primer

Opšte građevinarstvo

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Master inženjer građevinarstva (mast.inž.građ)

Studijski program Opšte građevinarstvo traje godinu dana (dva semestra), ima ukupno premeta od toga je 11 od toga je 7 obavezinih i 8 izbornih (4 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta: Izborni predmet 1: Metod konačnih elemenata i Inovativne tehnologije, materijali i konstrukcije, Izborni predmet 2: Spregnute konstrukcije i Ispitivanje konstrukcija,  Izborni predmet 3: Betonske konstrukcije 3 i Metalne konstrukcije 2, Izborni predmet 4: Betonski mostovi i Metalni mostovi. Obavezni predmeti su: Savremene metode projektovanja, Numeričko modeliranje konstrukcija, Seizmička analiza konstrukcija, Tehnologija, sanacija i rekonstrukcija objekata, Studijski istraživački rad, Stručna praksa i Završni rad.

Svaki predmet nosi određen borj ESPB u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova.

Na master akademskim studijama  Opšte građevinarstvo  koje traju jednu godinu postoje obavezni, izborni predmeti.U okviru ovog studijskog programa akcenat se stavlja na savremeno projektovanje i građenje specijalnih betonskih, metalnih i spregnutih konstrukcija u visokogradnj i iniskogradnji, kao i na rekonstrukciju i sanaciju konstrukcija. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je prezentirano na predavanjima. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske.  Za studente je predviđena obavezna stručna praksa, koje studenti obavljaju na gradilištima i u projektnom birou osnivača i vlasnika Fakulteta ili po slobodnom izboru u građevinskim privrednim društvima.Veličina grupe se određuje uz avisnosti od karaktera vežbi. Studentske obaveze na vežbama mogu obuhvatiti i izradu seminarskih i domaćih radova, projektnih zadataka, semestralnih i grafičkih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Broj osvojenih bodova je iskazan prema jedinstvenoj metodologiji i odražavao pterećenost studenta.

U drugom semestru, pored ostalog, aktivna nastava sprovodi se i kroz istraživački studijski rad – pripremu studenata za pristup izradi završnog rada. Studijski istraživački rad vrednuje se sa 3 ESPB, a Završni rad vrednuje se sa 10  ESPB  bodova.

 

Cilj studijskog programa je da se graditeljstvu obezbede savremeni vrhunski obrazovani stručnjaci u oblasti projektovanja  i građenja specijalnih betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija u visokogradnji i niskogradnji, kao i sanacije i praćenja i održavanja objekata.  Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, primenu znanja za rešavanje problema koji se javljaju u profesiji, i omogućavanje, u slučaju da se studenti za to opredele, nastavak studija na specijalističkim ili doktorskim studijama.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne studije građevinarstva sa najmanje 240 ESPB.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija definisani su Statutom Univerziteta. Po završetku ovog studijskog programa studenti mogu nastaviti studiranje na programu doktorskih studija na Fakultetu za graditeljski menadžment, ili na srodnim studijama u zemlji i inostranstvu.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju master inženjera građevinarstva u skladu sa potrebama društva.

Studijski program  Opšte građevinarstvo  koncipiran je tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultet za graditeljski menadžment je definisao diplomske zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti građevinarstva.  Svrha studijskog programa  Opšte građevinarstvo  je potpuno u skladu sa master zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Ovaj program master akademskih studija je osmišljen kao prirodni nastavak osnovnih akademskih studija, na kome studenti stiču fundamentalna naučna i stručna znanja u domenu projektovanja i izvođenja različitih vrsta građevinskih objekata koji su po karakteru vanstandardni ili većeg kapaciteta. Studenti koji nastave studije na ovom programu, dobijaju dodatna znanja u specifičnim oblastima građevinarstva koje ne predstavljaju svakodnevnu inženjersku praksu, već kompleksne obasti koje zahtevaju dodatna znanja i sposobosti za njihovo sagledavanje i rešavanje. Takođe , ovaj program predstavlja neophodni međukorak prema akademskom obrazovanju na najvišem nivou.

Studenti koji se odluče za nastavak akademskih studija na doktorskim ili specijalističkim studijama, dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za dalje naučno i stručno usavršavanje.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju master inženjeri građevinarstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti građevinarstva. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnih struci.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak za  savremeno projektovanje i građenje specijalnih betonskih, metalnih i spregnutih konstrukcija u visokogradnji i niskogradnji, kao i za rekonstrukciju i sanaciju konstrukcija.Cilj studijskog programa.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva ucelini i zaštite životne sredine.

Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti.

Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa  Opšte građevinarstvo  postavljeni su sledeći zadaci:

 1. Unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije naučno-stručnih skupova u oblasti građevinarstva;
 2. Usklađivanje nastavnih planova studija sa nastavnim planovima vodećih svetskih obrazovnih institucija;
 3. Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
 4. Organizacija saradnje sa odgovarajućim stručnim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu – u skladu sa Bolonjskim procesima;
 5. Uspostavljanje međunarodne saradnje u vidu stručnih i naučnih kontakata profesora i studenata iz inostranstva;
 6. Edukacija visokokvalitetnog stručno-naučnog kadra neophodnog za ostvarivanje strategije održivog razvoja.

Profil kadrova sa navedenim znanjem i sposobnostima neophodan je u fazi restrukturisanja u svim sektorima privrede i administracije kao i globalne preorijentacije ekonomije usmerene na održivi razvoj, a sa ciljem pridruživanja savremenim evropskim i svetskim tokovima.

Jedan od specifičnih ciljeva ovog studijskog programa jeste uvođenje studenata u istraživački rad, kao pripremu za doktorske studije na ovom fakultetu.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja iz  savremenog projektovanja i građenja specijalnih betonskih, metalnih i spregnutih konstrukcija u visokogradnji i niskogradnji, kao i za rekonstrukciju i sanaciju konstrukcija.Cilj studijskog programa. MAS Opšte građevinarstvo je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Studenti koji završe master akademske studije  Opšte građevinarstvo  kompetentni su da rešavaju realne i složene probleme iz građevinske prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja.

 

Po završetku studijskog programa master akademskih studija Opšte Građevinarstvo, student stiče sledeće opšte akademske i lične sposobnosti:

 • analiza , sinteza i primena znanja iz različitih inženjerskih oblasti, za prepoznavanje, opis i rešavanje najsloženijih inženjerskih problema;
 • rešavanje problema pomoću računara primenom različitih numeričkih metoda, uz primenu postojećih računarskih programa;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju najsloženijih inženjerskih problema.

 

Po završetku programa master akademskih studija Opšte Građevinarstvo, student pored kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama, stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • dinamički proračuni i proračun vibracija složenih građevinskih konstrukcija klasičnim postupcima i primenom računara;
 • projektovanje i izgradnja složenih armirano-betonskih, prednapregnutih i čeličnih konstrukcija (specijalne i inženjerske konstrukcije, mostovi) i poznavanje osnovnih koraka u domenu njihove proizvodnje i izgradnje ili montaže;
 • numeričko modeliranje konstrukcija u sadejstvu sa tlom;
 • izrada projektne i tehničke dokumentacije za građevinske objekte: zgrade industrijske objekte, mostove i dr.;
 • ocena stanja i predlog potrebnih mera održavanja, proračun ojačavanja i sanacija elemenata armirano-betonskih, drvenih i zidanih konstrukcija;
 • projektanski i stručni nadzor nad izvođenjem radova na svim vrstama objekata.

 

Svršeni studenti  Opšteg građevinarstva  su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju savremenih informacionih i drugih tehnologija.

Studenti koji završe ovaj nivo studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u savremenom projektovanju, građenju, rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno planira eksperimente i statističku obradu rezultata kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke. Studenti  Opšteg građevinarstva  stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja.

Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE i OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE