Organizaciona šema

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ formiran je u junu 2011. godine . Sedište Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ je u Beogradu, ul. Cara Dušana br 62-64, 11000 Beograd. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ je samostalna visokoškolska ustanova sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ ima svojstvo pravnog lica.

Organizacione jedinice Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ su fakulteti bez statusa pravnog lica:

 1. Fakultet za graditeljski menadžment
 2. Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
 3. Fakultet za ekonomiju i finansije
 4. Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
 5. Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost
 6. Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet bez statusa pravnog lica (u daljem tekstu: integrisani fakultet) je visokoškolska i organizaciona jedinica Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ koja ostvaruje integrisane studijske programe i programe naučnoistraživačkog i stručnog rada i ima zajedničke kadrovske potencijale, prostor i opremu objedinjene na nivou Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, pri čemu sva prava istupanja u pravnom prometu i poslovanju, raspolaganja materijalnim resursima, upravljanja i odlučivanja, obavlja preko Univerziteta. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ ima svoj znak (logo), zastavu i univerzitetska obeležja.


Fakulteti sa svojstvom pravnog lica:

 1. Fakultet za menadžment
 2. Fakultet za poslovne studije i pravo
 3. Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo
 4. Fakultet za sport
 5. Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“
 6. Fakultet za inženjerski menadžment
 7. Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Univerzitetska obeležja su: rektorski lanac i toga za rektora, prorektore i dekane. Sadržaj, izgled i način korišćenja obeležja iz stava 1 i 2 ovog člana uređuju se opštim aktom koji donosi Univerzitet “Union – Nikola Tesla“.

Delatnost Univerziteta “Union – Nikola Tesla“

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ obavlja delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku, odnosno umetničko-istraživačku delatnost kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantsku i drugu delatnost radi komercijalizacije rezultata svog rada, izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave. Delatnost Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ zasnovana je na sledećim principima: – autonomiji ustanove i akademskim slobodama nastavno-naučnog osoblja; – javnosti rada; – uvažavanju humanističkih i demokratskih vrednosti; – zabrani svakog oblika diskriminacije; – saradnja svih učesnika u procesu rada na osnovama međusobnog uvažavanja, tolerancije i poštovanja stručne kompetentnosti; – prihvatanju međunarodnih standarda u oblasti visokog obrazovanja i stvaranju uslova za njihovu racionalnu primenu. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti.


Na Univerzitetu  “Union – Nikola Tesla“ se ostvaruju:


akademske studije prvog stepena (osnovne akademske studije);
akademske studije drugog stepena (master akademske studije);
akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske studije).

Studijski programi ostvaruju se u okviru sledećih obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polja:


tehničko-tehnološke nauke;
društveno-humanističke nauke;
prirodno-matematičke nauke.

Integrativna funkcija i javna ovlašćenja Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ su:

 • integriše obrazovnu, naučnoistraživačku i stvaralačku delatnost svojih jedinica i donosi plan zajedničkih investicija i razvojni plan;
 • putem svojih organa osigurava jedinstveno i usklađeno delovanje svojih jedinica u okviru zajedničke politike i razvojnih planova o akademskim pitanjima, naučnim istraživanjima i plasiranju odnosno komercijalizaciji naučnih i stručnih rezultata;
 • donosi strateški plan razvoja Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • donosi i realizuje studijske programe;
 • stara se o obezbeđivanju uslova i standarda za obrazovanje tokom čitavog života;
 • podnosi sva dokumenta potrebna za izdavanje i izmene dozvole za rad i akreditaciju studijskog programa;
 • kontinuirano se stara o obezbeđenju i kontroli kvaliteta;
 • donosi plan kapitalnih investicija;
 • planira i sprovodi politiku zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje politiku upisa i određuje broja studenata za upis u prvu godinu studija;
 • izdaje, overava i potpisuje diplome i dodatke diplomi;
 • vrši izbore u zvanja nastavnika Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • zaključuje ugovor o radu sa nastavnikom izabranim u zvanje, sem u slučaju zapošljavanja nastavnika na fakultetu sa statusom pravnog lica, kada dekan fakulteta zaključuje ugovor o radu a na osnovu rešenja koje izdaje Univerzitet “Union – Nikola Tesla“;
 • osigurava unutrašnju i spoljnu mobilnost studenata i nastavnika;
 • ostvaruje i realizuje međunarodnu saradnju;
 • obezbeđuje racionalno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa;
 • razvija interdisciplinarne i multidisciplinarne studijske programe; obezbeđuje kontrolu i stalni rast kvaliteta i konkurentnost nastavnog, naučnog i stručnog rada;
 • utvrđuje i jedinstveno sprovodi standarde za obezbeđivanje kvaliteta obrazovnih usluga Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • utvrđuje jedinstvene standarde rada službi i servisa svih visokoškolskih i drugih organizacionih jedinica;
 • planira i koordinira razvoj jedinstvenog informacionog i bibliotečkog sistema;
 • osigurava imovinu Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, zaposlene i studente;
 • ima i druga ovlašćenja utvrđena Zakonom i ovim Statutom. Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd info@unionnikolatesla.edu.rs telefon: 011 2180 287 Rektor je poslovodni organ Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

Lista organizacionih jedinica u sastavu ustanove

Organizaciona sema Univerziteta Union Nikola Tesla

Rektor se bira bez konkursa iz reda redovnih profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u visokoškolskoj ustanovi, a na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, bez ograničenja. Rektor se može birati i iz reda profesora – emeritusa. Rektora, na predlog Odbora osnivača, bira i razrešava Savet Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ većinom glasova ukupnog broja članova. Rektoru prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran: – na lični zahtev – ako prestane da ispunjava uslove predviđene za izbor – razrešenjem Savet može razrešiti rektora dužnosti, uz prethodnu saglasnost Odbora osnivača ili na predlog odbora osnivača, ako: – ne ispunjava dužnosti – zloupotrebi položaj – krši odredbe Statuta, Zakona i drugih opštih akata Univerziteta – prekrši kodeks profesionalne etike.


Nadležnost rektora:

 • zastupa i predstavlja Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ i potpisuje službene akte i dokumente;
 • organizuje i usklađuje poslovanje Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i rukovodi njime;
 • odgovara za ostvarivanje obrazovne, naučne delatnosti na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“;
 • predlaže poslovnu politiku i mere za njeno sprovođenje;
 • predlaže godišnji program rada i plan razvoja Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • sprovodi odluke Senata, Saveta Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i Odbora osnivača;
 • predsedava Senatom, priprema i predlaže dnevni red sednice Senata;
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;
 • predlaže finansijski plan Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • predlaže izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • predlaže poseban plan ukupnih budžetskih sredstava Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i visokoškolskih jedinica u njegovom sastavu;
 • predlaže plan korišćenja sredstava za investicije;
 • osniva jedinice u skladu sa ovim Statutom;
 • predlaže odluku o statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta visokoškolske jedinice i prijemu nove visokoškolske i druge organizacije u sastav Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i prestanku svojstva jedinice Univerziteta;
 • planira politiku zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje uslove i postupak davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
 • zaključuje ugovore u ime Univerziteta“Union – Nikola Tesla“;
 • preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • informiše Senat o kršenju Statuta i drugih opštih akata Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, odnosno sumnji na nepridržavanje Statuta i drugih opštih akata Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ radi preduzimanja odgovarajućih mera, kao i o preduzetim merama u slučaju sumnje u zakonitost pojedinih akata;
 • imenuje i razrešava prorektore i rukovodioce visokoškolskih jedinica u skladu sa ovim Statutom;
 • potpisuje diplome i dodatke diplomama;
 • obavlja promociju doktora nauka;
 • pokreće inicijativu i predlaže rešenja o pitanjima od značaja za obavljanje delatnosti Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • donosi pravilnik kojim se utvrđuju radna mesta, vrsta i stepen stručne spreme i drugi uslovi za rad na određenom radnom mestu u visokoškolskim i drugim jedinicama bez svojstva pravnog lica;
 • vrši ovlašćenja direktora u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • donosi odluku o objavljivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika;
 • donosi odluku o imenovanju komisija za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika i saradnika
 • potpisuje ugovore o radu, ugovore o izvršenju nastave i autorske ugovore sa nastavnicima i saradnicima na način utvrđen zakonskim propisima;
 • odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih lica na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“;
 • donosi rešenja iz radnih odnosa radnika Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i rešenja po zahtevima studenata;
 • donosi odluku o angažovanju istaknutih naučnika i stručnjaka, profesora u penziji i studenata na diplomskim akademskim studijama;
 • donosi odluku o prijemu nenastavnih radnika;
 • izdaje naloge komisijama, telima i radnim grupama, koje obrazuje za razradu određenih pitanja iz delokruga svoga rada;
 • donosi odluku o visini školarina i cenama usluga Univerziteta “Union – Nikola Tesla“,
 • usmerava i usklađuje rad stručnih organa Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • odlučuje o broju nastavnih grupa za izvođenje predavanja i vežbanja i usklađuje angažovanje nastavnika i saradnika za izvođenje nastave za svaku školsku godinu;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica;
 • pokreće postupak kod povrede radnih dužnosti radnika Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i izriče disciplinske mere određene zakonom, Statutom i ostalim opštim aktima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • daje ocenu o sposobnosti za nastavni rad nastavnika kao i ocenu rada na organizaciji i realizaciji nastave nastavnika prilikom njihovog izbora ili reizbora, i određivanju godišnjeg bonusa;
 • donosi odluku o izboru saradnika u nastavi i daje predlog Nastavno-naučnom veću o izboru asistenata
 • imenuje generalnog sekretara
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

REKTORSKI KOLEGIJUM

Članovi rektorskog kolegijuma su rektor, prorektori, student prorektor i sekretar. Rektor obrazuje Rektorski radi razmatranja pitanja iz delokruga Univerziteta i zauzimanja stavova


SEKRETAR UNIVERZITETA “Union – Nikola Tesla“
Snežana Matić, dipl. pravnik
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287 / 114
smatic@unionnikolatesla.edu.rs

Sekretar Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ koordinira rad Administrativne službe Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, savetnik je organa Univerziteta u oblasti normativno-pravnih i organizacionih pitanja i obavlja druge poslove po nalogu rektora. Sekretara imenuje rektor, bez konkursa, iz reda diplomiranih pravnika. Sekretar zasniva radni odnos na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“ na neodređeno vreme

MENADŽER UNIVERZITETA “Union – Nikola Tesla“

MSc Miloš Božilović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 271
mbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs

STUDENTSKA SLUŽBA
Slađana Trifunović, dipl. ekonomista
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287 / 114
strifunovic@fgm.edu.rs


Dragana Đokić, master inž. mašinstva
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287 / 107
draganadjokic@unionnikolatesla.edu.rs


Aleksandra Gavrilović, dipl. menadžer 
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287 / 107
agavrilovic@unionnikolatesla.edu.rs


RAČUNOVODSTVO
Ružica Aničić, dipl. ekonomista
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
faks: faks 2180 013
racunovodstvo@fgm.edu.rs

Administrativna služba obavlja analitičke, pravne i administrativne poslove u vezi sa delatnošću visokog obrazovanja, naučnog rada i međunarodne saradnje, kao i finansijsko-računovodstvene i druge stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove za Univerzitet. Administrativna služba organizuju se u skladu sa opštim aktom kojim se utvrđuju radna mesta, vrsta i stepen stručne spreme, potrebna znanja, odnosno iskustvo i drugi posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa na tim radnim mestima, koji donosi rektor u skladu sa zakonom. Poslovima Administrativne službe rukovodi Sekretar Univerziteta.

BIBLIOTEKA
Mirela Šantić, dipl. bibliotekar
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
biblioteka@fgm.edu.rs

Univerzitetska biblioteka je organizaciona jedinica Univerziteta koja obavlja bibliotečke i informaciono-dokumentacione poslove za potrebe studenata, nastavnika i saradnika Univerziteta “Union – Nikola Tesla“. Radom biblioteke rukovodi upravnik, kojeg imenuje rektor. Način rada biblioteke i univerzitetskog bibliotečkog sistema bliže se uređuju opštim aktom koji donosi Senat.


SLUŽBA  BEZBEDNOSTI

Vladimir Đokić, mas. inž. mašinstva

Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
vladimirdjokic@unionnikolatesla.edu.rs

 

SAVET 

Savet Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ je organ upravljanja Univerziteta. Savet ima 11 članova i čine ga: 7 predstavnika Univerziteta, 2 predstavnika osnivača i 2 predstavnika studenata.Mandat članova Saveta traje tri godine. Mandat članova Saveta Univerziteta iz reda studenata je tri godine ukoliko u međuvremenu nije izgubio status studenta ili ga Studentski parlament Univerziteta nije razrešio dužnosti. Savet ima predsednika i zamenika predsednika. Predsednika i zamenika predsednika bira Savet većinom glasova ukupnog broja članova Saveta. Predsednik Saveta bira se iz reda članova Saveta – predstavnika osnivača. Nadležnost Saveta:

 • donosi Statut Univerziteta “Union – Nikola Tesla“
 • bira i razrešava rektora Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, na predlog osnivača,
 • donosi finansijski plan
 • usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračune
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Univerziteta “Union – Nikola Tesla“
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava
 • donosi odluku o visini školarine za studije koje organizuje Univerzitet “Union – Nikola Tesla“
 • podnosi Odboru osnivača jedanput godišnje izveštaj o poslovanju, kao i periodične izveštaje, na zahtev Odbora osnivača.
 • donosi opšti akt o disciplinskoj odgovornosti studenata
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odluke Saveta su punovažne ako dobiju saglasnost osnivača.


ODBOR OSNIVAČA

donosi odluke o osnivanju, statusnim promenama, promeni naziva i sedišta visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
donosi odluku o osnivanju i ukidanju ustanova čiji je osnivač Univerzitet “Union – Nikola Tesla“, kao i osnivanju visokoškolskih jedinica izvan svoga sedišta;
daje saglasnost na: finansijski plan Univerziteta, izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, plan korišćenja sredstava za investicije, odluke o upravljanju imovinom Univerziteta;
predlaže Savetu univerziteta kandidata za rektora Univerziteta;

SENAT

Senat je najviši stručni organ Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ kojem predsedava rektor. Senat ima članove iz reda nastavnika i čine ga: rektor, prorektori, dekani. Pri raspravljanju odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova u radu Senata Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ učestvuje 20% predstavnika studenata od broja članova Senata, koje bira Studentski parlamentUniverziteta “Union – Nikola Tesla“. Mandat članova Senata traje 3 godine. Mandat predstavnika Studentskog parlamenta traje 1 godinu. Postupak za razrešenje člana Senata jednak je postupku za njegov izbor. Senat odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, javnim glasanjem, izuzev ako je ovim Statutom propisana drugačija većina ili tajno glasanje. Kada Senat odlučuje o izboru u zvanje i prigovoru na odluku o izboru u zvanje nastavnika, na sednici mora prisustvovati najmanje dve trećine članova, a za odlučivanje o drugim pitanjima, potrebnu većinu za rad Senata čini više od polovine članova Senata.Rad Senata bliže se uređuje Poslovnikom.


Nadležnosti Senata:

 • odlučuje o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • donosi odluku o strukturi i načinu donošenja studijskih programa;
 • donosi studijske programe uključujući studijske programe za sticanje zajedničke diplome;
 • utvrđuje uže naučne oblasti iz kojih vrši izbor u zvanje nastavnika, na inicijalni predlog i predlog koji utvrde nastavno-naučna veća fakulteta;
 • vrši izbor u zvanja nastavnika Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“;
 • bliže uređuje način ostvarivanja studijskog programa na daljinu koji se izvodi na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“;
 • odlučuje o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom čitavog života;
 • definiše tela i postupke vezane za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
 • sprovodi jedinstvenu politiku, čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta nastave i usavršavanje naučnoistraživačkog rada;
 • propisuje način i postupak samovrednovanja;
 • donosi opšti akt o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;
 • donosi opšti akt i odlučuje o priznavanju strane visokoškolske isprave;
 • donosi opšti akt o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja nastavnika;
 • donosi opšti akt o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;
 • donosi Kodeks profesionalne etike;
 • donosi opšti akt o uslovima i načinu uzimanja u obzir mišljenja studenata prilikom ocenjivanja rezultata pedagoškog rada nastavnika;
 • utvrđuje predlog opšteg akta o disciplinskoj odgovornosti studenata;
 • uređuje uslove i način upisa kandidata na studijske programe koje organizuje Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ odnosno visokoškolska jedinica;
 • utvrđuje predlog broja studenata za upis na studijske programe u prvu godinu studija;
 • donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis na studijske programe;
 • donosi opšti akt o merilima za utvrđivanje visine školarine i daje mišljenje o visini školarine za narednu školsku godinu;
 • utvrđuje predlog odluke o redovnim uslugama koje pokriva školarina;
 • uređuje uslove i način produženja radnog odnosa nastavnika koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;
 • uređuje postupak i uslove dodeljivanja zvanja profesor emeritus i dodeljuje ovo zvanje;
 • sprovodi postupak za dodeljivanje počasnog doktorata;
 • utvrđuje Predlog statuta Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • bira predstavnike u Konferenciju Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • predlaže stručne, akademske i naučne nazive iz odgovarajućih oblasti i skraćenice tih naziva;
 • utvrđuje predloge odluka o pitanjima strategije razvoja Univerziteta “Union – Nikola Tesla“;
 • prati međunarodnu saradnju Univerziteta “Union – Nikola Tesla“i donosi odgovarajuće odluke;
 • donosi odluke o obrazovanju i imenovanju članova pomoćnih organa Senata, prati i usmerava njihov rad;
 • odlučuje u drugom stepenu o postupku povodom kršenja Kodeksa profesionalne etike
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

STUDENSKI PARLAMENT

Studenski parlament je organ Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u visokoškolskoj ustanovi u kojoj su upisani, u skladu sa Zakonom, statutom i drugim opštim aktima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i fakulteta. Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana. Studentski parlament obavlja sledeće poslove: – bira i razrešava svoje predstavnike u organe Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, odnosno fakulteta i njihova stručna tela – donosi opšte akte o svom radu – osniva radna tela za pripremu predloga organima Univerziteta “Union – Nikola Tesla“, odnosno fakulteta u vezi sa pitanjima iz svoje nadležno – zauzima stavove po pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB , koje će njihovi pretstavnici zastupati u organima i stručnim telima čiji su članovi – obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, statutom i drugim opštim aktima fakulteta i Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

REKTOR

Rektor Univerziteta „Union – Nikola Tesla“
Prof. dr Nebojša Zakić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

Funkciju poslovodnog organa integrisanog fakulteta obavlja rektor Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

DEKANI

Dekan Fakulteta za graditeljski menadžment
Prof.dr Suzana Koprivica
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Prof. dr Novica Staletović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 21 80 287
nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina
Prof.dr Aleksandar Gračanac
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
agracanac@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za ekonomiju i finansije
Prof.dr Jugoslav Aničić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
janicic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost
Prof.dr Violeta Talović
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs

Dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo
Prof.dr Jasmina Perišić
Ul. Cara Dušana 62-64, Beograd
telefon: 011 2180 287
jperisic@unionnikolatesla.edu.rs


Dekan je Organ rukovođenje na integrisanom fakultetu. Dekan integrisanog fakulteta bira se iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na period od tri školske godine. Dekana integrisanog fakulteta imenuje rektor. Dakan integrisanog fakulteta nema prodekane.


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

Nastavno-naučno veće integrisanog fakulteta je najviši stručni organ fakulteta. Nastavno-naučno veće čine nastavnici i saradnici u stalnom radnom odnosu sa Univerzitetom “Union – Nikola Tesla“, sa punim ili delimičnim radnim vremenom, a koji realizuju nastavu iz predmeta studijskih programa.


NADLEŽNOST

Nastavno-naučnog veće: – donosi pravilnik o radu fakulteta – predlaže Senatu studijske programe ili delove integrisanih studijskih programa iz delokruga fakulteta – analizira uspeh studenata i kvalitet nastave na studijskim programima fakulteta i predlaže nadležnim organima univerziteta “Union – Nikola Tesla“ mere za postizanja što boljeg uspeha studenta i kvaliteta nastave, – prati nastavni, naučni i stručni rad i usavršavanje nastavnika i saradnika koji su angažovanim na predmetima iz delokruga fakulteta i predlaže nadležnim organima univerziteta mere za održavanje visokog nivoa ili za poboljšanje njihovog rada – predlaže organima Univerziteta mere za stimulisanje studenata koji su pokazali natprosečne rezultate u studijama – predlaže nadležnim organima univerziteta program naučno-istraživačkog rada iz svog delokruga – predlaže rektoru kandidata za dekana fakulteta – predlaže rektoru raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika za uže naučne oblasti iz kojih se nastava organizuje na fakultetu – obavlja i druge poslove u skladu sa opštim aktima univerziteta “Union – Nikola Tesla“ Dekan i prodekani su članovi nastavno-naučnog veća po funkciji. Dekan je predsednik nastavno- naučnog veća po funkciji.


CENTRI

Na Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ su formirani sledeći centri:

 • Centar za kvalitet
 • Centar za studentske aktivnosti
 • Inovacioni centar
 • Centar za informacioni sistem

Centar za kvalitet Centar za kvalitet definiše strategiju i politiku praćenja, obezbeđenja, unapređenja i razvoja kvaliteta, i obavlja administrativne i organizacione poslove vezane za samovrednovanje i podizanje kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i visokoškolskih jedinica. Stručni organ Centra za kvalitet je Komisija za obezbeđenje kvaliteta, koji imenuje Senat na period od tri godine. Komisija za obezbeđenje kvaliteta ima predsednika i članove iz reda nastavnika, naučnih radnika i studenata iz svih obrazovno-naučnih polja. Način rada Centra za kvalitet bliže se uređuje opštim aktom Senata. Centar za informacioni sistem univerziteta Centar za informacione sisteme univerziteta (u daljem tekstu:CISU) projektuje, izvodi, razvija i održava informacioni sistem i obavlja druge poslove vezane za izgradnju, rad i razvoj zajedničkih informacionih funkcija Univerziteta i visokoškolskih jedinica kao i njihovog uključivanja u druge informacione sisteme u zemlji i inostranstvu.


CISU je odgovoran za unapređenje rada, održavanje i pouzdan rad sistema za učenje na daljinu posredstvom Interneta. Organi CISU-a su: Stručni savet i upravnik. Stručni savet imenuje Senat na period od tri godine. Upravnika CISU-a imenuje rektor na period od tri godine.

Stručni savet:

 • predlaže projektovanje i realizaciju informacionih podsistema za obrazovne, naučno-istraživačke, upravne, materijalno-finansijske i druge delatnosti i poslove Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ i visokoškolskih jedinica;
 • predlaže razvoj i objedinjuje nabavku komunikacione opreme, održavanje računarske mreže i programskih paketa na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“ i isokoškolskim jedinicama;
 • organizuje i sprovodi obuku za korišćenje računarske opreme; obavlja i druge poslove vezane za informacione sisteme i računarsku mrežu Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.

Upravnik CISU-a:

 • predsedava Stručnom savetu CISU-a;
 • organizuje rad CISU -a i rukovodi njime; predlaže plan i program rada sa finansijskom podrškom CISU -a;
 • podnosi rektoru izveštaj o radu CISU -a i predlaže mere za unapređenje rada.

Centar za studentske aktivnosti Centar za studentske aktivnosti je organizaciona jedinica Univerziteta “Union – Nikola Tesla“u okviru koje se:

 • obezbeđuju uslovi za različite potrebe studenata,
 • vrši pravna zaštita studenata
 • obezbeđuju različite forme studentskog organizovanja: klubovi, sportska i druga društva, projektno organizovane grupe, grupe za vođenje kampanja i promociju inicijativa, grupe odgovorne za vođenje pojedinih profesionalnih aktivnosti vezanih za informisanje, kulturu, nauku,umetnost, sport i slično.
 • obazbeđuju uslovi za organizovanje i rad Alumni organizacije svršenih studenata Univerziteta “Union – Nikola Tesla“. Poslovi i način rada Centra za studentske aktivnosti bliže se uređuju opštim aktom Saveta Univerziteta “Union – Nikola Tesla“.