Međunarodna politika i bezbednost

primer

Međunarodna politika i bezbednost

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine ( 6 semestara)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor političkih nauka

Doktorske akademske studije na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 180 ESPB bodova. Na studijski program doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne i master studije srodnih i relevantnih visokoškolskih ustanova u četvorogodišnjem trajanju ostvarivši odgovarajući prosek ocena (najmanje 8.00) i obim od 300 ESPB bodova. Studijskim programom doktorskih studija može se predvideti da se deo magistarskih studija stečenih po ranijim zakonima i propisima prizna kao odgovarajući deo programa doktorskih studija.

Doktorske akademske studije se odvijaju tokom šest semestara (trogodišnje). Celokupan studijski program sačinjava ukupno 14 predmeta. Od toga je 10 predmeta obavezno a ostatak se bira sa liste izbornih predmeta-Izborni predmet 1 (Savremene demokratije i Polemologija i irinologija); Izborni predmet 2 (biraju se dva od četiri- Moderna istorija Evrope, Savremeni aspekti međunarodne bezbednosti, Kultura mira i teorije sukoba, Političko nasilje u globalnom društvu); Izborni predmet 3 (Geopolitika i Savremena država). U studijski program spada i studijsko- istraživački rad (SIR) koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završne disertacije, i on nosi 10 ESPB bodova. Završni rad, tj. disertacija koja podrazumeva i teorijske osnove i odbranu ima 20 ESPB. Ukupan broj ESPB koji se ostvaruje na doktorskim studijama tokom tri godine je 180.

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu dopunu znanja i veština za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. Studenti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete proširiju materiju kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost traje tri godine (podeljen u 6 semestara) i vredi 180 ESPB bodova, ima ukupno 14 predmeta od toga je 10 obaveznih predmeta i 4 izbornih (3 izborna bloka).

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost je trogodišnji program akademskih studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti međunarodne politike i bezbednosti koji će svojim znanjem, veštinama i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje najkompleksnih projekata i da zauzmu najodgovornije i najviše pozicije u diplomatskim predstavništvima, državnoj administraciji i bezbednosnim i odbrambenim strukturama zemlje, u državnom, ali i u privatnom sektoru.

Cilj ovog studijskog programa je širenje misije i filozofije međunarodne saradnje i integracija u oblasti politike i bezbednosti i osposobljavanje doktoranada, budućih lidera i profesionalnih aktera, da uspešno obavljaju najkompleksnije zadatke u međunarodnoj politici i sektoru bezbednosti. Razvijajući specijalizovana znanja iz oblasti međunarodne politike i bezbednosti, studenti imaju priliku da spoznaju svu kompleksnost i težinu međunarodne politike i sektora bezbednosti zemlje od definisanja neke konkretne ideje do njene praktične realizacije. Kod doktoranada se podstiče kreativno razmišljanje i dolaženje do najboljih rešenja koja su osnova za donošenje kvalitetnih liderskih odluka.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju budući doktori nauka koji će posedovati kompetentnost i relevantna znanja priznata u evropskim i svetskim okvirima.
Doktorske akademske studije traju tri godinnj. Po završetku studija kandidat stiče 180 ESPB bodova i stručni naziv i titulu doktora političkih nauka, u skladu sa akreditovanim studijskim programom. Na ponuđeni studijski program doktorskih akademskih studija Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „UNION – NIKOLA TESLA“ u Beogradu, mogu se upisati svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije srodnih fakulteta društveno-humanističkog polja u četvorogodišnjem trajanju uz odgovarajući prosek i ostvarene ESPB bodove. Upis kandidata na studije sprovodi se na osnovu i u skladu sa konkursom koji je predviđen Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Ciljevi i zadaci Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost usklađeni su sa ciljevima visokog školstva u Republici Srbiji, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu. Ciljevi master akademskog studijskog programa na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost ukazuju na to čemu se stremi i šta je željeni rezultat i ishod studiranja. On se ogleda pre svega u nameri da diplomci dostignu visok nivo kompetencija i akademskih veština kao i da se usavrše metodologije za njihovo sticanje. Opšti ciljevi ovog nivoa studija jesu upoznavanje sa savremenim saznanjima u domenu međunarodne politike i bezbednosti koji će doktorandima omogućiti objektivno i kritičko sagledavanje brojnih kompleksnih društvenih pojava i procesa.
Studijski program doktorskih akademskih studija ima realan i jasno definisan cilj koji proističe iz vizije i misije Fakulteta da se svim studentima omoguće ravnopravne mogućnosti za kvalitetno obrazovanje i napredak u karijeri ili budućoj profesiji. Cilj je da studenti po završetku studija zauzmu najviša i izuzetno perspektivne pozicije u sektoru međunarodne politike i bezbednosti, da rade u državnoj administraciji, budu anagažovani u vladinom i nevladinom sektoru koji se bavi problematikom međunarodne politike i bezbednosti, Ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova i odbrane, da budu organizatori i budući nosioci istraživanja i naučnog rada za društveno-humanističko polje.

Po završetku studija posedovaće najširu lepezu znanja za obavljanje poslova doktora političkih nauka i moći će da obavljaju veliki spektar najrazličitijih poslova iz domena međunarodne politike i bezbednosti u oblastima državne administracije, da budu lideri, da rade pri dilomatsko-konzularnim predstavništvima, u sektorima politike, bezbednosti i odbrane, da budu analitičari u sistemu bezbednosti, da učestvuju kao stručnjaci za međunarodnu politiku i bezbednost u organima državne vlasti, javnoj administraciji, u medijima i korporacijama i da budu istraživači na međunarodnim i državnim projektima.

Uz osnovne nastavno-obrazovne ciljeve i zadatke, Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost razvija i naučno-istraživačku delatnost u oblasti politikologije. Fakultet kao jedan od svojih osnovnih zadataka određuje kvalitetno školovanje i osposobljavanje visoko kompetentnih politikologa. Oni na Fakultetu stiču široka interdisciplinarna i multudisciplinarna znanja, odnosno stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz obezbeđene mogućnosti permanentnog specijalističkog usavršavanja i akademskog napredovanja. U cilju realizacije zadataka svoje osnovne nastavno-obrazovne delatnosti, Fakultet realizuje sledeće nivoe i vrste studijskih programa: studijski program osnovnih akademskih studija – OAS Međunarodna politika i bezbednost;i kao jednogodišnji program Master akademske studije, i studijski program doktorskih akademskih studija – DAS Međunarodna politika i bezbednost u trajanju od tri godine.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i spleta akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Studijski program DAS Međunarodna politika i bezbednost uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • upoznavanje sa metodologijom istraživanja pojava i procesa međunarodnih odnosa i bezbednosti,
 • praktično usavršavanje za primenu adekvatnih metoda i tehnika u proučavanju konkretnih bezbednosnih procesa i pojava,
 • postizanje stručnih kompetencija studenata iz različitih oblasti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete,
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje društvenih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja i donošenja zaključaka,
 • razvijanje sposobnosti za timski rad,
 • razvijanje profesionalne etike,
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada,
 • osposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i evaluacija bezbednosnih rizika na radu

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju najviši nivo potrebnog znanja i mogu da se uključe u kreiranje i vođenje složenih projekata obavljajući najdelikatnije zadatke u državnoj administraciji, ministarstvima, diplomatskim predstavništima, bezbednosnim i odbrambenim strukturama kako u državnom tako i u privatnom sektoru RS ili da omoguće sebi napredak u karijeri na postojećim poslovnim pozicijama.
Inovativnim i prilagođenim studijskim programom obogaćenim brojnim vannastavnim aktivnostima, stručnim praksama u priznatim institucijama, Fakultet, tj. Univerzitet se prilagođava novim vremenima u naporu da na najbolji mogući način odgovori trenutnim potrebama društva i prilagodi se galopirajućim promenama, obezbeđujući pri tome najviše akademske standarde.

Studenti koji su završili doktorske studije DAS Međunarodna politika i bezbednost kompetentni su da rešavaju i analiziraju realne probleme iz prakse kao i da nastave obrazovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i dublju analizu i shvatanje problema uz sinteze i primenu rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane određene odluke.

Studenti ovog nivoa studija poseduju visoke kompetencije za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da se prilagode svim izazovima koje moderni svet i ubrzana, složena dinamika poslovanja nose sa sobom.

Po završetku programa doktorske akademskih studija DAS Međunarodna politika i bezbednost student stiče opšte i stručne kompetencije:

 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima naučnog istraživanja;
 • analiza, sinteza i primena fundamentalnih znanja (sociologije, filozofije, političkih nauka) za prepoznavanje, opis i rešavanje praktičnih problema;
 • rešavanje problema i zadataka primenom interaktivnih, interdisciplinarnig metoda;
 • razumevanje složenih geopolitičkih previranja, budućih izazova i pretnji po stabilnost države;
 • procena rizika, bezbednost na radu u korporativnim kompanijama
 • poznavanje osnovnih pravnih i ekonomskih pojmova, tržišnih zakona i mehanizama;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju problema;

Po završetku studija student stiče predmetno specifične kompetencije za oblast međunarodne politike i bezbednosti kao što su – metodologija i samostalno pisanje naučnog istraživačkog rada, međunarodne organizacije, savremeni aspekti međunarodne bezbednosti, savremeni međunarodni odnosi, kultura mira, političko nasilje u globalnom društvu, globalizacija i izazovi koje nosi u modernom društvu, polemologija i irinologija i dr.

Izučavajući brojne složene fenomene budući doktori nauka stiču izuzetne kompetencije kako bi mogli da obavljaju najdelikatnije, složene poslove u sistemu nacionalne bezbednosti i na taj način koji doprinose miru i stabilnosti zemlje, ali i razvoju akademske zajednice, ukoliko se opredele za obavljanje pedagoško-edukativne aktivnosti i zalaganja.

Konkurs za upis na doktorske studije možete pronaći OVDE
Listu predmeta za doktorske studije možete pronaći OVDE
Listu mentora na doktorskim studijama možete pronaći OVDE
Uverenje o akreditaciji doktorskih studija možete pronaći OVDE

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE