Inženjerstvo zaštite životne sredine

primer

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master inženjer zaštite životne sredine

Na master akademskim studijama – studijskog programa MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine koje traju jednu godinu predviđeno je 9 predmeta. Od ukupno 9 predmeta, 3 su obavezna i 3 izborna predmeta (od 9 biraju se 3), kao i predmeti Stručna praksa, Studijski istraživački rad i Master završni rad (izrada i odbrana). Okvirni sadržaj master akademskih studija studijskog programa MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine  (koji se odnosi i na obavezne i na izborne predmete) obuhvata: 1 predmet pripada grupi akademsko-opšteobrazovnih predmeta, 5 predmeta pripadaju grupi teorijsko-metodoloških (TM) predmeta, 3 predmeta pripadaju grupi naučno-stručnih (NS) predmeta i 6 predmeta pripadaju grupi stručno-aplikativnih (SA) predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova. Bodovna vrednost završnog master rada iznosi 22 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, odbrani završni – master rad i sakupi ukupno 60 ESPB bodova.

U silabusima (specifikacijama predmeta) je definisan opis svakog predmeta koji sadrži: naziv, tip predmeta, semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj predmeta sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija,  sticanja diplome i načina studiranja.

Sastavni deo kurikuluma MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine je stručna praksa, koja se realizuje u javnim ustanovama ili privrednim organizacijama.

Student završava studije izradom master završnog rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada, odnosno teorijsko-metodološke pripreme neophodne za detaljno razumevanje oblasti iz koje se master završni rad radi, i izrade samog rada. Master završni rad se sastoji od izrade i odbrane rada i brani se pred komisijom koja se sastoji od najmanje 3 nastavnika. Studenti na master akademskim studijama stiču akademska znanja neophodna za nastavak usavršavanja na doktorskim akademskim studijama, ukoliko se za to opredele.

Svrha studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine master akademskih studija Univerziteta ”Union – Nikola Tesla” na Fakultetu za ekologiju i  zaštitu životne sredine, jeste obrazovanje studenata za profesiju – zvanje Master inženjer zaštite životne sredine čime studenti stiču odgovarajuće kompetencije i produbljuju akademska znanja neophodna za kompetentan rad u oblasti zaštite životne sredine, a u skladu sa potrebama društva.

Studijski program MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine obezbeđuje kompetencije koje su društveno opravdane i ispunjavaju potrebe savremenog društva. Student koji završi master akademske studije – studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine osposobljen je za karijeru bilo u inženjerstvu životne sredine ili u nauci o životnoj sredini. Kroz ovaj program se kod studenata razvija interdisciplinarna percepcija problema u zaštiti životne sredine i sposobnost da preuzimaju proaktivnu ulogu u rešavanju ekoloških problema, identifikuju nedostatke primenjene tehnologije i rizike procesa i pokreću akcije za njihovo smanjenje, rade na pronalaženju rešenja izazovnih realnih problema pri izvođenju novog industrijskog projekta ili bilo kog drugog projekta u građevinarstvu. Studenti stiču kompetencije za samostalan ili timski istraživački rad u mnogim oblastima: raznim granama industrije, graditeljstvu (niskogradnja, visokogradnja, hidrogradnja, postrojenja za obradu vode, kanalizacioni sistemi), projektantskim kompanijama, obrazovnim institucijama, javnim službama, državnim institucijama i nevladinim organizacijama – na poslovima iz oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.

Fakultet za ekologiju i  zaštitu životne sredine ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima Univerziteta ”Union – Nikola Tesla”, kao što su:

 • dosledna primena evropskih i svetskih standarda za studije iz multidisciplinarne oblasti nauke o zaštite životne sredine;
 • da pruži studentima znanja, sposobnosti i veštine na savremenom obrazovnom nivou u svrhu kreativnog rada;
 • da obuči studente osnovnim pravilima poslovanja u oblasti zaštite životne sredine;
 • da obrazovni proces sprovodi po inoviranim studijskim programima pomoću savremenih nastavnih metoda i tehnologija.

Master akademske studije studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine  koncipirane su i zasnovane na temeljnim naučnim principima koji osposobljavaju studente za korišćenje naučnih metoda osnovnih nauka: fizike, hemije, matematike, biologije, kao i niza naučno-stručnih i stručno-aplikativnih disciplina koje su prethodno savladane na diplomskim akademskim studijama iz oblasti: održivog razvoja, upravljanja otpadom, matematičkog modelovanja kako u zaštiti životne sredine tako i poslovnih procesa, inženjerske geologije, mehanike konstrukcija, termodinamike, građevinskih materijala itd. i pruže adekvatne odgovore na savremene probleme inženjerstva zaštite životne sredine. Studenti su, pored ostalog, obučeni da koriste savremene računarske programe i naučno-stručnu literaturu. Master akademske studije studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine su koncipirane na osnovu uvida i analize nastavnih planova i programa različitih fakulteta u evropskim zemljama i SAD, kao i naših specifičnih uslova i potreba. Studije traju jednu godinu. Predmeti su jednosemestralni, pri čemu je 30 % izbornih predmeta. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine školuje se Master inženjer zaštite životne sredine, kompetentan u domaćim, evropskim i svetskim okvirima.

Osnovni cilj studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine master akademskih studija na Univerzitetu ”Union – Nikola Tesla”, Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih, kreativnih i istraživačkih poslova u oblasti zaštite životne sredine iz tehničkog polja, i naučne oblasti – nauke o inženjerstvu zaštite životne sredine, sa ciljem sticanja zvanja Master inženjer zaštite životne sredine.

Posebni ciljevi programa su sticanja posebnih teorijskih znanja i praktičnih veština za:

 • analizu uticaja tehnoloških procesa na stanje i procese u životnoj sredini i primenu mera zaštite za smanjenje rizika uticaja na životnu sredinu;
 • zaštitu od buke u životnoj sredini;
 • rešavanje problema zagađenja životne sredine;
 • primenu i razvoj koncepta upravljanja projektima u zaštiti životne sredine;
 • identifikaciju nedostataka i procenu mogućnosti unapređenja industrijskih proizvoda sa aspekta zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i upotrebe sekundarnih sirovina;
 • sticanje znanja o energetskoj efikasnosti, resursima i metodama korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • procenu uticaja razvojnih projekata na životnu sredinu;
 • upravljanje zaštitom životne sredine, monitoring i kontrolu kvaliteta životne sredine;
 • primenu informacionih sistema u zaštiti životne sredine;
 • razvoj i primenu politika i strategija održivog razvoja i zaštite životne sredine
 • sticanje znanja o štetnim agensima u životnoj sredini, toksičnim efektima hemijskih supstanci i strategijama za borbu protiv njihovog štetnog dejstva;
 • sticanje znanja o osnovnim karakteristikama sistemskog inženjerstva i o modelima i metodima odlučivanja i ocene efektivnosti;
 • kritičko sagledavanje aktuelnih problema zaštite životne sredine i osobenosti njihovog istraživanja i rešavanja;
 • inovacione aktivnosti i timski rad;
 • upravljanje i razvoj ljudskih resursa u zaštiti životne sredine,
 • permanentno obrazovanje i razvoj sistema znanja u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče profesionalnu kompetenciju za:

 • ocenu ekološkog rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 • izradu lokalnih strategija održivog razvoja i zaštite životne sredine;
 • sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu i izradu studija o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja;
 • izradu studija o proceni rizika od opasnih materija;
 • izradu planova i programa prevencije udesa od opasnih materija, sanacije i otklanjanja posledica;
 • sprovođenje procedure integrisane prevencije i kontrole zagađenja, izradu dokumentacije o integrisanoj dozvoli;
 • ocenu efikasnosti i efektivnosti procesa, opreme i uređaja u odnosu na ispunjenost mera zaštite životne sredine;
 • projektovanje sistema, izradu i realizovanje planova i programa monitoringa zaštite životne sredine;
 • izradu i ažuriranje katastra stanja i zagađivača životne sredine;
 • pripremu izveštaja i izveštavanje o stanju životne sredine;
 • realizovanje procedura menadžmenta otpadom i opasnim materijama;
 • uspostavljanje i razvoj integrisanog sistema menadžmenta;
 • nadzor u oblasti zaštite životne sredine;
 • organizovanje zaštite životne sredine u poslovnom sistemu;
 • obrazovanje i upravljanje znanjem za zaštitu životne sredine;
 • upravljanje projektima i inovacijama u sistemu zaštite životne sredine;
 • razvoj metrike i metoda za procenu efektivnosti sistema zaštite životne sredine;
 • primenu informacionih tehnologija u inženjerstvu zaštite životne sredine.

Osnovni cilj studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine master akademskih studija na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla”, Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste edukacija kadrova visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti zaštite životne sredine. Profil kadrova sa zvanjem Master inženjer zaštite životne sredine neophodan je u mnogim sektorima privrede i administracije, kao i globalne preorijentacije ekonomije, usmerene na razvoj inženjerstva zaštite životne sredine, društveno-socijalni i ekonomski progres, sa ogromnim mogućnostima za tehničke inovacije i doprinos ljudskom društvu, kako bi obezbedili bezbedna, održiva i ekonomska rešenja za projektovanje, izgradnju i održavanje izgrađenog okruženja na temeljima zaštite životne sredine, u skladu sa principima održivog razvoja, sa ciljem uspešnog pridruživanja Evropskoj Uniji.

Jedan od specifičnih ciljeva ovog studijskog programa jeste uvođenje studenata u istraživački rad, kao pripremu za doktorske studije na ovom fakultetu i Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ ili na drugim fakultetima i Univerzitetima.

Savladavanjem studijskog programa MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine studenti su zahvaljujući stečenim znanjima i veštinama kompetentni da prepoznaju i reše probleme zaštite životne sredine u praksi. Tokom studija stiču široko obrazovanje koje im omogućava sagledavanje i značaj uticaja tehnoloških rešenja na životnu i radnu sredinu na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Stečena znanja omogućavaju svršenim studentima da planiraju i izvode eksperimente, kao i da analiziraju i interpretiraju podatke u okviru odgovarajućih disciplina (kvalitet vazduha, vode, zemljišta, upravljanje otpadnim vodama, očuvanje resursa, primena ekološki prihvatljivih materijala). Nephodno je istaći da su upućeni u najnovija dostignuća u ovoj oblasti i osposobljeni da kroz stalno obrazovanje stečena znanja unapređuju i time daju svoj doprinos razvoju ove oblasti.

Nakon završenih studija osposobljeni su da planiraju, projektuju, nadziru rad sistema, opreme i procesa optimizovanih sa aspekta kvaliteta, troškova, vremena, sigurnosti na radu i zaštite životne i radne sredine.

Savladavanjem studijskog programa master inženjer zaštite životne sredine, student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • da vlada metodama, postupcima, procesima i inovativnim tehnologijama koje se odnose na rešavanje aktuelnih problema u oblasti inženjerstva zaštite životne,
 • da samostalno ili kroz timski rad pronalazi savremena inovativna rešenja u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine,
 • da obezbedi osnove za bezbedna, održiva i ekonomska rešenja za projektovanje, izgradnju i održavanje izgrađenog okruženja, na temeljima zaštite životne sredine i održivog razvoja,
 • da primenjuje znanja u praksi koja se odnose na inovativne tehnologije, materijale i konstrukcije i primenu digitalnih tehnologija u realizaciji projekata inženjerstva zaštite životne sredine,
 • da se profesionalno odnosi prema struci i profesionalnom okruženju.

 

Savladavanjem master akademskih studija studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine svršeni studenti kompetentni su da analiziraju i rešavaju realne i složene probleme inženjerstva zaštite životne sredine i sposobni da nastave školovanje na doktorskim studijama po svom opredeljenju. Opšta kompetencija podrazumeva razvoj sposobnosti pronalaženja savremenih inovativnih rešenja u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine, prevazilaženja mogućih priblema u postojećem okruženju i njegovog poboljšanja i osavremenjivanja baziranog na principima održivog razvoja. Studenti su osposobljeni za samostalan naučno-istraživački rad.

Sticanjem zvanja Master inženjer zaštite životne sredine stiču se predmetno-specifične kompetencije koje se ispoljavaju u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine kao što su:

 • osposobljenost studenata za karijeru bilo u inženjerstvu životne sredine ili u nauci o životnoj sredini, razvijajući kod njih interdisciplinarnu percepciju problema u zaštiti životne sredine i sposobnost da rade na pronalaženju rešenja izazovnih stvarnih problema pri izvođenju industrijskog projekta ili bilo kog drugog projekta u građevinarstvu;
 • temeljno poznavanje i razumevanje aktuelne problematike inženjerstva zaštite životne sredine na nacionalnom i globalnom nivou, sa principom multidisciplinarnog pristupa;
 • dosledno sprovođenje principa održivog razvoja, racionalno korišćenje i upravljanje resursima;
 • rešavanje konkretnih problema u oblasti tehnologija tretmana pijaćih i otpadnih voda i tretmana čvrstog otpada (biološke, mehaničko-biološke, termičke), kroz primenu inovativnivnih tehnologija, materijala i konstrukcija i primenu digitalnih tehnologija u realizaciji projekata inženjerstva zaštite životne sredine;
 • poznavanje teorijskih osnova naučno-istraživačkog rada;
 • poznavanje bilansa i proračuna različitih konstrukcija i kapaciteta postrojenja za obradu voda, osnovnih elemenata dimenzionisanja u sistemima za prečišćavanje otpadnih voda; tehnologije distribucije vode;
 • kontinuirano praćenje i primena novina u struci: digitalne tehnologije u BIM okruženju, primena inovativnih tehnologija, materijala i konstrukcija, kao i sinteza znanja u Informacionim sistemima životne sredine – EIS, Informacionim sistemima upravljanja zaštitom životne sredine – EMIS, Sistemima za podršku odlučivanju o životnoj sredini – EDSS.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa  iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE