Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata

Univerzitet Union Nikola Tesla > O univerzitetu > Fakulteti > Fakultet za graditeljski menadžment > Master akademske studije > Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata
primer

Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master inženjer građevinarstva (mast.inž.građ.)

Studijski program Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata traje godinu dana (dva semestra), ima ukupno 11 premeta, od toga je 7 obavezinih i 4 izborna bloka (8 izbornih predmeta). Svaki izborni blok sadrži dva predmeta: Izborni predmet 1: Ispitivanje konstrukcija i Napredne tehnike planiranja, Izborni predmet 2: Digitalne tehnologije u BIM okruženju i Operaciona istraživanja,  Izborni predmet 3: Upravljanje investicijama u građevinarstvu i Finansijski menadžment, Izborni predmet 4: Međunarodno građevinarstvo i Inovativne tehnologije, materijali i konstrukcije. Obavezni predmeti su: Tehnologija, sanacija i rekonstrukcija objekata, Upravljanje projektima u građevinarstvu 2, Tehnologija građenja 2, Organizacija građenja 2, Studijski istraživački rad, Stručna praksa i Završni rad.

Svaki predmet nosi određen borj ESPB u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova.

Na master akademskim studijama MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata akcenat se stavlja na savremenoj organizaciji, izboru savremenih tehnologija građenja, na upravaljanju izgradnjom objekata korišćenjem savremenih metoda i tehnika u skladu sa pravilima savremenog kibernetskog procesa. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je prezentirano na predavanjima. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Za studente je predviđena obavezna stručna praksa, koje studenti obavljaju na gradilištima i u projektnom birou osnivača i vlasnika Fakulteta ili po slobodnom izboru u građevinskim privrednim društvima. Veličina grupe se određuje u zavisnosti od karaktera vežbi. Studentske obaveze na vežbama mogu obuhvatiti i izradu seminarskih i domaćih radova, projektnih zadataka, semestralnih i grafičkih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Broj osvojenih bodova je iskazan prema jedinstvenoj metodologiji i odražava opterećenost studenta.

U drugom semestru, pored ostalog, aktivna nastava sprovodi se i kroz istraživački studijski rad – pripremu studenata za pristup izradi završnog rada. Završni rad vrednujese sa 10ESPB bodova.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom univerziteta.Po završetku ovog studijskog programa studenti mogu nastaviti studiranje na programu doktorskih studija na Fakultetu za graditeljski menadžment, ili na srodnim studijama u zemlji i inostranstvu.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju master inženjera građevinarstva u skladu sa potrebama društva.

Studijski program MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata koncipiran je tako dao bezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultet za graditeljski menadžment je definisao diplomske zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti građevinarstva. Svrha studijskog programa MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata je potpuno u skladu sa diplomskim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Ovaj program master akademskih studija je osmišljen kao prirodni nastavak osnovnih akademskih studija, na kome studenti stiču fundamentalna naučna i stručna znanja u domenu izvođenja različitih vrsta građevinskih objekata koji su po karakteru vanstandardni ili većeg kapaciteta. Studenti koji nastave studije na ovom programu, dobijaju dodatna znanja u specifičnim oblastima građevinarstva koje ne predstavljaju svakodnevnu inženjersku praksu, već kompleksne obasti koje zahtevaju dodatna znanja i sposobosti za njihovo sagledavanje i rešavanje. Takođe , ovaj program predstavlja neophodni međukorak prema akademskom obrazovanju na najvišem nivou. Studenti koji se odluče za nastavak akademskih studija na doktorskim ili specijalističkim studijama, dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za dalje naučno i stručno usavršavanje.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju master inženjeri građevinarstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnihs posobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnih struci.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak za savremenu organizaciju, tehnologiju građenja i upravljanje izgradnjom objekata.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebe permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i zaštite životne sredine.

Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti.

Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata postavljeni su sledeći zadaci:

 1. Unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije naučno-stručnih skupova u oblasti građevinarstva;
 2. Usklađivanje nastavnih planova studija sa nastavnim planovima vodećih svetskih obrazovnih institucija;
 3. Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
 4. Organizacija saradnje sa odgovarajućim stručnim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu – u skladu sa Bolonjskim procesima;
 5. Uspostavljanje međunarodne saradnje u vidu stručnih i naučnih kontakata profesora i studenata iz inostranstva;
 6. Edukacija visokokvalitetnog stručno-naučnog kadra neophodnog za ostvarivanje strategije održivog razvoja.

Profil kadrova sa navedenim znanjem i sposobnostima neophodan je u fazi restrukturisanja u svim sektorima privrede i administracije kao i globalne preorijentacije ekonomije usmerene na održivi razvoj, a sa ciljem pridruživanja savremenim evropskim i svetskim tokovima.

Jedan od specifičnih ciljeva ovog studijskog programa jeste uvođenje studenata u istraživački rad, kao pripremu za doktorske studije na ovom fakultetu.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja iz  savremene organizacije, tehnologije građenja i upravljanjem izgradnjom objekata.Cilj studijskog programa. MAS  Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata  je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Studenti koji završe master akademske studije MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata kompetentni su da rešavaju realne i složene probleme iz građevinske prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja.

Po završetku studijskog programa master akademskih studija MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata, student stiče sledeće opšte akademske i lične sposobnosti:

 • analiza , sinteza i primena znanja iz različitih inženjerskih oblasti, za prepoznavanje, opis i rešavanje najsloženijih inženjerskih problema;
 • rešavanje problema pomoću računara primenom različitih numeričkih metoda, uz primenu postojećih računarskih programa;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju najsloženijih inženjerskih problema

Po završetku programa master akademskih studija MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata, student pored kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama, stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • izrada projekata organizacije i tehnologije građenja za sve vrste objekata, sa optimizacijom tehnoloških postupaka i potrebne mehanizacije;
 • izrada dinamičkih planova, kontrola dinamike i analiza kašnjenja radova;
 • planiranje i kontrola troškova, merenje i obračun izvedenih radova, priprema dokumentacije za naplatu posla, ocena islativosti projekata, procena tržišnih vrednosti nepokretnosti;
 • upravljanje kvalitetom, studije vrednosnog inženjerstva, upravljanje rizicima i ljudskim resursima;
 • rukovođenje građevinskim firmama i upravljanje poslovima izvođenja radova na gradilištima kompleksnih građevinskih projekata (građevinske konstrukcije u visokogradnji, zanatski i završni radovi, putna i železnička infrastruktura, aerodromi, komunalna hidrotehnička infrastruktrura, objekti građevinske geotehnike, brane i drugi hidrotehnički i inženjerski objekti);
 • priprema ugovora i/ili učešće u tenderskim procedurama za javne nabavke;
 • BIM menadžment, upravljanje projektima pomoću BIM-a, formiranje baza podataka za potrebe građevinarstva, upravljanje informacijama u građevinarstvu i primena softvera za zaključivanje iz podataka;
 • stručni nadzor nad izvođenjem radova na svim vrstama objekata.

Svršeni studenti master studijskog programa MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju savremenih informacionih i drugih tehnologija. Studenti koji završe ovaj nivo studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u savremenoj oganizaciji građenja,  tehnoloških procesa u građevinarstvu, planiranju, upravljanju i rukovođenju izgradnjom objekata. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno analizira i statistički obrađuje dobijene rezultate kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke. Studenti studijskog programa MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE