Osnovne akademske studije

Preduzetnički biznis

primer

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Menadžment i biznis

Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa.
Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara). Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonu o visokom obrazovanju.
U okviru četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 40 nastavnih predmeta bez stručne prakse i diplomskog rada. Obaveznih predmeta je 26 i stručna praksa, Izbornih predmeta 14. Svi predmeti su jednosemestarski.

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja, konsultacije i nastavne posete. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje odnosno 2400 časova tokom celih studija.
Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih o srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.

Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova. Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.