Master akademske studije

Menadžment i preduzetništvo

primer

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Menadžment i biznis

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu MAS Menadžment i preduzetništvo je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvoj nivou studija OAS Preduzetnički biznis.

Struktura studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo koncipirana je u skladu sa visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta i preduzetništva u preduzećima, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizlaze iz praktične primene saznanja neophodnih u savremenom poslovanju u oblasti menadžmenta i preduzetništva.