Međunarodna politika i bezbednost

primer

Međunarodna politika i bezbednost

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godine (8 semestra)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani politikolog za međunarodnu politiku i bezbednost

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (ukupno 10), teorijsko-metodološki predmeti (7) naučno-stručni predmeti (13) i stručno-aplikativni predmeti (14), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine iz dve komplementarne oblasti- međunarodne politike i bezbednosti.

Studijski program OAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. U prvoj fazi koja predstavlja osnov za razumevanje društvnjnih nauka, studijski program obuhvata fundamentalne teorijske predmete kao što su filozofija, sociologija, uvod u političke nauke i dr. Pored toga, studenti stiču i osnovna praktična znanja i veštine kroz brojne vannastavne aktivnosti i praksu. Nakon toga, student se kroz naučno-stručne predmete upoznaje sa osnovama kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program OAS Međunarodna politika i bezbednost traje četiri godine (podeljeno u 8 semestara) i vredi 240 ESPB bodova (4×60 ESPB), ima ukupno 44 predmeta od toga je 28 obaveznih predmeta i 16 izbornih (8 izbornih blokova). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu na prvoj godini je 8 predmeta (od toga Izborni predmet 1: Engleski jezik 1 i Ruski jezik 1), na drugoj 8 predmeta, na trećoj 8 i na četvrtoj 11 (Izborni blok 5: Geopolitika i Balkanski odnosi; Izborni blok 6: Sistem bezbednosti Republike Srbije i Korporativna bezbednost); Izborni blok 7(EU-politika i bezbednost i Savremeni izazovi i pretnje bezbednosti) uključujući stručnu praksu, istraživački rad i završni rad.

Ciljevi studijskog programa ostvaruju se kroz upoznavanje studenata sa predmetom, metodama i praksama u međunarodnoj politici i bezbednosti, kao i ovladavanjem najvažnijim pojmovima, naučnim kategorijalnim aparatom, teorijskim pravcima i sistemima u međunarodnoj politici i bezbednosti.
Osposobljavanje studenata za samostalni rad u oblasti međunarodne politike i bezbednosti, državnih institucija, korporacija, vladinog i nevladinog sektora, istraživanja i stručne prakse jedan je od prioriteta ovog stdijskog programa. Pored toga, upoznavanje studenata sa najvažnijim teorijama i praksom međunarodne politike i bezbednosti; uvođenje studenata u različite oblasti primene međunarodne politike i bezbednosti u cilju opredeljivanja za specifični profesionalni profil.
Studenti koji se odluče za nastavak akademskih studija na višim nivoima dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za uspešno praćenje složenijih disciplina na naprednim studijskim programima.
Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju diplomirani politikolozi koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.
Osnovne akademske studije traju četiri godine. Po završetku studija kandidat stiče 240 ESPB bodova i stručni naziv diplomirani politikolog za međunarodnu politiku i bezbednost, u sladu sa akreditovanim studijskim programom prvog stepena. Na ponuđeni studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „UNION – NIKOLA TESLA“ u Beogradu, mogu se upisati svi kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni test iz opšte kulture. Studenti srodnih fakulteta mogu upisati I, II ili III godinu na osnovu uverenja o položenim ispitima, a na IV godinu na osnovu stečene diplome trogodišnjeg akademskog školovanja (180 ESPB). Upis kandidata na studije sprovodi se na osnovu konkursa.

Ciljevi i zadaci Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost usklađeni su sa ciljevima visokog školstva u Republici Srbiji, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu. Ciljevi osnovnog akademskog studijskog programa na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezebdnost ukazuju na to čemu se stremi i šta je željeni rezultat i ishod studiranja. On se ogleda pre svega u nameri da diplomci dostignu visok nivo kompetencija i akademskih veština kao i da se usavrše metodologije za njihovo sticanje. Kao osnovni ciljevi posebno se naglašavaju konkretni rezultati u oblasti viskokoškolskog obrazovanja u diplomatiji međunarodnoj politici i bezbednosti. Jedan od prioritetnijih ciljeva jeste kvalitetno prenošenje značajnih naučnih i stručnih znanja i veština iz pomenutih, kao i razvijanje i unapređivanje naučno-istraživačke delatnosti i konkretnih veština javnog nastupa, lobiranja, diplomatskog protokola i sl.

Studijski program osnovnih akademskih studija ima realan i jasno definisan cilj koji proističe iz vizije i misije Fakulteta da se svim studentima omoguće ravnopravne mogućnosti za kvalitetno dalje obrazovanje i napredak u budućem poslu. Cilj je da studenti po završetku studija zauzmu početna, ali perspektivna mesta u sektoru međunarodne politike i bezbednosti, da rade u državnoj administraciji, budu anagažovani u vladinom i nevladinom sektoru koji se bavi problematikom međunarodne politike i bezbednosti, ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane kao i spoljne politike, da budu organizatori i budući nosioci istraživanja i naučnog rada u ovom sektoru društva.

Po završetku studija posedovaće široku lepezu znanja za poslove dilomiranog politikologa za međunarodnu politiku i bezbednost i moći će da obavljaju spektar najrazličitijih poslova iz domena međunarodne politike i bezbednosti u oblastima državne administracije, da rade pri dilomatsko-konzularnim predstavništvima, u sektorima politike, bezbednosti i odbrane, da budu analitičari u sistemu bezbednosti, da učestvuju kao stručnjaci za međunarodnu politiku i bezbednost u organima državne vlasti, javnoj administraciji, političkim pratijama, u medijima i korporacijama i da budu istraživači na međunarodnim i državnim projektima.

Uz osnovne nastavno-obrazovne ciljeve i zadatke, Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost razvija i naučno-istraživačku delatnost u oblasti politikologije. Fakultet kao jedan od svojih osnovnih zadataka određuje kvalitetno školovanje i osposobljavanje visoko kompetentnih politikologa. Oni na Fakultetu stiču široka interdisciplinarna i multudisciplinarna znanja, odnosno stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz obezbeđene mogućnosti permanentnog specijalističkog usavršavanja i akademskog napredovanja. U cilju realizacije zadataka svoje osnovne nastavno-obrazovne delatnosti, Fakultet realizuje sledeće nivoe i vrste studijskih programa: studijski program osnovnih akademskih studija – OAS Međunarodna politika i bezbednost; Master akademske studije MAS kao jednogodišnji program, i studijski program doktorskih akademskih studija – DAS Međunarodna politika i bezbednost u trajanju od tri godine.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Studijski program OAS Međunarodna politika i bezbednost uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • osposobljavanje studenata za primenu potrebnih znanja iz fundamentalnih naučnih disciplina (filozofija, sociologija,političke nauke itd).
 • postizanje stručnih kompetencija studenata iz različitih oblasti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete,
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje društvenih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja i donošenja zaključaka,
 • razvijanje sposobnosti za timski rad,
 • razvijanje profesionalne etike,
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada,
 • osposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i evaluacija bezbednosnih rizika na radu,
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja i mogu da se uključe u kreiranje i vođenje složenih projekata obavljajući najdelikatnije zadatke u državnoj administraciji, diplomatskim predstavništima, bezbednosnim i odbrambenim strukturama kako u državnom tako i u privatnom sektoru RS.
Inoviranim studijskim programom obogaćenim brojnim vannastavnim aktivnostima, stručnim praksama u priznatim institucijama, Fakultet, tj. Univerzitet se prilagođava novim vremenima u naporu da na najbolji mogući način odgovori trenutnim potrebama društva i prilagodi se galopirajućim promenama, obezbeđujući pri tome najviše akademske standarde.

Studenti koji su završili osnovne studije OAS Međunarodna politika i bezbednost kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja.

Studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da se prilagode svim izazovima koje moderni svet i ubrzana dinamika poslovanja nose sa sobom.

Po završetku programa osnovnih akademskih studija Međunarodna politika i bezbednost student stiče opšte kompetencije:

 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima naučnog istraživanja;
 • analiza, sinteza i primena fundamentalnih znanja (sociologije, filozofije, političkih nauka) za prepoznavanje, opis i rešavanje praktičnih problema;
 • rešavanje problema i zadataka primenom interaktivnih, interdisciplinarnig metoda;
 • razumevanje složenih geopolitičkih previranja, budućih izazova i pretnji po stabilnost države;
 • procena rizika, bezbednost na radu u korporativnim kompanijama
 • poznavanje osnovnih pravnih i ekonomskih pojmova, tržišnih zakona i mehanizama;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju problema;

Po završetku studija student stiče predmetno specifične kompetencije za oblast međunarodne politike i bezbednosti kao što su – metodologija naučnog istraživanja, savremene teorije međunarodnih odnosa, međunarodne organizacije, doktrine nenasilja, savremeni sistemi bezbednosti, analitika savremenih političkih i bezbednosnih pojava, teorije i modeli demokratije, religijski fundamentalizam i ekstremizam, globalizacija i bezbednost i strategijsko upravljanje u političkim i bezbednosnim procesima.

Plan i program osnovnih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete naći OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa  iz 2022.godine možete naći OVDE.

Plan i program osnovnih studija po akreditaciji iz 2015.godine možete naći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa  iz 2015.godine  možete naći OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE