Doktorske akademske studije

Međunarodna politika i bezbednost

primer

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Međunarodna politika i bezbednost

Doktorske akademske studije na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 180 ESPB bodova. Na studijski program doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne i master studije srodnih i relevantnih visokoškolskih ustanova u četvorogodišnjem trajanju ostvarivši odgovarajući prosek ocena (najmanje 8.00) i obim od 300 ESPB bodova. Studijskim programom doktorskih studija može se predvideti da se deo magistarskih studija stečenih po ranijim zakonima i propisima prizna kao odgovarajući deo programa doktorskih studija.

Doktorske akademske studije se odvijaju tokom šest semestara (trogodišnje). Celokupan studijski program sačinjava ukupno 14 predmeta. Od toga je 10 predmeta obavezno a ostatak se bira sa liste izbornih predmeta-Izborni predmet 1 (Savremene demokratije i Polemologija i irinologija); Izborni predmet 2 (biraju se dva od četiri- Moderna istorija Evrope, Savremeni aspekti međunarodne bezbednosti, Kultura mira i teorije sukoba, Političko nasilje u globalnom društvu); Izborni predmet 3 (Geopolitika i Savremena država). U studijski program spada i studijsko- istraživački rad (SIR) koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završne disertacije, i on nosi 10 ESPB bodova. Završni rad, tj. disertacija koja podrazumeva i teorijske osnove i odbranu ima 20 ESPB. Ukupan broj ESPB koji se ostvaruje na doktorskim studijama tokom tri godine je 180.

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu dopunu znanja i veština za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. Studenti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete proširiju materiju kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost traje tri godine (podeljen u 6 semestara) i vredi 180 ESPB bodova, ima ukupno 14 predmeta od toga je 10 obaveznih predmeta i 4 izbornih (3 izborna bloka).