Master akademske studije

Informatika

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za informatiku i računarstvo

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Računarske nauke

Studijski program MAS Informatika usaglašen je sa standardima za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima. Master akademske studije Informatika traju 1 godinu (2 semestra), vrednovane su sa 60 ESPB.Studijski program master akademskih studija Informatika je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (15,38%), teorijsko-metodološki predmeti (15,38%) naučno-stručni predmeti (30,77%) i stručno-aplikativni predmeti (38,46%), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine master informatičara.
Kurikulumom studijskog programa Informatika, master akademskih studija predviđeno je da tokom prvog semestra studenti pohađaju i polažu ukupno pet predmeta od kojih su dva obavezana, i tri izborna (svaki izborni blok se sastoji od dva predmeta). U ovom semestru student za sve položene ispite dobija ukupno 30 ESPB poena.

U drugom semestru studenti polažu još jedan obavezni predmet, istražuju i pišu master rad u čemu ih vodi odabrani nastavnik, pa su u ovom semestru predviđene konsultacije sa mentorom za pisanje rada. U ovom semsetru se i obavlja stručna praksa u trajanju od 90 časova. U drugom semestru, za položen obavezni ispit, za obavljenu stručnu praksu, za samostalno istraživanje i izradu diplomskog master rada, kao i za odbranu diplomskog master rada student ostvaruje ukupno 30 ESPB poena.
Struktura predmeta je usaglašena sa potrebama formiranja visokostručnih kadrova sa stanovišta njihove buduće kompetentnosti. Studenti se pre svega osposobljavaju za primenu adekvatnih metodologija za istraživanje, a zatim se uvode u složenu problematiku softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija.