Master akademske studije

Međunarodna politika i bezbednost

primer

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Međunarodna politika i bezbednost

Master akademske studije (I stepena) na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 60 ESPB bodova. Na studijski program master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne studije visokoškolskih ustanova u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti.

Master akademske studije se odvijaju tokom dva semestara (jednogodišnje). Celokupan studijski program sačinjava ukupno 10 jednosemestralnih predmeta. Od toga su 4 predmeta obavezna a 3 se biraju sa liste od 6 predmeta, što je ukupno 43 ESPB. U studijski program spada i studijsko istraživački rad (SIR) koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog master rada, i on nosi 5 ESPB. Završni rad ima 12 ESPB. Ukupan broj ESPB na master studijama je 60.

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu dopunu znanja i veština za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. Studenti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete proširiju materiju kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost traje jednu godinu (podeljena u 2 semestara) i vredi 60 ESPB bodova, ima ukupno 10 predmeta od toga je 4 obaveznih predmeta i 3 izbornih (3 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu, u toku prvog semestra studenti se opredeljuju za Izborni predmet 1 iz Izbornog bloka 1 (Savremeni sistemi bezbednosti i Religijski fundamentalizam i ekstremizam; drugi semestar je predviđen za Izborni predmet 2 (Etika rata i Međunarodne organizacije) i Izborni predmet 3 bira se iz Izbornog bloka 3 (Globalizacija i bezbednost i Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije).