primer

Arhitektura i urbanizam

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godine (8 semestra)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani inženjer arhitekture

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za graditeljski menadžment, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz testa opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine diplomiranog inženjera arhitekture.

Studijski program OAS Arhitektura i urbanizm je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad arhitekte. U prvoj fazi koja predstavlja osnov za razumevanje inženjerske struke, studijski program obuhvata fundamentalne teorijske predmete kao što su konstrukcije, projektovanje, nacrtna geometrija, održiva arhitektura i dr. Pored toga, studenti stiču i osnovna praktična znanja iz primene računarske tehnike za potrebe arhitekture (računarsko crtanje).

Studijski program OAS Arhitektura i urbanizam traje četiri godine (podeljeno u 8 semestara) i vredi 240 ESPB bodova (4×60 ESPB), ima ukupno 59 predmeta od toga je 49 obaveznih predmeta i 20 izbornih (10 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu na prvoj godini je 16 predmeta (od toga Izborni predmet 1: Engleski jezik 1 i Arapski jezik 1, Izborni predmet 2: Engleski jezik 2 i Arapski jezik 2), na drugoj 15 predmeta (od toga Izborni predmet 3: Arapski specijalizovani kurs 1, Engleski specijalizovani kurs 1, Izborni predmet 4: Engleski specijalizovani kurs 2, Arapski specijalizovani kurs 2), na trećoj 14 (od toga Izborni predmet 5: Kulturologija i Principi univerzalnog dizajna), na četvrtoj 14 (od toga Izborni predmet 6: Energetska efikasnost, Inženjerstvo zaštite životne sredine, od toga Izborni predmet 7: Dizajn u arhitekturi, Dizajn menadžment u građevinrstvu, od toga Izborni predmet 8: Upravljanje projektima u građevinarstvu 1, Grafički dizajn, od toga Izborni predmet 9: Savremene metode industrijske gradnje, Instalacije i završni radovi u građevinarstvu, od toga Izborni predmet 10: Očuvanje arhitektonskog nasleđa, Obnova i rekonstrukcija zgrada.

Cilj osnovnog akademskog studijskog programa OAS Arhitektura i urbanizam jeste da pruži obrazovanje visoko kvalifikovanih stručnjaka s precizno definisanim profilima u oblasti arhitekture i urbanizma. Konceptualizacija studijskog programa OAS Arhitektura i urbanizam obuhvata strukturiranje nastavnog plana i programa na način koji omogućava sticanje kompetencija koje su relevantne i korisne za društvo u celini. Fakultet za građevinski menadžment postavio je osnovne zadatke i ciljeve s ciljem obrazovanja visoko kompetentnih stručnjaka iz tehničko-tehnoloških polja, kao i iz oblasti arhitekture i urbanizma. Svrha studijskog programa OAS Arhitektura i urbanizam je u potpunosti u skladu s osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za građevinski menadžment.

Navedeni studijski program OAS Arhitektura i urbanizam ima direktnu društvenu svrhu obrazovanja kadrova za istaknutu privrednu granu koja igra ključnu ulogu u celokupnom razvoju društva. U Srbiji trenutno postoje više značajnih arhitektonsko – urbanističkih projekata u fazi planiranja i realizacije, a očekuje se dalje pojačavanje aktivnosti u ovoj oblasti u narednom periodu. Iz ovih razloga, evidentna je potreba za kvalifikovanim inženjerima arhitekture koji bi se aktivno uključili u rad u ovoj privrednoj grani, što istovremeno zahteva adekvatno obrazovanje kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada.

Program osnovnih akademskih studija, kao prvi u nizu ovih programa, primarno je usmeren na sticanje temeljnih znanja iz fundamentalnih nauka vezanih za arhitektonsku struku, istovremeno uzimajući u obzir i stručna znanja neophodna za svakodnevno inženjersko delovanje. Za studente kojima će ovaj stepen obrazovanja biti i finalni, program pruža širok spektar kompetencija u oblasti projektovanja i realizacije različitih vrsta arhitektonskih objekata. Oni studenti koji se odluče za dalje akademske studije na višim nivoima dobijaju čvrstu osnovu putem ovog programa, što im omogućava uspešno praćenje kompleksnijih disciplina na naprednim studijskim programima. Kroz implementaciju ovako koncipiranog studijskog programa, školuju se diplomirani inženjeri arhitekture i urbanizma sa kompetencijama koje odgovaraju evropskim i svetskim standardima.

Osnovne akademske studije traju četiri godine. Po završetku studija kandidat stiče 240 ESPB bodova i stručni naziv diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma, u sladu sa akreditovanim studijskim programom prvog stepena. Na ponuđeni studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za graditeljski menadžment, Univerziteta „UNION – NIKOLA TESLA“ u Beogradu, mogu se upisati svi kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit iz testa opšte kulture i obrazovanja, sa elementima logičkog zaključivanja i opažanja.Studenti srodnih fakulteta mogu upisati I, II ili III godinu na osnovu uverenja o položenim ispitima, a na IV godinu na osnovu stečene diplome trogodišnjeg akademskog školovanja (180 ESPB). Upis kandidata na studije sprovodi se na osnovu konkursa.

Cilj studijskog programa je da razvije temeljnu i izbalansiranu osnovu za postizanje znanja, kompetencija i veština iz oblasti Arhitekture i urbanizma. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sklonosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za bavljenje profesijom.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i unapređenje kvaliteta životnog prostora. Cilj studijskog programa je i upoznavanje studenata sa izazovima i prednostima timskog rada, što je za oblast arhitekture i urbanizma od izuzetnog značaja, jer je profesionalno bavljenje strukom koncipirano kao timsko i multidisciplinarno. Pored toga, studenti kroz nastavni proces razvijaju sposobnosti za saopštavanje i koherentno izlaganje svojih ideja, projektantskog koncepta, rezultata istraživačkog rada, savladavajući na taj način oblike kvalitetne komunikacije sa stručnom i širom javnošću.

U procesu restrukturisanja srpske privrede, posebno su traženi edukovani, dobro profilisani kadrovi za uvođenje svetskih i evropskih standarda u svim domenima poslovanja. Kao bitni ciljevi ovog studijskog programa, što je u skladu sa ciljevima i zadacima Fakulteta za graditeljski menadžment, na kome se ovaj program izvodi, označene su implementacije novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces. Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa
ARHITEKTURA I URBANIZAM osnovnih akademskih studija Fakulteta za Graditeljski menadžment postavljeni su sledeći zadaci:
• Unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije naučno-stručnih skupova u oblasti arhitekture i urbanizma;
• Usklađivanje nastavnih planova osnovnih studija sa suštinom nastavnih planova vodećih svetskih obrazovnih institucija i sa EU direktivama o regulisanim profesijama
• Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
• Pronalaženje novih načina za inkorporiranje prakse u teoriju;
• Uspostavljanje permanentnih i sigurnih komunikacijskih veza sa najnovijim naučnim dostignućima kroz međunarodnu saradnju u vidu stručnih i naučnih kontakata profesora i studenata i saradnje sa odgovarajućim stručnim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
• Edukacija visokokvalitetnog stručno-naučnog kadra neophodnog za ostvarivanje strategije razvoja.
• Postizanje kvaliteta ekvivalentnog evropskim i svetskim standardima.
• Umrežavanje institucije sa privrednim subjektima u cilju obavljanja stručne prakse.

Osnovni cilj studijskog programa ARHITEKTURA I URBANIZAM je da svojom interdisciplinarnošću i multidisciplinarnošću, edukuje kadrove visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti Arhitekture i urbanizma.

Ishod procesa učenja je sticanje osnovnih kvalifikacija arhitekata koje omogućavaju nastavak studija na master akademskim studijama arhitekture u zemlji i inostranstvu koji imaju slično strukturirane studijske programe i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji u skladu sa stečenom znanjima i veštinama. Završetak osnovnih akademskih studija omogućava zapošljavanje diplomiranih studenata u statusu saradnika u nizu zanimanja iz oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova i praktičan rad studenata a prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u dotičnoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, studenti se kroz rad na konkretnim projektnim zadacima, ili istraživačkim temama bave predmetnom oblašću, dolazeći tako u najneposredniji kontakt sa materijom koja se izlaže. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Vežbe iz osnovnih predmeta koje se direktno bave problemima arhitektonskog i urbanističkog projektovanja imaju konsultatitivan karakter i temelje se na ličnom kontaktu predavača i studenta.

U zavisnosti od karaktera vežbi se određuje veličina grupe. Ukoliko je za organizaciju nastave neophodan pojedinačni kontakt nastavnika i studenata, onda su vežbe organizovane u malim grupama, sa značajnim fondom časova. Ovo naročito važi za osnovne predmete, koji se bave pitanjima projektovanja, arhitektonskog ili urbanističkog, i osnovnog osposobljavanja.

Dopunu uverenja o akreditaciji  studijskog programa možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE