primer

Arhitektura i urbanizam

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestra)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor nauka – arhitektura (dr)

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma.

Doktorske akademske studije  Arhitektura i urbanizamo  traju tri godine i vrede 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, a 90 ESPB je predviđeno za realizaciju dokotrske disertacije.

Na prvoj godini su predmeti: u prvom semestru: Obavezni: Metodologija naučno-istraživačkog rada i Istraživačke veštine, Izborni predmet 1 (Istorija, teorija i kritika u arhitekturi i urbanizmu i Savremena teorija urbanizma); u drugom semestru: Izborni predmet 2 – bira se 2 od 4 (Savremeni kontekst arhitekture, urbanizma i građenja, Čovekova okolina i tehnologije, Arhitektonski i urbanistički dizajn i dizajn enterijera i Energetska efikasnost) i Izborni predmet 3 (Odabrana poglavlja iz betonskih konstrukcija i Održivi razvoj u graditeljstvu). Na drugoj godini: treći semestar: Obavezni: Kolaborativna arhitektura i urbanizam, Arhitektura kao medijum; u četvrtom semestru: Obavezni: Semantički diskurs o arhitekturi i predmeti vezani za izradu doktorske disertacije: Istraživanje i publikovanje radova –SIR, Doktorska disertacija – teorijske osnove – SIR; peti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 1, šesti semestar: Doktorska disertacija – studijski istraživački rad 2 i Doktorska disertacija (izrada i odbrana doktorske disertacije).

Doktorske studije ne mogu trajati duže od 10 godina.

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije.

Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu.

Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovatii donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa (studijske grupe).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata tako da budu sposobni za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu s apotrebama društva. Sa druge strane kroz obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživak irad drugih i da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja omogućava se razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose opštem razvoju društva. Pored toga, svrha ovog studijskog programa doktorskih studija je doprinos razvoju nauke u oblasti arhitekture i urbanizma.

Studijski program doktorskih studija Arhitektura i urbanizam je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultet za graditeljski menadžment je definisao zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti tehnike i svrha studijskog programa Arhitektura i urbanizam potpuno je u skladu sa zadacima i ciljevima Fakulteta i sa zadacima i ciljevima integrisanog Univerziteta“Union-Nikola Tesla“.

Doktori nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma su kadrovi koji su osposobljeni za samostalan i visokokvalitetan naučni rad i za obavljanje relevantnih naučnih istraživanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, odnosno iz svih užih naučnih oblasti koje su zastupljene u studijskom programu.

Obrazovanje kvalitetnih doktora nauka jeste jedan od osnovnih aspekata strategije razvoja visokog školstva u Srbiji. Postojanje kadrova sa najvišim akademskim obrazovanjem, koji se bave upotrebom i razvojem novih tehnologija, vođenjem originalnih i naučno relevantnih istraživanja, i koji su sposobni da kritički procenjuju kvalitet istraživanja drugih, jeste jedan od vodećih prioriteta Republike Srbije. Doktori nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma predstavljaju kadrove koji će pomoći u orijentaciji našeg društva ka anticipiranju, a ne samo ka pasivnom praćenju evropske ekonomije koja je odavno bazirana na znanju.

Kadrovi koji se obrazuju na studijskom programu doktorskih studija  Arhitektura i urbanizam  će biti u stanju da daju veliki doprinos pomeranju granice znanja, odnosno razvoju arhitekture i urbanizma i nauke uopšte, a tako i da, u okviru akademskog i profesionalnog konteksta, daju doprinos naučno-tehnološkom i kulturnom napretku društva u Srbiji.

Cilj studijskog programa je da studenti postignu najviše naučne kompetencije i akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti  Arhitekture i urbanizma. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno adekvatnog znanja koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja naučnih disciplina u svetu.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment i ostalih doktoranata na integrisanom Univerzitu „Union- Nikola Tesla“, je razvijanje svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini i zaštite životne sredine. Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje vojih originalnih rezultata naučnoj javnosti.

Namera obrazovnog procesa na ovim doktorskim studijama jeste da se, kroz pohađanje izbornih predmeta i superviziju mentora, studentima pruži sveobuhvatno i kompleksno znanje iz određene uže specijalnosti. Kroz istraživački rad u okviru doktorske disertacije, studenti se osposobljavaju da samostalno organizuju i rukovode naučno-istraživačkim procesom visokog kvaliteta i stepena originalnosti, da svojim inventivnim radom daju naučne doprinose u arhitekturi i urbanizmu i kritički ocenjuju druga istraživanja. Pored toga, kod svršenih studenata će se razviti smisao za kvalitetnu verbalnu i pisanu komunikaciju, samostalan prikaz naučnih rezultata, kao i za uspostavljanje i razvijanje međunarodne naučne saradnje.

Studijski program je tako koncipiran da prati savremene i aktuelne pravce razvoja iz oblasti arhitekture i urbanizma u svetu, sa ciljevima usklađenim sa ciljevima doktorskih studija na vodećim tehničkim univerzitetima u svetu.

Na ovaj način postavljeni ciljevi studijskog programa u skladu su sa zadacima i ciljevima integrisanog Univerzita“Union- Nikola Tesla“ kao visokoškolske ustanove čije su osnovne delatnosti izvođenje akademskih studija svih stepena, obavljanje osnovnih, razvojnih i primenjenih naučnih istraživanja i podsticanje razvoja u tehničko-tehnološkim naukama.

Osnovni cilj doktorskih studija Arhitektura i urbanizam je da nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.

 

Osposobljavanje studenata da samostalno povezuju materiju iz predmeta doktorskih studija, primenjuju prethodno stečena i nova znanja, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja i korišćenjem novih metoda samostalno i kreativno koriste nova saznanja pri rešavanju zadatih problema.

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.