primer

Informatika

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master informatičar (mast.inform.)

Studijski program MAS Informatika usaglašen je sa standardima za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima. Master akademske studije Informatika traju 1 godinu (2 semestra), vrednovane su sa 60 ESPB.Studijski program master akademskih studija Informatika je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (15,38%), teorijsko-metodološki predmeti (15,38%) naučno-stručni predmeti (30,77%) i stručno-aplikativni predmeti (38,46%), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine master informatičara.

Kurikulumom studijskog programa Informatika, master akademskih studija predviđeno je da tokom prvog semestra studenti pohađaju i polažu ukupno pet predmeta od kojih su dva obavezana, i tri izborna (svaki izborni blok se sastoji od dva predmeta). U ovom semestru student za sve položene ispite dobija ukupno 30 ESPB poena.

U drugom semestru studenti polažu još jedan obavezni predmet, istražuju i pišu master rad u čemu ih vodi odabrani nastavnik, pa su u ovom semestru predviđene konsultacije sa mentorom za pisanje rada. U ovom semsetru se i obavlja stručna praksa u trajanju od 90 časova. U drugom semestru, za položen obavezni ispit, za obavljenu stručnu praksu, za samostalno istraživanje i izradu diplomskog master rada, kao i za odbranu diplomskog master rada student ostvaruje ukupno 30 ESPB poena.

Struktura predmeta je usaglašena sa potrebama formiranja visokostručnih kadrova sa stanovišta njihove buduće kompetentnosti. Studenti se pre svega osposobljavaju za primenu adekvatnih metodologija za istraživanje, a zatim se uvode u složenu problematiku softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija.

Student završava studije izradom diplomskog – master rada koji se sastoji od studijskog istraživačkog rada, teorijsko-metodološke pripreme neophodne za produbljeno razumevanje oblasti iz koje se završni – master rad radi i izrade samog rada.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima (koje sam bira), i samim tim, oblikovati svoj akademski profil. Kroz obavezne predmete (Teorija algoritama, Alati i metode softverskog inžinjerstva, Inteligentni sistemi) i SIR-a, obezbeđuje se sticanje neophodnih znanja i veština u ovoj oblasti, a kroz izborne predmete (Modelovanje i optimizacija poslovnih procesa,  Programiranje mobilnih aplikacija, Osnove semantičkih tehnologija, Algoritmi i tehnike bioinformatike, Primenjena informatika i Primenjena statistika) obrađuju se oni sadržaji koji bliže odgovaraju interesovanjima i sposobnostima  studenata pojedinačno. Stručna praksa je obavezna i obavlja se u drugom semestru u trajanju od 90 časova.

U toku trajanja predavanja kandidat može da definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu da budu integrisani u master rad. Projektni zadaci daju priliku studentima master studija da putem praktičnog rada i istraživanja rešavaju konkretne probleme iz prakse, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, kao i da povezuju osnovna znanja iz različitih oblasti i primenjuju ih u svom radu, koje konačno obrađuju u master radu. Nakon završetka master akademskih studija studijskog programa Informatika, stiče se akademski naziv master informatičar.

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti  računarskih  nauka.

Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Studenti će neposredno sarađivati sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravati stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, imati priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

 • predavanja,
 • izvođenja praktičnih vežbi,
 • izradu projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
 • diskusiju kroz akcenat na izražavanju i kritičko mišljenje
 • primena savremenih metoda “case study”,
 • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
 • obavljanja stručne prakse.

 

Uslovi za upis na studijski program dati su u Statutu univerziteta. U prvu godinu master akademskih studija na ovom studijskom programu može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije iz prirodno-matematičkog polja, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova. Statutom Univerziteta su definisana merila za utvrđivanje redosleda kandidata i postupak za sprovođenje konkursa.

Završni , master rad je iskazan sa 15 ESPB bodova i kao deo strukture programa ima za cilj povezivanje stečenih znanja iz oblasti informatičkih nauka. Struktuiran je po fazama koje odražavaju realizaciju istraživanja u okviru određene oblasti računarskih nauka.

Uspešno završen ovaj master studijski program omogućuje studentima nastavak studiranja na doktorskim studijima.

Svrha studijskog programa MAS Informatika je obrazovanje kadrova za profesiju master informatičara i osposobljavanje za primenu savremenih modela programa u oblasti računarskih nauka. Ovaj studijski program je zasnovan na praksi i iskustvima poznatih visokoobrazovnih institucija iz zemalja EU i sveta. Studijski program je usklađen sa potrebama kadrova ovog profila u našoj zemlji.

Svrha studijskog programa je da studentima kroz obrazovanje pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u preduzećima, opštinama, bankama, javnim ustanovama i organizacijama i raznim vrstama institucija; da studenate osposobi da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća, da pruži mogućnost svršenim studentima, da se, nakon završetka master akademskih studija, upišu na specijalističke akademske studije ili doktorske studije.

Ishodima studija predloženog programa treba da se obezbedi:

 • sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage iz informatike;
  • zadovoljavanje potreba privrede, javnih preduzeća, opština, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti računarskih nauka;
  • unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji,
 • omogućiti takvo obrazovanje koje studentu omogućuje mobilnost na obrazovnom prostoru tokom studiranja i svetskom tržištu nakon toga.

 

U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti računarskih nauka. Ovim studijskim programom radi se i na razvoju ličnosti studenata, koji ne samo da će biti stručnjaci iz oblasti računarskih nauka, već i savremeni intelektualci koji će konstantno doprinositi uključivanju naše zemlje u međunarodne integracije.

Studijski program MAS Informatika ima jasno definisane ciljeve koji su formulisani na bazi iskustava i najsavremenijih inovacija u ovoj oblasti koje se izučavaju na sličnim visokoškolsim institucijama.

studijskog programa MAS Informatika jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti informatičkih nauka:

– metodološkom edukacijom osposobljavaju se studenti za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u oblasti informatičkih nauka, planiranje, sprovođenje i evaluaciju projekata i programa;

– sticanje znanja iz određenog područja primene informatike, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;

– delotvorno rešavanje stručnih problema na osnovu profesionalnih znanja i veština, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja;

– sticanje znanja, posebno onih segmenata koji se odnose na metode istraživanja, upravljanje razvojem informacionih sistema i tehnologija, alate i metode softverskog inžinjerstva, modelovanje i optimizaciju poslovnih procesa, upravljanje znanjem, tehnološke informacione sisteme i logičko programiranje.

– sposobnost profesionalnog komuniciranja sa klijentima kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;

– pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;

– osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema na nužnom etičkom nivou.

Studijski program MAS Informatika obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova koji će moći da odgovore izazovima savremene nauke kroz:

 • permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe u oblasti računarskih nauka;
 • omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

 

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu po završetku studija uspešno da implementiraju u oblasti računarskih nauka i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u ovoj oblasti i srodnih disciplina. U toku svakodnevnog rada studenti će nakon završetka studijskog programa biti sposobni da modeliraju nove programe, da ih proveravaju i da valorizuju efekte njihove primene u radu sa različitim kategorijama korisnika.

Savladavanjem studijskog programa MAS  Informatika  na master akademskim studijama studenti stiču opšte i predmetno specifične kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti iz oblasti računarskih nauka.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2020.godine možete naći OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2020. godine možete pronaći OVDE.

Knjigu predmeta možete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE