primer

Ekonomija

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestara)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor nauka – ekonomske nauke (Dr)

Doktorski studijski program Ekonomija  (DAS Ekonomija)  je završetak vertikale ekonomskog obrazovanja. Program je kreiran po ugledu na relevantne programe doktorskih studija u Evropi.DAS Ekonomija  ima za cilj da obrazuje kadrove za samostalan istraživački rad, omogućava doktorandima nadgradnju ranije stečenog znanja i ovladavanje metodologijom naučno istraživačkog rada iz oblasti za koju se opredele kroz predmete i temu doktorske disertacije.

 

Naučno-istraživački i tehnološki razvoj države je povezan sa istraživačkim delatnostima u javnom i privatnom sektoru.DAS Ekonomija  razvija njihovu međuzavisnost koja predstavlja jedan od preduslova propulzivnog razvoja privrede. Nacionalni strateški razvojni prioriteti trebaju da se baziraju na kompetitivnim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj društva zasnovanog na znanju, što zahteva kompleksnu povezanost profesionalnih znanja sa savremenim naučnim saznanjima.

DAS Ekonomija  obuhvata napredna znanja ekonomije,  pojedinih ekonomskih područja, privrednih sektora i grupacija, kao i napredne kvantitativno-statističke metode, što će zajedno omogućiti primenu metodologije ekonomske i poduzetničke misli u kompleksnoj analizi savremenih problema u privredi i društvu i pronalaženju inovativnih rešenja za njihovo prevazilaženje.

 

 

Svrha studijskog programa:  Svrha  DAS Ekonomija  je doprinos razvoju ekonomske nauke i obrazovanje kadrova koji će biti sposobni da kritički procenjuju istraživački rad, da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja i da, kao budući doktori ekonomskih nauka, pruže kvalitetan doprinos opštem razvoju društva.

 

Svrha  DAS Ekonomija  je osposobljavanje studenata za savladavanje metodologije naučno-istraživačkog rada kroz saradnju sa nastavnicima na svakom predmetu studija pojedinačno. Kroz sve faze naučno-istraživačkog rada studenti, na osnovu konsultacija sa predmetnim nastavnicima i mentorima, primenjuju adekvatnu metodologiju iz oblasti ekonomskih nauka, pri čemu se osposobljavaju da koriste savremene metode i modele, ekonometrijske analize i upotrebu drugih naučno-istraživačkih tehnika (ispitivanja, anketna i druga istraživanja, statističke obrade podataka i sl.).

 

Poseban doprinos  DAS Ekonomija  je da podrži razvoj kritičkog mišljenja studenata, da se, kroz produbljivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja, osposobe za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja, i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

 

Korišćenje različitih resursa za učenje i upravljanjem informacijama, studenti se osposobljavaju da samostalno i samokritički obavljaju istraživačke zadatke. Svrha  DAS Ekonomija  je da se kroz stvaranje naučno-istraživačkog podmlatka doprinese ukupnom ekonomskom i društvenom prosperitetu zemlje.

 

Završetkom  DAS Ekonomija  stiču se potrebna znanja i veštine za samostalan naučno-istraživački rad, a program studija omogućava polaznicima dublje teorijsko poznavanje ekonomskog razvoja, povezanost sa drugim naučnim poljima, kritičko razmišljanje i prosuđivanje kao i sposobnost definisanja relevantnih istraživačkih problema. Takođe, studentima se obezbeđuje korišćenje najsavremenijih istraživačkih metoda, alata i postupaka.

 

Svrha  DAS Ekonomija  je usklađena sa misijom i ciljevima Univerziteta, kao i sa ciljevima visokog obrazovanja shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Ciljevi  DAS Ekonomija  su definisani u skladu sa savremenim pravcima razvoja ekonomske nauke, kao i sa principima dizajniranja studija trećeg nivoa u domaćem i međunarodnom okviru.

 

Ciljevi  DAS Ekonomija:

 • Sticanje naprednog nivoa znanja i razvijanje sposobnosti za samostalno obavljanje naučnog istraživanja iz oblasti ekonomskih nauka;
 • Osposobljavanje doktoranda za samostalno realizovanje naučno utemeljenih, relevantnih i originalnih istraživanja i unapređenje sintetizovanog znanja u širokom spektru disciplina koje pripadaju ili su komplementarne oblasti ekonomije, uz uvažavanje principa etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • Osposobljavanje doktoranda za primenu savremenih metodoloških postupaka u svom naučno-istraživačkom radu;
 • Razvoj akademskih veština i kompetencija doktoranda u cilju sagledavanja kompleksnih naučnoistraživačkih rezultata;
 • Afirmacija kritičkog mišljenja doktoranda u smeru kvalitativnog unapređenja ekonomske teorije i prakse;
 • Osposobljavanje doktoranda da, zahvaljujući stečenim znanjima iz oblasti metodologije naučno-istraživačkog rada, adekvatno odgovore na kompleksne izazove i probleme u ekonomskoj nauci,
 • Primena savremenih metoda i modela rešavanja ekonomskih problema koja će ih osposobiti za učešće u rešavanju recesionih kretanja na globalnom tržištu;
 • Osposobljavanje doktoranda za samostalno istraživanje, pripremu, javnu prezentaciju i naučno argumentovanu odbranu razultata naučnih istraživanja;
 • Razvijanje akademskih kompetencija i učešće u domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima;
 • Osposobljavanje doktoranda za izradu i publikovanje naučnih radova i argumentovano tumačenje naučnih rezultata;
 • Osposobljavanje doktoranda da nakon završetka studija samostalno vodi originalna, naučno zasnovana istraživanja i da kritički procenjuje rezultate istraživanja drugih naučnih radnika, kao i da na kvalitetan način pripremi mlade kadrove za nastavni proces na ekonomskim fakultetima

Implementiranje naučnih dostignuća u proces obrazovanja

Ciljevi  DAS Ekonomija  su definisani u skladu sa savremenim pravcima razvoja ekonomske nauke, kao i sa principima dizajniranja studija trećeg nivoa u domaćem i međunarodnom okviru.

 

Ciljevi  DAS Ekonomija:

 • Sticanje naprednog nivoa znanja i razvijanje sposobnosti za samostalno obavljanje naučnog istraživanja iz oblasti ekonomskih nauka;
 • Osposobljavanje doktoranda za samostalno realizovanje naučno utemeljenih, relevantnih i originalnih istraživanja i unapređenje sintetizovanog znanja u širokom spektru disciplina koje pripadaju ili su komplementarne oblasti ekonomije, uz uvažavanje principa etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • Osposobljavanje doktoranda za primenu savremenih metodoloških postupaka u svom naučno-istraživačkom radu;
 • Razvoj akademskih veština i kompetencija doktoranda u cilju sagledavanja kompleksnih naučnoistraživačkih rezultata;
 • Afirmacija kritičkog mišljenja doktoranda u smeru kvalitativnog unapređenja ekonomske teorije i prakse;
 • Osposobljavanje doktoranda da, zahvaljujući stečenim znanjima iz oblasti metodologije naučno-istraživačkog rada, adekvatno odgovore na kompleksne izazove i probleme u ekonomskoj nauci,
 • Primena savremenih metoda i modela rešavanja ekonomskih problema koja će ih osposobiti za učešće u rešavanju recesionih kretanja na globalnom tržištu;
 • Osposobljavanje doktoranda za samostalno istraživanje, pripremu, javnu prezentaciju i naučno argumentovanu odbranu razultata naučnih istraživanja;
 • Razvijanje akademskih kompetencija i učešće u domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima;
 • Osposobljavanje doktoranda za izradu i publikovanje naučnih radova i argumentovano tumačenje naučnih rezultata;
 • Osposobljavanje doktoranda da nakon završetka studija samostalno vodi originalna, naučno zasnovana istraživanja i da kritički procenjuje rezultate istraživanja drugih naučnih radnika, kao i da na kvalitetan način pripremi mlade kadrove za nastavni proces na ekonomskim fakultetima

Implementiranje naučnih dostignuća u proces obrazovanja

Ključni ishod procesa studiranja na studijskom programu doktorskih akademskih studija  DAS Ekonomija  jeste formiranje akademske ličnosti, visokih stručnih i naučnih kompetencija iz ekonomske oblasti koji poseduje vrhunska teorijska i praktična znanja potrebna za kritičku analizu i istraživanja u fundamentalnim i primenjenim oblastima ekonomskih nauka sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećih znanja. Značajan ishod ovog studijskog programa jeste formiranje sposobnosti doktoranda da primenjuje napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja iz oblasti ekonomije, te sposobnosti doktoranda da primenjuje veštine kritičkog sagledavanja ekonomskih teorija, metodologija i zaključaka; predstavljanje rezultata istraživanja u zemlji i inostranstvu; izgradnja sposobnosti kod studenta da razvija nove ekonomske metode, tehnike, instrumente, ekonomske postupke veštine relevantne za oblast ekonomije. Poseban ishod  DAS Ekonomija  jeste osposobljenost doktoranda da samostalno vrednuje savremene rezultate i dostignuća u oblasti ekonomije u cilju unapređenja postojećih, i stvaranja novih ekonomskih modela, koncepata, ideja i ekonomskih teorija, te formiranje sposobnosti doktoranda da ispoljava inovativnost, naučni i profesionalni integritet i predanost razvoju novih ekonomskih ideja, principa i teorija koje su u središtu ekonomske nauke,  kao i da samostalno dizajnira, analizira i implementira istraživanja koja čine značajan i originalni doprinos u praksi u ovoj oblasti. Ne manje značajan ishod ovog studijskog programa jeste osposobljenost doktoranda da upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima i da samostalno pokreće nacionalnu i međunarodnu saradnju u oblasti ekonomskih nauka.

 

Ishod procesa učenja doktoranda su: produbljena i proširena teorijska, metodološka i praktična znanja, posebno u onim oblastima u kojima će se obavljati naučno istraživanje, i njegova osposobljenost da kroz samostalan naučno-istraživački rad u oblastima ekonomije izradi kvalitetnu doktorsku disertaciju.

U TOKU JE AKREDITACIONI POSTUPAK !

Raspored predmeta na doktorskim studijama možete videti OVDE.
Kompetencije mentora možete videti OVDE.