksi.
 • Sposobnost pravilnog izražavanja (usmenog i pismenog) uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti.
 • Praćenje inovacija u oblasti menadžmenta i preduzetništva i njihove primene radi unapređenja sopstvenih znanja i sposobnosti.
 • Osposobljenost za donošenje kompleksnih odluka, delegiranje odgovornosti i sprovođenje zadataka.
 • Sposobnost za rad u timu, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja i donošenje kompromisnog rešenja
 • Osposobljenost za kreativno i nezavisno delovanje.
 • Da nastave školovanje – specijalističke/doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Savladavanjem studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo master akademskih studija, studenti stiču sledeće predmetno specifične kompetencije:

 • osposobljenost za korišćenje naučnih metoda istraživanja i samostalan istraživački rad, za uočavanje problema i postavljanje problemskog okvira kao i konkretnih predmeta i metoda istraživanja;
 • osposobljenost za prezentaciju i publikovanje naučnog rada, pisanje naučnih projekata, valorizaciju i evaluaciju sopstvenih i drugih istraživanja; osposobljenost da kompetentno i naučno argumentovano diskutuje, da istražuje i prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti.
 • osposobljenost za donošenje operativnih odluka koje obuhvataju kontekst tehnologija i procesa, alata i softvera, zaliha, lanca snabdevanja, poslovnih resursa, projekata, kvaliteta, uz stalna poboljšanja procesa rada.
 • osposobljenost da se u profesionalnom radu fokusiraju na racionalno korišćenje resursa i osnovne ciljeve učinaka realno zastupljenih proizvodnih operacija: kvalitet – kao konstantno prilagođavanje potrebama potrošača; brzinu – kao vreme koje protekne između zahteva potrošača za fizičkom robom ili uslugom i momenta kada prime traženi proizvod; pouzdanost – kao isporuku ili dostpunost fizičke robe ili usluga potrošaču onda kada mu je ta usluga ili fizička roba obećana; fleksibilnost – kao stepen do koga operativni proces proizvodnje može da promeni ono šta radi, način na koji to radi ili kada to radi; i, troškovi.
 • osposobljenost da razumeju probleme tehnološkog menadžmenta; da koriste stečena znanja iz komplementarnih disciplina radi uspostavljanja uspešnih organizacionih i programskih modela preduzeća na nivou tehnološkog menadžmenta u poslovnim procesima; da znaju kako se upravlja tehnolškim promenama koje utiču na dizanje konkurentnosti firme;
 • osposobljenost za rešavanje konkretnih pitanja razvoja, implementacije i korišćenja NPS, za ostvarivanje različitih procesa i operacija u praksi, da znaju osnove strategije upravljanja uz pomoć najnovijih tehnologija i metoda; da analiziraju proizvodne sisteme korišćenjem savremenih naprednih metoda, tehnologija, procesa, tehnika i alata.
 • osposobljenost da razumeju i primenjuju osnovne koncepte menadžmenta totalnim kvalitetom u organizacionim sistemima; osposobljenost da sagledaju moguće koncepte TQM kako na nivou kompanija tako i na nivou državnih organa i organa lokalne samouprave; da razumeju koncept i prihvate pravac ostvarivanja TQM centara poslovne izvrsnosti (BE), i druge vidove dobre prakse.
 • osposobljenost da razumeju i primene u praksi sistema planiranja logističkih operacija, sistem organizovanja logističkih operacija, sistem upravljanja vrednostima rada, sistem kontrolisanja logističkih operacija i sistem evaluacije logističkih operacija.
 • osposobljenost samostalnog praćenja i kritičkog vrednovanja savremenih svetskih dostignuća u oblasti menadžmenta preduzetništva.Kompetencije master studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:
 • Pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje,
 • Upis na specijalističke akademske studije,
 • Upis na doktorske studije.

Drugi stepen master akademskih studija MAS Menadžment i preduzetništvo omogućuje licu sticanje zvanja master menadžmenta, kao i obavljanje profesionalnih aktivnosti u oblasti za koje su kvalifikacije date.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija po akreditaciji iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE