Međunarodna politika i bezbednost

primer

Međunarodna politika i bezbednost

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Diplomirani politikolog za međunarodnu politiku i bezbednost

Master akademske studije (I stepena) na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 60 ESPB bodova. Na studijski program master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne studije visokoškolskih ustanova u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti.

Master akademske studije se odvijaju tokom dva semestara (jednogodišnje). Celokupan studijski program sačinjava ukupno 10 jednosemestralnih predmeta. Od toga su 4 predmeta obavezna a 3 se biraju sa liste od 6 predmeta, što je ukupno 43 ESPB. U studijski program spada i studijsko istraživački rad (SIR) koji ima za cilj da osposobi studente da pristupe izradi završnog master rada, i on nosi 5 ESPB. Završni rad ima 12 ESPB. Ukupan broj ESPB na master studijama je 60.

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu dopunu znanja i veština za budući rad u značajnim državnim i privatnim sektorima. Studenti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete proširiju materiju kompleksnih društvenih i geopolitičkih procesa, bezbednosnih izazova, rizika i pretnji.

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost traje jednu godinu (podeljena u 2 semestara) i vredi 60 ESPB bodova, ima ukupno 10 predmeta od toga je 4 obaveznih predmeta i 3 izbornih (3 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu, u toku prvog semestra studenti se opredeljuju za Izborni predmet 1 iz Izbornog bloka 1 (Savremeni sistemi bezbednosti i Religijski fundamentalizam i ekstremizam; drugi semestar je predviđen za Izborni predmet 2 (Etika rata i Međunarodne organizacije) i Izborni predmet 3 bira se iz Izbornog bloka 3 (Globalizacija i bezbednost i Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije).

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost je jednogodišnji program akademskih master studija koji ima za cilj da obrazuje visoko-stručne kadrove u oblasti međunarodne politike i bezbednosti koji će svojim znanjem, veštinama i sposobnostima moći da se uključe u kreiranje i vođenje kompleksnih projekata i da zauzmu odgovorne i visoke pozicije u diplomatskim predstavništvima, državnoj administraciji i bezbednosnim i odbrambenim strukturama zemlje, kako u državnom, tako i u privatnom sektoru.

Osposobljavanje i produbljivanje znanja studenata neophodnih za samostalni rad u oblasti međunarodne politike i bezbednosti, državnih institucija, korporacija, vladinog i nevladinog sektora, istraživanja i stručne prakse jedan je od prioriteta ovog studijskog programa. Pored toga uvođenje studenata u različite oblasti primene međunarodne politike i bezbednosti u cilju opredeljivanja za specifični profesionalni profil uz omogućavanje stručnih praksi u eminentnim i relevantnim institucijama.

Studenti koji se odluče za nastavak akademskih studija na doktorskim studijam dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za uspešno praćenje još složenijih disciplina na najvišem stepenu studijskog programa.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju master diplomirani politikolozi koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.
Master akademske studije traju jednu godinu. Po završetku studija kandidat stiče 60 ESPB bodova i stručni naziv i titulu- master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku i bezbednost, u skladu sa akreditovanim studijskim programom. Na ponuđeni studijski program master akademskih studija Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerziteta „UNION – NIKOLA TESLA“ u Beogradu, mogu se upisati svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije srodnih fakulteta društveno-humanističkog polja u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ulazni test iz opšte kulture. Upis kandidata na studije sprovodi se na osnovu i u skladu sa konkursom koji je predviđen Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Ciljevi i zadaci Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost usklađeni su sa ciljevima visokog školstva u Republici Srbiji, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu. Ciljevi master akademskog studijskog programa na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost ukazuju na to čemu se stremi i šta je željeni rezultat i ishod studiranja. On se ogleda pre svega u nameri da diplomci dostignu visok nivo kompetencija i akademskih veština kao i da se usavrše metodologije za njihovo sticanje. Kao osnovni ciljevi posebno se naglašavaju konkretni rezultati u oblasti viskokoškolskog obrazovanja u diplomatiji, međunarodnoj politici i bezbednosti. Jedan od prioritetnijih ciljeva jeste kvalitetno prenošenje značajnih naučnih i stručnih znanja i veština iz pomenutih oblasti, kao i razvijanje i unapređivanje naučno-istraživačke delatnosti i konkretnih veština javnog nastupa, lobiranja, diplomatskog protokola i sl.

Studijski program master akademskih studija ima realan i jasno definisan cilj koji proističe iz vizije i misije Fakulteta da se svim studentima omoguće ravnopravne mogućnosti za kvalitetno obrazovanje i napredak u karijeri ili budućoj profesiji. Cilj je da studenti po završetku studija zauzmu visoka i perspektivna mesta u sektoru međunarodne politike i bezbednosti, da rade u državnoj administraciji, budu anagažovani u vladinom i nevladinom sektoru koji se bavi problematikom međunarodne politike i bezbednosti, Ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova i odbrane, da budu organizatori i budući nosioci istraživanja i naučnog rada za društveno-humanističko polje.
Po završetku studija posedovaće široku lepezu znanja za obavljanje poslova master dilomiranog politikologa za međunarodnu politiku i bezbednost i moći će da obavljaju veliki spektar najrazličitijih poslova iz domena međunarodne politike i bezbednosti u oblastima državne administracije, da rade pri dilomatsko-konzularnim predstavništvima, u sektorima politike, bezbednosti i odbrane, da budu analitičari u sistemu bezbednosti, da učestvuju kao stručnjaci za međunarodnu politiku i bezbednost u organima državne vlasti, javnoj administraciji, u medijima i korporacijama i da budu istraživači na međunarodnim i državnim projektima.

Uz osnovne nastavno-obrazovne ciljeve i zadatke, Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost razvija i naučno-istraživačku delatnost u oblasti politikologije. Fakultet kao jedan od svojih osnovnih zadataka određuje kvalitetno školovanje i osposobljavanje visoko kompetentnih politikologa. Oni na Fakultetu stiču široka interdisciplinarna i multudisciplinarna znanja, odnosno stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz obezbeđene mogućnosti permanentnog specijalističkog usavršavanja i akademskog napredovanja. U cilju realizacije zadataka svoje osnovne nastavno-obrazovne delatnosti, Fakultet realizuje sledeće nivoe i vrste studijskih programa: studijski program osnovnih akademskih studija – OAS Međunarodna politika i bezbednost;i kao jednogodišnji program Master akademske studije, i studijski program doktorskih akademskih studija – DAS Međunarodna politika i bezbednost u trajanju od tri godine.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i spleta akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Studijski program MAS Međunarodna politika i bezbednost uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • osposobljavanje studenata za primenu naučenih znanja iz fundamentalnih, i stručnih naučnih disciplina i oblasti (filozofija, sociologija,političke nauke,terorizma, međunarodnih odnosa itd).
 • postizanje stručnih kompetencija studenata iz različitih oblasti kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete,
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje društvenih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja i donošenja zaključaka,
 • razvijanje sposobnosti za timski rad,
 • razvijanje profesionalne etike,
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada,
 • osposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i evaluacija bezbednosnih rizika na radu,
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima studija.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju visoki nivo potrebnog znanja i mogu da se uključe u kreiranje i vođenje složenih projekata obavljajući najdelikatnije zadatke u državnoj administraciji, diplomatskim predstavništima, bezbednosnim i odbrambenim strukturama kako u državnom tako i u privatnom sektoru RS ili da omoguće sebi napredak u karijeri na postojećim poslovnim pozicijama.
Inovativnim i prilagođenim studijskim programom obogaćenim brojnim vannastavnim aktivnostima, stručnim praksama u priznatim institucijama, Fakultet, tj. Univerzitet se prilagođava novim vremenima u naporu da na najbolji mogući način odgovori trenutnim potrebama društva i prilagodi se galopirajućim promenama, obezbeđujući pri tome najviše akademske standarde.

Studenti koji su završili master studije MAS Međunarodna politika i bezbednost kompetentni su da rešavaju i analiziraju realne probleme iz prakse kao i da nastave obrazovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i dublju analizu i shvatanje problema uz sinteze i primenu rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane određene odluke.

Studenti ovog nivoa studija poseduju visoke kompetencije za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da se prilagode svim izazovima koje moderni svet i ubrzana, složena dinamika poslovanja nose sa sobom.

Po završetku programa master akademskih studija DAS Međunarodna politika i bezbednost student stiče opšte i stručne kompetencije:

 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima naučnog istraživanja;
 • analiza, sinteza i primena fundamentalnih znanja (sociologije, filozofije, političkih nauka) za prepoznavanje, opis i rešavanje praktičnih problema;
 • rešavanje problema i zadataka primenom interaktivnih, interdisciplinarnig metoda;
 • razumevanje složenih geopolitičkih previranja, budućih izazova i pretnji po stabilnost države;
 • procena rizika, bezbednost na radu u korporativnim kompanijama
 • poznavanje osnovnih pravnih i ekonomskih pojmova, tržišnih zakona i mehanizama;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju problema;

Po završetku studija student stiče predmetno specifične kompetencije za oblast međunarodne politike i bezbednosti kao što su – metodologija i samostalno pisanje naučnog istraživačkog rada, međunarodne organizacije, teorije i modeli demokratije savremenih društava, doktrine nenasilja, savremeni sistemi bezbednosti, analitika savremenih političkih i bezbednosnih pojava, religijski fundamentalizam i ekstremizam, sajber bezbednost kao i brojne ekonomske, pravne, humanitarne, etičke aspekte proučavanja fenomena bezbednosti.

Plan i program master  studija po akreditaciji iz 2022.godine možete naći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa  iz 2022.godine  možete naći OVDE.

Plan i program master  studija po akreditaciji iz 2015.godine možete naći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa  iz 2015.godine  možete naći OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE