primer

Zaštita životne sredine

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master analitičar zaštite životne sredine

Na master akademskim studijama – studijskog programa MAS Zaštita životne sredine koje traju jednu godinu predviđeno je 12 predmeta. Od ukupno 12 predmeta student mora da položi 9 predmeta. Od tog broja 6 predmeta su obavezni, a 3 predmeta su izborni od ukupno 6 ponuđenih izbornih predmeta. Okvirni sadržaj master akademskih studija studijskog programa MAS Zaštita životne sredine  (koji se odnosi i na obavezne i na izborne predmete) obuhvata: 1 predmet pripada grupi akademsko-opšteobrazovnih predmeta (OA), 3 predmeta pripadaju grupi teorijsko-metodoloških (TM) predmeta, 3 predmeta pripadaju grupi naučno-stručnih (NS) predmeta i 5 predmeta pripadaju grupi stručno-aplikativnih (SA) predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova. Od ukupno 60 ESPB izborni predmeti su zastupljeni sa najmanje 20 % u odnosu na ukupan broj ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, odbrani završni – master rad i sakupi ukupno 60 ESPB bodova.

Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine master akademskih studija Univerziteta ”Union – Nikola Tesla” na Fakultetu za ekologiju i  zaštitu životne sredine, jeste sticanje obrazovanja i postizanje odgovarajućih kompetencija i produbljenih akademskih znanja  neophodnih za kompetentan rad u oblasti zaštite životne sredine, bazirajući se pri tome na principima održivog razvoja, kao preduslovu za opstanak i napredak čovečanstva.

Studijski program obezbeđuje svršenom Master analitičaru zaštite životne sredine kompetencije koje su društveno opravdane i korisne u skladu sa potrebama društva, kao što su analiza i kontrola kvaliteta vode, vazduha i zemljišta i procena i analiza antropogenog uticaja na životnu sredinu. Student koji završi master akademske studije – studijskog programa Zaštita životne sredine stiče kompetencije za samostalan ili timski istraživački rad, kako u svim privrednim oblastima (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički objekti, elektro-mašinska industrija, saobraćajna industrija, hemijska i drvna industrija, poljoprivreda, naftna industrija, postrojenja za tretman otpada itd.) na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, tako i u javnim službama, državnim organima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama – na poslovima iz oblasti analize zaštite životne sredine.

Fakultet za ekologiju i  zaštitu životne sredine ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima Univerziteta ”Union – Nikola Tesla”, koji edukuje stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine i na taj način ostvaruje prioritetne zadatke ka ispunjenju uslova za pridruživanje evropskim integracijama, kao i uslove za visoko obrazovanje u Republici Srbiji koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Ciljevi i zadaci Univerziteta ”Union – Nikola Tesla”  su:

 • dosledna primena evropskih i svetskih standarda za studije iz multidisciplinarne oblasti nauke o zaštite životne sredine;
 • da pruži studentima znanja, sposobnosti i veštine na savremenom obrazovnom nivou u svrhu kreativnog rada;
 • da obuči studente osnovnim pravilima poslovanja u oblasti zaštite životne sredine;
 • da obrazovni proces sprovodi po inoviranim studijskim programima pomoću savremenih nastavnih metoda i tehnologija.

 

Master akademske studije studijskog programa Zaštita životne sredine koncipirane su i zasnovane na temeljnim naučnim principima koji osposobljavaju studente, da kroz razumevanje novih dostignuća u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i savremenih tehnologija, analize kvaliteta činilaca životne sredine, procene uticaja na životnu sredinu, zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i upravljanje resursima na principima održivog razvoja, u praksi pruže adekvatne odgovore na savremene probleme zagađenja zaštite životne sredine. Master akademske studije studijskog programa Zaštita životne sredine su koncipirane na osnovu uvida i analize nastavnih planova i programa različitih fakulteta u evropskim zemljama i SAD, kao i naših specifičnih uslova i potreba. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa Zaštita životne sredine školuje se Master analitičar zaštite životne sredine, kompetentan u domaćim, evropskim i svetskim okvirima.

Osnovni cilj studijskog programa Zaštita životne sredine master akademskih studija na Univerzitetu ”Union – Nikola Tesla”, Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih, kreativnih i istraživačkih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz prirodno-matematičkog polja i naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine. U tom cilju se kod studenata na ovom studijskom programu, proširuje razumevanje ključnih koncepata zaštite životne sredine i produljuje razumevanje novih naučnih dostignuća i savremenih tehnologija u ovoj oblasti čime će unaprediti već stečene veštine. Na taj način će se studenti osposobiti da samostalno planiraju, kritički procenjuju, prilagođavaju i primenjuju metodologije za rešavanje brojnih konkretnih problema sa kojima se u praksi mogu susresti, čime se omogućava dublje razumevanje određenih, specijalizovanih grana zaštite životne sredine.

U aktuelnom procesu restruktuiranja srpske privrede, posebno su traženi kadrovi profesionalno orijentisani, osposobljeni, obučeni i svesni potrebe razvoja i unapređenja zaštite životne sredine, kao i uvođenja i primene svetskih i evropskih standarda zaštite životne sredine u svim domenima poslovanja.

Uključivanje Republike Srbije u svetske tokove zaštite životne sredine i održivog razvoja zahteva edukaciju velikog broja stručnjaka na svim obrazovnim nivoima i poljima u cilju zaštite životne sredine i uređenja zemlje, na bazi standarda postignutih u razvijenim zemljama, a u skladu sa načelima održivog razvoja.

U bitne ciljeve Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, osim navedenih, spadaju i implementacije novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa master akademskih studija sprovodi se:

 1. unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije i stalnog prisustva na naučno-stručnim skupovima u oblasti zaštite životne sredine;
 2. usklađivanje nastavnih planova master studija sa suštinom nastavnih planova vodećih svetskih obrazovnih institucija iz oblasti zaštite životne sredine;
 3. permanentnom inoviranju nastavnih planova i programa zaštite životne sredine;
 4. organizacija saradnje sa odgovarajućim naučnim i stručnim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa Bolonjskim procesima;
 5. uspostavljanje međunarodne saradnje u vidu stručnih i naučnih kontakata profesora i studenata;
 6. edukacija visokokvalitetnog stručno-naučnog kadra neophodnog za ostvarivanje strategije zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Osnovni cilj studijskog programa MAS Zaštita životne sredine master akademskih studija na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla”, Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti zaštite životne sredine. Profil kadrova sa zvanjem Master analitičar zaštite životne sredine neophodan je u svim sektorima privrede i administracije, kao i globalne preorijentacije ekonomije, u privatnom sektoru, konsultantskim kompanijama i civilnom sektoru u oblasti životne sredine, u prosvetnoj delatnosti, ali i u međunarodnim organizacijama, usmerenim na razvoj zaštite životne sredine, društveno-socijalni i ekonomski progres, u skladu sa principima održivog razvoja, sa ciljem uspešnog sprovođenja evropskih integracija.

 

Jedan od specifičnih ciljeva ovog studijskog programa jeste uvođenje studenata u istraživački rad, kao pripremu za doktorske studije na ovom fakultetu i Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ ili na drugim fakultetima i Univerzitetima.

Savladavanjem master akademskih studija studijskog programa Zaštita životne sredine svršeni studenti kompetentni su da analiziraju i rešavaju realne i složene probleme zaštite životne sredine i sposobni da nastave školovanje na doktorskim studijama po svom opredeljenju. Opšta kompetencija podrazumeva razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnost analize problema, sinteze rešenja, predviđanja ishoda izabranog rešenja sa procenom njegovih pozitivnih i potencijalno negativnih efekata, visok nivo komunikacionih sposobnosti i saradnje sa užim i širim okruženjem i profesionalnu etiku koja jača svest javnosti za zaštitu životne sredine. Studenti su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad.

 

Sticanjem zvanja Master analitičar zaštite životne sredine stiču se predmetno-specifične kompetencije koje se ispoljavaju u oblasti zaštite životne sredine kao što su:

 • dosledno sprovođenje principa održivog razvoja, racionalno korišćenje i upravljanje resursima i ovladavanje osnovama zaštite i unapređenja prirodnih dobara;
 • ovladavanje osnovama instrumentalnih metoda analize i sistema upravljanja zaštitom životne sredine, kao bazom u pristupu analizi stanja i planiranju i programiranju mera zaštite životne sredine,
 • rešavanje konkretnih problema u oblasti tehnologija tretmana pijaćih i otpadnih voda i čvrstog otpada (biološke, mehaničko-biološke, termičke), kao i upravljanja otpadom (tretman, reciklaža, dobijanje energije iz otpada i odlaganje otpada) i opasnim otpadom;
 • poznavanje teorijskih osnova naučno-istraživačkog rada;
 • sposobnost procene uticaja na životnu sredinu novih razvojnih projekata,  upravljanja rizicima u tehničko-tehnološkim sistemima u normalnim i vanrednim okolnostima, razvojnog planiranja, programiranja i izrade predloga projekata zaštite životne sredine, kao i modelovanja i razvoja sistema zaštite životne sredine, a na osnovu povezivanja osnovnih znanja i sposobnosti procene, stečenih na master studijskom programu Zaštita životne sredine;
 • kontinuirano praćenje racionalnog korišćenja i upravljanja resursima i unapređenju prirodnih dobara i primena novina u struci, kao i sinteza znanja u Informacionim sistemima životne sredine – EIS, Informacionim sistemima upravljanja zaštitom životne sredine – EMIS i Sistemima za podršku odlučivanju o životnoj sredini – EDSS.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2023.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje i odluku o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE