primer

Ekonomija i finansije

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godina (8 semestara)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani ekonomista (dipl. ekon.)

Program osnovnih akademskih studija  Ekonomija i finansije  je moderan četvorogodišnji program koji obrazuje stručnjake – diplomirane ekonomiste. Program karakteriše savremen pristup, sticanje funkcionalnih znanja, multidisciplinarnost, izbornost, sa fokusom na rešavanju realnih problema iz oblasti ekonomije i finansija.

Struktura  OAS Ekonomija i finansije  koncipirana je u skladu sa aktuelnim programima na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa savremenim zahtevima modernog poslovanja.

 

Osnovni cilj studijskog programa  OAS Ekonomija i finansije  jeste  obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih ekonomskih poslova u realnom sektoru i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama) i koji su osposobljeni za donošenje kompleksnih poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.

Svrha osnovnog akademskog studijskog programa  OAS Ekonomija i finansije  na Fakultetu za ekonomiju i finansije je da obrazuje specijalizovane, stručne, jasno profilisane kadrove u oblasti ekonomije i finansija koji će svojim znanjem i kompetencijama moći da svoja specifična znanja i veštine primene u oblastima ekonomije i finansija. Kompetencije koje studenti steknu na  OAS Ekonomija i finansije  imaju društvenu vrednost i u potpunosti opravdavaju postojanje ovog programa koji je najvećim delom orijentisan na usavršavanje sposobnosti i  poslovnih veština i znanja iz oblasti ekonomije i finansija.OAS Ekonomija i finansije  kao osnovnu svrhu imaju da osposobe studente da  da usvoje sveobuhvatno znanje u ekonomiji i finansijama, da razviju ekonomski način razmišljanja, da steknu kvantitativne i analitičke veštine iz oblasti ekonomije i finansija, da se osposobe za rešavanje praktičnih problema u oblasti ekonomije i finansija.

 

Osnovni akademski studijski program  OAS Ekonomija i finansije  u skladu je sa potrebama privrede i finansijskih institucija. Pored toga, sve veća inkorporiranost privrede u globalne procese i globalne lance vrednosti, omogućava studentima  OAS Ekonomija i finansije  da razumeju globalne ekonomsko-finansijske procese i da stečena znanja i veštine na  OAS Ekonomija i finansije  upotrebe i doprinesu rastu naše ekonomije u evropskim i globalnim okvirima.

 

Sve učestalije globalne recesije (2008. Svetska finanijska kriza, 2020. globalna recesija usled pandemije, 2022-2023. globalna kontrakcija rasta usled krize u Ukrajini), i njihov ` spillover ` efekat na tranzicione ekonomije, zahteva ovladavanje i primenu novih ekonomsko-finansijskih instrumenata i alatki kojima bi se na najefikasniji način odgovorilo sve većim ekonomskim, finansijskim i poslovnim izazovima i rizicima.

 

Upravo  OAS Ekonomija i finansije  obezbeđuje mogućnosti za obrazovanje stručnih kadrova koji bi svojim znanjem mogli da se suoče sa aktuelnim privrednim i finansijskim rizicima. U tom kontekstu izvršena su redizajniranja nastavnih programa sa akcentom na:

 • Razumevanju uticaja moći mrežnih efekata na rast tražnje, novih izvora konkurentske prednosti kroz diferencijaciju, međuzavisnosti rizika sa kojima se kompanije danas suočavaju prilikom donošenja strateških odluka, novih alata za strateške inovacije i poslovne strategije;
 • Izučavanju novih poslovnih modela koji pokreću promene, sagledavanju uticaja novih eksternih varijabli (klimatske promene, tržišne fluktacije cenama ključnih resursa pod uticajem političkih faktora), novih dimenzija u nejednakosti prihoda, uticaja ekološkog, političkog i društvenih faktora uključujući ulogu vlade, investitora i kupaca;
 • Redizajniranje predmeta iz oblasti finansija usmereno je ka razumevanju: ključnih finansijskih poluga koje utiču na finansijski učinak; modalitetima novčanih tokova i njihovom uticaju na profit i poslovanje; načina kako se razvijaju bilansi stanja, bilansi uspeha i izveštaji o novčanim tokovima i kako su međusobno povezani; instrumenata za procenu finansijskog zdravlja preduzeća koristeći finansijske izveštaje; finansijskih prognoza za donošenje strateških odluka, i dr.

 

Imajući u vidu potrebe našeg društva za ovakvim kadrovima, ovaj studijski program iskazuje svoju punu društvenu opravdanost. Svrha  OAS Ekonomija i finansije  je konzistentna sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta na kome se taj program izvodi.Istovremeno, svrha studijskog programa jeste i osposobljavanje studenata za nastavak studija drugog nivoa visokog obrazovanja koje se ostvaruju na Univerzitetu.Studijski program je kompatibilan (usaglašen) sa programima istih ili sličnih usmerenja na renomiranim inostranim univerzitetima.

Treba popuniti tekst.

OAS Ekonomija i finansije  jeste  obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje ekonomskih poslova u sektoru privrede i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama). Završetkom programa  OAS Ekonomija i finansije  studenti su osposobljeni za donošenje poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.

Cilj OAS Ekonomija i finansije  je osposobljenost studenata da:

 • Ovladaju kompetencijama, akademskim znanjima i veština u oblasti ekonomije i finansija;
 • Integrišu znanje u ekonomskim i finansijskim disciplinama;
 • Razviju ekonomski način razmišljanja i povezivanja različitih faktora i varijabli u oblasti finansija;
 • Ovladaju analitičkim i kvantitativnim alatima iz oblasti matematike, statistike i ekonometrije i njihovo kombinovanje u rešavanju ekonomskih i finansijskih problema;
 • Razviju kompetencije za rešavanje praktičnih problema u oblasti finansija;
 • Pripremi studente za nastavak studiranja na master studijama.

Program  OAS Ekonomija i finansije  omogućuje studentima sticanje savremenih znanja, veština i alatki iz ekonomije i finansija za obavljanje raznovrsnih poslova u domaćem, ali i međunarodnom poslovnom okruženju. Preciznije, ciljevi programa je sticanje znanja u ključnim disciplinama ekonomije i finansija. Jedan od ciljeva programa je teorijsko i praktično razumevanje globalnih ekonomskih i finansijskih procesa i ovladavanje matematičko-statističkim metodima,  bez kojih nije moguće pratiti ekonomske, privredne i finansijske efekte poslovanja.

Studijski program  OAS Ekonomija i finansije  je osmišljen sa namerom da svojom interaktivnošću u izvođenju nastave i podsticanjem inicijative i kreativnosti, obezbedi studentima potrebno znanje i veštine u savremenom poslovnom okruženju koje će im omogućiti profesionalno angažovanje, preduzimanje ekonomsko-finansijskih poduhvata u domaćem ili inostranom privrednom ili finansijskom sektoru.

 

Cilj  OAS Ekonomija i finansije  je i pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja (na master studijama).

Studenti koji su završili program  OAS Ekonomija i finansije  su stekli kompetencije da obavljaju ekonomske i finansijske zadatke u poslovanju.

 

Pored toga, studenti će ovladati sledećim  opštim kompetencijama:

 • Sposobnost da koriste matematičko-statističke i ekonometrijske metode u ekonomskom i finansijskom analiziranju stanja u privredi i finansijskom sektoru;
 • Sposobnost da donose optimalne ekonomske i finansijske odluke bilo da se radi o preduzetničkom sektoru, velikim kompanijama ili državnom sektoru;
 • Sposobnost kritičke procene situacije usled uticaja različitih endogenih ili egzogenih varijabli i donošenje argumentovane odluke;
 • Ovladavanje stručnom terminologijom i komunikacionim sposobnostima iz oblasti ekonomije i finansija;
 • Shvatanje značaja timskoga rada u procesu donošenja poslovnih i finansijskih odluka;
 • Sticanje informatičke kompetentnosti kroz ovladavanje statističko-matematičkih metoda i modela;
 • Mogućnost za nastavkom usavršavanja kroz pohađanje master studija.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Detaljan plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2017. godine možete pronaći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2017. godine možete pronaći OVDE.

Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE