primer

Menadžment održivog razvoja

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestra)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor menadžmenta i biznisa (dr).

Doktorske akademske studije Menadžment održivog razvoja traje tri godine i nosi 180 ESPB. Od toga se 150 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 20 ESPB polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 10 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije. Vrednost doktorske disertacije  (izrada i odbrana) je 10 ESPB bodova.

Doktorske studije se zasnivaju na naučno-istraživačkom radu polaznika tokom koga stiču kompetencije i znanja prema međunarodnim standardima, potrebama nauke, visokog obrazovanja i privrede. Studijski program se sastoji od 2 obavezna predmeta i 4 bloka po dva izborna predmeta, od kojih student bira po jedan.

Obavezni predmeti su Metodologija NIR-a i Održivi razvoj koji se slušaju na prvoj godini studijskog programa. Izborni blok na prvoj godini čine predmeti: Strategijski finansijski menadžment, Etika i društvena odgovornost, Modelovanje razvojnih procesa Procene rizika i upravljanje sistemima životne sredine  , Obnovljivi izvori energije, Energetska efikasnost, Matematičke i statističke metode u menadžmentu i Menadžment informacionih tehnologija. Na drugoj godini studijskog programa obavezni predmeti su: Razvoj inovativne organizacije, Razvojna politika i strategija, Globalizacija i društveno-ekonomski razvoj, Istraživanje i publikovanje radova -SIR i Doktorska disertacija – teorijske osnove – SIR. Na trećoj godini, obavezni predmeti su Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 1, Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 2 i Doktorska disertacija – izrada i odbrana doktorske disertacije.

Način izvođenja nastave: Obeležja studija su individualni pristup doktorantima, naglasak na interdisciplinarna znanja potrebna za istraživanje i implementaciju održivog razvoja, aktuelne i istraživačke teme seminarskih radova, projektnih zadataka, radionica, studije slučaja i dr. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska). Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovatii donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa (studijske grupe).

Doktorske studije će obezbediti stvaranje strateškog partnerstva između Fakulteta, Univerziteta i privrede, a uključivanjem polaznika na doktorske studije omogućiće se postepeno povezivanje istraživačkih i razvojnih jedinica u privredi, uspostavljanje zajedničkih istraživanja i na njima zasnovanom obrazovanju između univerziteta, naučnih instituta i privatnog i javnog sektora, što su i strateški ciljevi razvoja nauke u Republici Srbiji.

Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uspešno odbrani doktorsku disertaciju i sakupi 180 ESPB bodova. Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

Svrha predloženog studijskog programa je školovanje visoko naučno-istraživačkog kadra u savremenoj i kompleksnoj naučnoj oblasti menadžmenta održivog razvoja. Ovaj program inkorporira i povezuje različite discipline i oblasti ljudskog znanja kako bi obezbedio studente sa širom perspektivom neophodnom  u menadžmentu održivog razvoja. Cilj je da budući doktori nauka, koji se mogu baviti  naučno istraživačkim radom, biti na top menadžment pozicijama u kompanijama, ili na drugim značajnim pozicijama u društvu, steknu neophodna znanja, veštine i kompetencije fokusirajući se istovremeno na više dimenzija: poslovnu (prosperitet biznisa), društvenu, ekološku i druge dimenzije povezane sa menadžmentom održivog razvoja.

Ovaj studijski program predstavlja odgovor na savremena kretanja u Evropi i svetu, i u skladu je sa stremljenjima najviših evropskih i svetskih organizacija. Tako Ujedinjene nacije imaju visoka očekivanja od privrede i društva kada je u pitanju kompleksna materija održivog razvoja.  Biznis mora da prekine sve prakse koje štete društvu i životnoj sredini. Šta više biznis treba proaktivno da sarađuje sa različitim društvenim akterima i institucijama kako bi se ostvarili  ciljevi održivog razvoja kroz održive poslovne operacije, projekte i inovacije. Održivi razvoj može predstavljati i veliku mogućnost za biznis, jer se uspešnim upravljanjem održivim  razvojem osnažuje okruženje za funkcionisanje biznisa i razvoj tržišta. Tako na primer odgovorne kompanije utiču na razvoj lokalnih zajednica na teritorijama na kojima posluju ili se sistematski bore sa prirodnim nepogodama koje proističu iz klimatskih promena.

U Srbiji,  za razliku od mnogih zemalja Evropske Unije i sveta, materija vezana za ovu oblast predaje se na tradicionalni način uglavnom ne uzimajući u obzir kompleksnost održivog razvoja.  Da bi se stekla neophodna znanja i kompetencije u skladu sa savremenim evropskim i svetskim kretanjima i uspostavile kvalitetne veze između univerziteta, privrede i šire društvene zajednice, svrha ovih studija je obrazovanje fleksibilnih i visoko stručnih kadrova sposobnih za rukovođenje i naučno i inovativno istraživanje i implementaciju u oblasti Menadžmenta održivog razvoja.

Završetkom doktorskih studija stiču se potrebna znanja i veštine za samostalan naučno-istraživački rad na polju društvenih nauka. Program studija omogućava polaznicima  dublje teorijsko poznavanje odrednica održivog razvoja, povezanost sa drugim naučnim poljima, kritičko razmišljanje i produđivanje kao i sposobnost definisanja relevantnih istraživačkih problema. Takođe, studentima se obezbeđuje korišćenje najsavremenijih istraživačkih metoda, alata i postupaka. Studenti razvijaju sposobnost analize, sinteze i korišćenja interdisciplinarnog pristupa rešavanju problema, kao i sposobnost rada u istraživačkim timovima i međunarodnom okruženju.

Studijski program doktorskih studija pod nazivom Menadžment održivog razvoja  na Fakultetu za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, ima za cilj obrazovanje i usavršavanje kadrova u aktuelnoj i kompleksnoj oblasti održivog razvoja koja je esencijalna za probleme i izazove 21. veka.

Ovakvi poslediplomski kursevi se trenutno održavaju u više zemalja Evropske unije i šire u svetu, u skladu su sa evropskim i svetskim stremljenjima uključujući i zalaganja  Ujedinjenih nacija i ispunjenje milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva održivog razvoja, i imaju za cilj da obezbede kadar iz kompleksne naučne oblasti Menadžmenta održivog razvoja.

Cilj studijskog programa je identifikovanje ključnih savremenih tema i izazova u pogledu menadžmenta održivog razvoja, podsticaj studenata na istraživanje i razvoj novih koncepata u ovoj kompleksnoj disciplini, razvoj ekspertize studenata kroz analizu, primenu naučnog metoda i multidisciplinarna istraživanja. Studijskim programom se obezbeđuje obrazovanje mladih istraživača i naučnika za potrebe akademskog sveta, privrede i lokalnih samouprava. Završetkom studija polaznici će biti osposobljeni za vođenje primenjenih istraživanja na visokom nivou. Polaznicima će se osigurati teorijska i metodološka nastava i mentorstvo koje će ih uputiti u savremana naučna dostignuća.

Odgovoran biznis je krucijalan za rast, produktivnost, inovacije i kreiranje poslova. Štaviše svaka kompanija poseduje potencijal da čini doprinose privrednom, društvenom i ekološkom progresu. S druge strane kompanije imaju benefite što posluju u naprednom društvu, koje ima efektivnu infrastrukturu, predvidivo  političko okruženje i zdravu životnu sredinu, što je sve krucijalno za njihov dugoročni rast. Cilj studijskog programa je istraživanje jedinstvenih potencijala biznisa i kako upravljati ovim potencijalima za prosperitet biznisa i društva, uz napredak na polju zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Održivi razvoj zahteva multi-stejkholdersko partnerstvo između vlada, biznisa i organizacija civilnog društva. Jedan od ciljeva studijskog programa je shvatanje značaja kolaboracije različitih aktera i načine ostvarenja ove saradnje za rešavanje problema u implementiranju sistemskih promena kao odgovor na izazove održivog razvoja u 21. veku.

Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za bavljenje naučnim radom i saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti. Jedan od posebnih ciljeva je razvijanje svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini uzimajući u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte.

Program ima za cilj obrazovanje kadrova koji treba da daju odgovore na kompleksne probleme  iz različitih disciplina za koje ne postoje poznata rešenja. Program je namenjen perspektivnim poslediplomcima iz različitih disciplina koji žele da izvode interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na izazove Održivog razvoja.

Studenti koji završe doktorske akademske studije Menadžment održivog razvoja  na Fakultetu za preduzetnički biznis i menedžment nekratnina su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme iz prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre a šta loše strane.

Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali sistematsko znanje i razumevanje u oblasti Menadžmenta održivog razvoja u biznisu koje dopunjuje znanje stečeno na diplomskim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su savladali veštine i metode istraživanja iz oblasti Menadžmenta održivog razvoja u biznisu i razvoju nekretnina;
 • koji su pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene rezultata istraživanja na konkretne životne probleme;
 • koji su pokazali neophodan stepen akademskog integriteta i akademske etike;
 • koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je verifikovano objavljivanjem u odgovarajućem naučnom časopisu i koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu privredni, tehnološki, društveni i kulturni napredak.

 

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:

 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja;
 • mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
 • mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima svojih struka, i da razumeju i koriste najsavremenija znanja iz oblasti biznisa;
 • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
 • poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
 • osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz nova naučna rešenja primenjiva u kompanijama, malim i srednjim preduzećima;
 • doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte.
 • Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:
 • temeljno poznavanje i razumevanje područja Menadžmenta održivog razvoja u biznisu i razvoju nekretnina;
 • povezivanje znanja iz različitih oblasti vezanih za proces upravljanja projektima i njihova primena rešavanjem problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • sposobnost praćenja savremenih dostignuća u području Menadžmenta održivog razvoja u biznisu;
 • ovladali su upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • Stosobni su da ocene ekonomsku održivost novo-predloženih metoda u oblasti održivog razvoja u biznisu;
 • razvoj projektno baziranih multidisciplinarnih studija izvodljivosti u oblasti održivog razvoja u raznim privrednim oblastima, prema potrebama lokalne/regionalne industrije;
 • savetovanje privrednih subjekata u oblasti održivog razvoja u odnosu na programe partnerstva u transferu znanja, strategije stalnog usavršavanja i multidisciplinarnih programa;
 • upravljanje problemima kvaliteta izvedenih radova, problemima održavanja, kontrole kvaliteta, unutrašnjeg kvaliteta vazduha, potrošnje energije i uticaja na degradaciju životne sredine.

 

Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu rezultata kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke.

Studenti koji završe doktorske studije Menadžment održivog razvoja u biznisu  stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike. Stečene kompenetecije se verifikuju i naučnim radovima. Pre dobijanja diplome o završenim studijama kandidat mora da objavi (ili da dokaže da su radovi prihvaćeni za objavljivanje) najmanje dva rada ranga M51 (prema kategorizacijai Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije).

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija možete pronaći OVDE.
Plan i program doktorskih studija pronaći OVDE.
Listu mentora pronaći OVDE.