UPIS - Master akademske studije

Univerzitet Union Nikola Tesla > Upis > UPIS – Master akademske studije

Prijava za master studije

Dokumentacija koju kandidat mora priložiti prilikom upisa na Master akademske studije na svim Studijskim programima

Potrebna dokumenta za upis na master akademske studija za naše studente:

 1. 2x ŠV-20 obrasca – popunjena
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
 3. Overena kopija diplome i dodatka diplomi sa osnovnih akademskih studija kod notara
 4. Fotokopija lične karte/očitana lična karta
 5. Indeks
 6. 3 fotografije kao za pasoš

Potrebna dokumenta za upis prelaznika sa drugih fakulteta na master akademske studije:

 1. 2x ŠV-20 obrasca -popuniti
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
 3. Uverenje o položenim ispitima, original (sa fakulteta sa kog vrši prelaz)
 4. Overena kopija diplome i dodatka diplomi sa osnovnih akademskih studija kod notara
 5. Fotokopija lične karte/čitana lična karta
 6. Novi indeks
 7. Tri fotografije kao za pasoš

Potrebna dokumenta za upis na master akademske studija za strane studente:

 1. 2x ŠV-20 obrasca – popunjena
 2. Overena kopija diplome i dodatka diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama kod notara kao i obavezan prevod na srpski jezik kod sudskog tumača (Diplomu koja nije stečena na teritoriji Republike Srbije potrebno je nostrifikovati)
 3. Sertifikat o znanju srpskog jezika
 4. Fotokopija pasoša
 5. Iz uprave za strance priložiti prijavu boravka u R. Srbiji (beli karton).
 6. Indeks
 7. Tri fotografije kao za pasoš

Pre upisa potrebno je da student aplicira za željeni studijski program elektronskom prijavom

Pri upisu se plaća prva rata školarine u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina je definisana ugovorom o studiranju i plaća se u četiri rate. Visina rate zavisi od studijskog programa koji kandidat upisuje.

Podaci o stalnom boravku
Podaci o mestu boravka za vreme studiranja
Školarinu plaća (izaberite odgovor)
Podaci o prethodno završenim studijama
Kako ste culi za Univerzitet Union Nikola Tesla?