Osnovne akademske studije

Ekonomija i finansije

primer

Osnovne akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekonomiju i finansije

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Ekonomske nauke

Program osnovnih akademskih studija Ekonomija i finansije je moderan četvorogodišnji program koji obrazuje stručnjake – diplomirane ekonomiste. Program karakteriše savremen pristup, sticanje funkcionalnih znanja, multidisciplinarnost, izbornost, sa fokusom na rešavanju realnih problema iz oblasti ekonomije i finansija. Struktura OAS Ekonomija i finansije koncipirana je u skladu sa aktuelnim programima na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa savremenim zahtevima modernog poslovanja.

Osnovni cilj studijskog programa jeste obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje ekonomskih i finansijskih poslova u realnom sektoru i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama), koji su osposobljeni da integrišu sveobuhvatno znanje u ekonomiji i finansijama, koji su razvili ekonomski način razmišljanja, ovladali kvantitativnim i analitičkim alatima iz oblasti ekonomije i finansija, koji su stekli kompetencije za rešavanje praktičnih problema u oblasti ekonomije i finansija i koji su pripremljeni za nastavak usavršavanja na master studijama u oblasti ekonomije i finansija.

Ishod procesa učenja je razumevanje i primena osnovnih ekonomskih principa u rešavanju ekonomskih i finansijskih problema, usvajanje ekonomskih zakonitosti, razvijanje kritičkog razmišljanja i vrednovanje ekonomskih i finansijskih alternativa, primena kvantitativnih tehnika u ekonomskoj i finansijskoj analizi, razvijanje kreativnog i kompetentnog ekonomskog razmišljanja  u analizi širokog spektra problema definisanja i vođenja ekonomske politike.

U okviru  četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 41 nastavni predmet bez stručne prakse i diplomskog rada. Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan  rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja,  konsultacije i nastavne posete. Sastavni deo studijskog programa su stručna praksa i završni rad.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova. Redoslede izvođenja predmeta na studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno položenim predmetima. Studijski program svojim sadržajem pruža neophodna znanja za zaposlenje svršenih studenata ili dalje usavršavanje na master studijama.