primer

Informatika

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestra)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor nauka – računarske nauke (dr)

Ovaj program pruža studentima dobru podlogu za razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema i kritičkog mišljenja. Razvijena sposobnost za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje naučno-istraživačkog rada.

Uslov za upis je prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama iz oblasti računarstva, matematike, tehničkih nauka. Ostali uslovi su definisani Statutom Univerziteta i odgovarajućim Pravilnikom.

Studijski program doktorskih studija Informatika traje tri godine i nosi 180 ESPB. Od toga 90 ESPB se stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta predviđenih studijskim programom. Položenim istraživačkim radom na pristupnom radu za doktorsku disertaciju student stiče 8 ESPB, izradom i odbranom pristupnog rada doktorskih studija student stiče 22 ESPB, izradom studijsko-istraživačkog rada 1 i studijsko-istraživačkkog rada 2 student stiče 38 ESPB, i na kraju izradom i odbranom doktorske disertacije student stiče 22 ESPB.

Student je u obavezi da položi 7 obavezanih predmeta koji je od opšteg značaja za naučno-istraživački rad u oblasti informatike i 5 izbornih predmeta (od ponuđenih 10) koje bira u zavisnosti od odabrane teme za izradu doktorske disertacije u saradnji sa mentorom. Studijski program DAS Informatika se sastoji od 7 obaveznih predmeta i 4 bloka izbornih predmeta. U prvom izbornom bloku 1 student bira 1 od 2 predmeta, u izbornom bloku 2 student bira 2 od 4 predmeta, u izbornom bloku 3 student bira 1 od 2 predmeta, i na kraju u izbornom bloku 4 student bira 1 od 2 predmeta.

Obavezni predmeti na prvoj godini studija su: Metodologija naučno-istraživačkog rada i Odabrana poglavlja iz matematike i statistike. Izborni blok 1 na prvoj godini čine predmeti: Multimediji – odabrana poglavlja, E-obrazovanje-odabrana poglavlja. Izbroni blok 2 na prvoj godini čine predmeti: Semantički veb – odabrana poglavlja, Modelovanje poslovnih procesa – odabrana poglavlja, Metode optimizacije i Numerička matematika – odabarana poglavlja. Izborni blok 3 na drugoj godini studija čine predmeti: Bioinformatika – odabrana poglavlja i Ekstrakcija informacija iz teksta. Izborni blok 4 na drugoj godini studija čine predmeti Procesiranje prirodnih jezika i Teorija algoritama – napredni koncepti. Na drugoj godini studija, obavezan je Istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju kao i Izrada i odbrana pristupnog rada doktorskih studija, dok su na trećoj godini obavezni predmeti Studijski istraživački rad 1 i Studijski istraživački rad 2 na izradi doktorske disertacije i Izrada i odbrana doktorske disertacije.

Nastava se izvodi kroz semestre, dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB po semestru je 30, a za akademsku godinu 60. Ukupno trajanje studija je 3 godine (6 semestara), za koje vreme student treba da ostvari najmanje 180 ESPB, uključujući tu i bodove za doktorsku disertaciju.

Studije na studijskom programu DAS Informatika organizuju se kroz predavanja, studijski istraživački rad, naučni rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Na kraju četvrtog semestra, student treba da je stekao 90 ESPB polaganjem ispita i tada treba da podnese prihvatljiv predlog doktorske disertacije. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

Pre početka izrade doktorske disertacije, student je u obavezi da odbrani pristupni rad. Odbranom pristupnog rada student pokazuje da je ovladao potrebnim teorijskim znanjima iz onih oblasti inteligentnih sistema koje su od interesa za izradu doktorske disertacije. Kada student odbrani pristupni rad, stiče status doktorskog kandidata. Doktorske studije će obezbediti stvaranje strateškog partnerstva između Fakulteta, Univerziteta, privrede i IT kompanija, a uključivanjem polaznika na doktorske studije omogućiće se postepeno povezivanje istraživačkih i razvojnih jedinica u privredi, uspostavljanje zajedničkih istraživanja i na njima zasnovanom obrazovanju između univerziteta, naučnih instituta i privatnog i javnog sektora, što su i strateški ciljevi razvoja nauke u Republici Srbiji.

Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uspešno odbrani doktorsku disertaciju i sakupi 180 ESPB bodova stiče akademski naziv Doktor nauka – računarske nauke (dr).

Svrha studijskog programa DAS Informatika je da omogući naprednim studentima da, nakon završenih master akademskih studija u nekoj oblasti računarstva, usavrše ranije stečeno znanje i ovladaju metodama i postupcima naučno-istraživačkog rada iz raznih oblasti računarstva.

Kako je informatika i računarstvo izuzetno razvijena oblast, a i dalje se intenzivno razvijaju, svrha studijskog programa Informatika je takođe i da omogući studentima da usmere svoje istraživačke napore ka nekoj od specifičnijih oblasti informacionih sistema i tehnologija. Za takvu specifičniju oblast studenti mogu da se opredele kroz izborne predmete i temu doktorske disertacije. Uspešni studenti ovog programa će biti okosnica za formiranje naučnog podmlatka na univerzitetima, naučnim institutima, kao i drugim institucijama i privrednim subjektima u kojima realizacija istraživačkih i razvojnih projekata podrazumeva modeliranje problema uz korišćenje savremenih dostignuća iz oblasti računarskih nauka. Time se pospešuje razvoj nauke, kao i osvajanje novih informacionih tehnologija koje doprinose opštem razvoju društva, a u skladu sa jasnom orijentacijom Republike Srbije ka jačanju strukture informatičkog društva.

Konačno , svrha studijskog programa Informatika je da osposobi studente za samostalan i kvalitetan istraživački rad u odabranoj oblasti informatike. Stoga ovaj studijski program vidi svoju svrhu u razvoju kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja, kao i da kritički procenjuju istraživanja drugih u oblasti informatike. Studentima će to biti omogućeno kroz osposobljavanje za razvoj novih informacionih sistema i tehnologija i postupaka koji će doprinositi opštem razvoju društva. Tako zamišljena svrha studijskog programa Informatika je u potpunosti u skladu s misijom i ciljevima Univerziteta.

Studijski program DAS Informatika  na Fakultetu za informatiku i računarstvo, ima za cilj obrazovanje i usavršavanje kadrova u aktuelnoj i kompleksnoj oblasti  računarskih nauka koja je esencijalna za probleme i izazove 21. veka.

Konkretni ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Informatika su:

 1. unapređenje naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblasti informatike na Univerzitetu, kao i u drugim naučno-istraživačkim organizacijama u kojima će raditi budući doktori nauka u ovoj oblasti
 2. postizanje vrhunskih naučnih kompetencija i akademskih veština u multidisciplinarnoj oblasti informatike
 3. razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema u oblasti informatike i sposobnosti kritičkog mišljenja
 4. produbljivanje znanja u oblasti informatike koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja ovih sistema u svetu
 5. osposobljavanje kadrova da samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije u oblasti informatike

 

Pored toga, studijski program Informatika ima i više opštih ciljeva, usklađenih sa savremenim pravcima razvoja informacionih sistema u svetu, kao i sa osnovnim zadacima i ciljevima Univerziteta u iskazanim u njegovom Programu naučnoistraživačkog rada:

 1. razvijanje sposobnosti za timski rad
 2. razvijanje svesti za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini
 3. razvijanje sposobnosti za saopštavanje i izlaganje originalnih rezultata naučnoj javnosti
 4. razvijanje sposobnosti za pregledanje savremene naučne literature i sagledavanje nivoa naučnog saznanja iz oblasti odabrane doktorske teme, aktuelnosti odabrane teme za istraživanje kao i dalje pravce razvoja i istrživanja.

 

Studijski program DAS Informatika obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova koji će moći da odgovore izazovima savremene nauke kroz:

 1. permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe u oblasti  računarskih  nauka;
 2. omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Osnovni cilj studijskog programa je da omogući da studenti postignu naučne kompetencije i akademske veštine iz oblasti informatike i računarskih nauka. Takođe,  program ima za cilj obrazovanje kadrova koji treba da daju odgovore na kompleksne probleme iz oblasti informatike za koje ne postoje poznata rešenja.

Studenti koji završe doktorske akademske studije na studijskom programu Informatika osposobljeni su da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike i tehnologije informacionih sistema i tehnologija, kao i da rešavaju realne probleme iz prakse, uključujući i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju. Stečeno znanje daje im mogućnost za rad u istraživačkim institutima, centrima i fakultetima, kao i u naprednim razvojnim odeljenjima raznih IT preduzeća, kompanija, organizacija i državnih institucija.

Opšte kompetencije studenata uključuju, pre svega, sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnosti analize složenih problema, sinteze rešenja i predviđanja ponašanja odabranog rešenja, sa jasnom predstavom šta su njegove dobre, a šta loše strane. Specifične kompetencije uključuju sposobnost rešavanja problema koji nemaju kompletnu specifikaciju ulaznih parametara, kod kojih ne postoji potpuna izvesnost podataka i rešenja, kao i onih koji zahtevaju primene heurističkih tehnika u rešavanju.

Studijski program doktorskih akademskih studija Informatika takođe razvija kod studenata i kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja, kao i da se uključe u međunarodne naučne projekte koji se odnose na razvoj novih tehnologija u oblasti informatike.

Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali sistematsko znanje i razumevanje u oblasti informatika koje dopunjuje znanje stečeno na diplomskim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su savladali veštine i metode istraživanja iz oblasti informatike;
 • koji su pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene rezultata istraživanja na konkretne životne probleme;
 • koji su pokazali neophodan stepen akademskog integriteta i akademske etike;
 • koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je verifikovano objavljivanjem u odgovarajućem naučnom časopisu i koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu privredni, tehnološki, društveni i kulturni napredak

 

Studijski program DAS Informatika omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:

 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja;
 • mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
 • mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima svojih struka, i da razumeju i koriste najsavremenija znanja iz oblasti informatike i računarstva;
 • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
 • poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz nova naučna rešenja primenjiva u IT i drugim kompanijama;
 • doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte.

 

Specifična znanja i veštine koja će student steći završetkom doktorskih studija zavisi od izbornih predmeta koje student izabere i same tematike doktorske disertacije. Specifična znanja koja student stiče u okviru ovog studijskog programa DAS Informatika jesu:

 • savladavanje metoda i tehnika za samostalno pisanje naučno-istraživačkog rada i projekata.
 • sticanje znanja o metodama optimizacije.
 • sticanje znanja za rešavanje zadataka optimizacije i implementacija u nekom programskom jeziku.
 • savladavanje metoda i tehnika za ekstrakciju informacija iz teksta.
 • sticanje dubljih teorijskih i praktičnih znanja o konkretnim aktuelnim problemima i metodama u izabranoj oblasti bioinformatike.
 • primena savremenih pedagoških pristupa u e-obrazovanju.
 • kreiranje i modelovanje matematičkih modela iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz odabranih poglavlja matematike.
 • sticanje praktičnih znanja za modelovanje poslovnih procesa u raznim oblastima (industrijsko inženjerstvo, građeivanrstvo, elektronsko poslovanje i druge oblasti).
 • savladavanje postojećih tehnika i tehnologija u oblasti multimedija.
 • primena naprednih numeričkih metoda i njihova softversku implementaciju. Student je kompententan da kreira kompleksne matematičke modele primenom numeričkih metoda u programskom jeziku Matlab.
 • razumevanje uloge pojedinačnih komponenata od kojih se sastoje sistemi za obradu prirodno-jezičkih podataka na takav način da ih može koristiti kao samostalne module ili kao delove složenijih sistema. prepoznavanje značaja jezičkih resursa i razumevanje metoda njihove izgradnje, korišćenja, evaluacije i arhiviranja.
 • savlaavanje naprenog korišćenja koncepata i tehnologija u oblasti semantičkog veba, posebno za inteligentno organizovanje, pronalaženje, povezivanje i prikazivanje informacija na internetu.
 • sticanje naprednih znanja o strukturama podataka, analizi i konstrukciji algoritama.

 

Ovakve kompetencije studenata u potpunosti su u skladu sa strateškom vizijom Evropske Komisije poznate pod nazivom ET 2020 (Strategic framework for European cooperation in education and training („ET 2020“)).

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2020. godine možete pronaći OVDE.

Plan i program doktorskih akademskih studija po akreditaciji iz 2020.godine možete naći OVDE.

Knjigu predmeta možete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE