primer

Građevinarstvo

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godine (8 semestra)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani inzenjer gradjevinarstva

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za graditeljski menadžment, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz matematike.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (14,17%), teorijsko-metodo­loški predmeti (18,33%) naučno-stručni predmeti (35,42%) i stručno-aplika­tivni predmeti (32,08%), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine diplomiranog inženjera građevinarstva.

Studijski program OAS Građevinarstvo je definisan  u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad u građevinarstvu. U prvoj fazi koja predstavlja osnov za razumevanje inženjerske struke, studijski program obuhvata fundamentalne teorijske predmete kao što su matematika, fizika, nacrtna geometrija, geologija, mehanika i dr. Pored toga, studenti stiču i osnovna praktična znanja iz primene računarske tehnike za potrebe građevinarstva (računarsko crtanje). Nakon toga, student se kroz naučno-stručne predmete upoznaje sa osnovama građevinskog inženjerstva, u domenima: građevinskih materijala, otpornosti materijala, teorije konstrukcija, mehanike tla, fundiranja, hidrotehnike, betonskih i metalnih konstrukcija, menadžmenta i tehnologije građenja i dr.

Studijski program OAS Građevinarstvo traje četiri godine (podeljeno u 8 semestara) i vredi 240 ESPB bodova (4×60 ESPB), ima ukupno  50  predmeta od toga je 41 obaveznih  predmeta i  18 izbornih (9 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Po rasporedu na prvoj godini je 11 predmeta (od toga Izborni predmet 1:  Engleski jezik 1 i Arapski jezik 1), na drugoj 11 predmeta, na trećoj 13 (od toga Izborni predmet 2:  Engleski jezik 2 i Arapski jezik 2, Izborni predmet 3.  Građevinska mehanizacija i Tenderi i ugovori o građenju) i na četvrtoj 15 uključujući stručnu praksu, istraživački rad i završni rad (od toga Izborni predmet 4: Upravljanje projektima u građevinarstvu 1 i Dizajn menadžment u građevinarstvu, Izborni predmet 5: Energetska efikasnost i Tehnologija betona, Izborni predmet 6: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Menadžment zdravlja i bezbednosti na radu, Izborni predmet 7: Savremene metode industrijske gradnje i Završni radovi i instalacije, Izborni predmet 8: Međunarodna regulativa u građevinarstvu i Građevinska ekonomija, Izborni predmet 9:  Engleski specijalizovani kurs 1 i Engleski specijalizovani kurs 2.

Svrha osnovnog akademskog studijskog programa OAS Građevinarstvo je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove u oblasti građevinarstva.

Studijski program OAS Građevinarstvo je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Fakultet za graditeljski menadžment je definisao osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz tehničko-tehnološkog polja i oblasti građevinarstva. Svrha studijskog programa  OAS Građevinarstvo je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Ovaj studijski program OAS Građevinarstvo ima direktnu društvenu svrhu da obrazuju kadrove za istoimenu veliku privrednu granu, čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. U Srbiji je u toku projektovanje i realizacija više velikih infrastrukturnih projekata, a u narednom periodu očekuje se dalje intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti. Iz tog razloga, evidentna je potreba za kvalifikovanim građevinskim inženjerima koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Program osnovnih akademskih studija, kao prvi u nizu ovih programa, pre svega je usmeren ka sticanju znanja iz fundamentalnih nauka vezanih za građevinsku struku, ne zanemarujući pri tome stručna znanja neophodna za svakodnevni inženjerski posao. Za studente kojima će ovaj stepen obrazovanja biti i završni, program obezbeđuje široku lepezu kompetencija u domenu projektovanja i izvođenja različitih vrsta građevinskih objekata koji su po karakteru standardni, ili manjeg kapaciteta. Studenti koji se odluče za nastavak akademskih studija na višim nivoima dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za uspešno praćenje složenijih disciplina na naprednim studijskim programima.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju diplomirani inženjeri građevinarstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Osnovne akademske studije traju četiri godine. Po završetku studija kandidat stiče 240 ESPB bodova i stručni naziv diplomirani inženjer građevinarstva, u sladu sa akreditovanim studijskim programom prvog stepena. Na ponuđeni studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za graditeljski menadžment, Univerziteta „UNION – NIKOLA TESLA“ u Beogradu, mogu se upisati svi kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit iz matematike. Studenti srodnih fakulteta mogu upisati I, II ili III godinu na osnovu uverenja o položenim ispitima, a na IV godinu na osnovu stečene diplome trogodišnjeg akademskog školovanja (180 ESPB). Upis kandidata na studije sprovodi se na osnovu konkursa.

Ciljevi i zadaci Fakulteta za graditeljski menadžment usklađeni su sa ciljevima visokog školstva u Republici Srbiji, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu. Ciljevi osnovnog akademskog studijskog programa na Fakultetu za graditeljski menadžment ukazuju na to čemu se stremi i šta je željeni rezultat i ishod studiranja. On se ogleda pre svega u nameri da diplomci dostignu visok nivo kompetencija i akademskih veština kao i da se usavrše metodologije za njihovo sticanje. Kao osnovni ciljevi posebno se naglašavaju konkretni rezultati u oblasti viskokoškolskog obrazovanja u građevinarstvu. Jedan od prioritetnijih ciljeva jeste kvalitetno prenošenje značajnih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti projektovanja i menadžmenta u građevinarstvu, kao i razvijanje i unapređivanje naučno-istraživačke delatnosti.

Studijski program osnovnih akademskih studija ima realan i jasno definisan cilj koji proističe iz vizije i misije Fakulteta da se svim studentima omoguće ravnopravne mogućnosti za kvalitetno dalje obrazovanje  i napredak u budućem poslu. Studijski program je zasnovan na dostignućima nauke u oblasti građevinarstva i potrebama tržišta rada,odnosno, državnog i privatnog sektora u cilju obezbeđivanja neophodnih znanja i veština za diplomirane inženjere građevinarstva, a ostvaruje se kroz četvorogodišnji nastavni proces obrazovanja.

Uz osnovne nastavno-obrazovne ciljeve i zadatke, Fakulteta za graditeljski menadžment razvija i naučno-istraživačku delatnost u oblasti građevinarstva. Fakultet kao jedan od svojih osnovnih zadataka određuje kvalitetno školovanje i osposobljavanje visoko kompetentnih inženjera. Oni na Fakultetu stiču široka interdisciplinarna i multudisciplinarna znanja, odnosno stiču i razvijaju složene stručne, profesionalne i radne veštine i sposobnosti, uz obezbeđene mogućnosti permanentnog specijalističkog usavršavanja i akademskog napredovanja. U cilju realizacije zadataka svoje osnovne nastavno-obrazovne delatnosti, Fakultet realizuje sledeće nivoe i vrste studijskih programa: studijski program osnovnih akademskih studija – OAS Građevinarstvo; studijski program master akademskih studija – MAS Opšte građevinarstvo i MAS Organizacija, tehnologija gradnje i upravljanje izgradnjom objekta; studijski program doktorskih akademskih studija – DAS Građevinarstvo.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija akademskih znanja i stručnih veština iz oblasti građevinarstva.

Studijski program OAS Građevinarstvo uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • osposobljavanje studenata za primenu potrebnih znanja iz fundamentalnih naučnih disciplina (matematika, fizika, mehanika, itd).
 • postizanje stručnih kompetencija studenata iz različitih oblasti građevinarstva kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete,
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje inženjerskih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja,
 • razvijanje sposobnosti za timski rad,
 • razvijanje profesionalne etike,
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada,
 • osposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i simulacija,
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima.

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja iz osnova projektovanja, organizacije i tehnologije građenja, planiranja i upravljanja izgradnjom objekata. Cilj studijskog programa  OAS Građevinarstvo  je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za graditeljski menadžment.

Inoviranim studijskim programom u oblasti konstrukcija, hidrotehnike i ekološkog inženjerstva, saobraćajne infrastrukture, u oblasti menadžmenta i tehnlogije građenja, Fakultet, tj. Univerzitet se prilagođava novim vremenima u naporu da na najbolji mogući način odgovori trenutnim potrebama društva u ovoj privrednoj grani, obezbeđujući pri tome najviše akademske standarde.

Studenti koji su završili osnovne studije OAS Građevinarstvo kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja.

Studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da projektuju, organizuju, planiraju i rukovode građenjem jednostavnijih objekata.

Po završetku programa osnovnih akademskih studija Građevinarstvo, student stiče opšte kompetencije:

 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima naučnog istraživanja;
 • analiza, sinteza i primena fundamentalnih znanja (matematike, fizike i hemije) za prepoznavanje, opis i rešavanje praktičnih standardnih inženjerskih problema;
 • rešavanje problema pomoću računara primenom različitih metoda u programiranju;
 • osmišljavanje, kreiranje i obrada informacionih modela objekata;
 • razumevanje hemijskih principa karakterizacije i kontrole kvaliteta vode;
 • razumevanje racionalog gazdovanja prostorom i  sagledavanje principa za ocenu uticaja objekata na životnu sredinu;
 • poznavanje osnovnih pravnih i ekonomskih pojmova, tržišnih zakona i mehanizama;
 • razmena informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, kao i pozitivnog odnosa prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju;
 • sarađivanje u timskom stručnom radu i zauzimanje etičkog stava u rešavanju standardnih inženjerskih problema;

Po završetku studija student stiče predmetno specifične kompetencije za oblast građevinarstva:

 • izrada arhitektonsko-građevinskih projekata, konstruisanje građevinskih objekata i izrada grafičke dokumentacije na računaru;
 • poznavanje i primena različitih građevinskih materijala u građevinskim konstrukcijama;
 • primena modela i metoda proračuna konstruktivnih elemenata;
 • primena inženjerske geologije u planiranju, projektovanju i izvođenju građevinskih objekata i radova;
 • identifikacija tla i definicija osnovnih fizičkih i mehaničkih parametara;
 • primena osnovnih geostatičkih proračuna, projektovanje i izvođenje geotehničkih konstrukcija;
 • analiza, dimenzionisanje, crtanje planova oplate i armature elemenata armiranobetonskih konstrukcija;
 • razumevanje dispozicije čeličnih hala i međuspratnih konstrukcija zgrada, analiza opterećenja i dimenzionisanje elemenata;
 • razumevanje osnovnih principa i pravila projektovanja, proračuna i izvođenja drvenih konstrukcija;
 • razumevanje osnovnih principa i pravila projektovanja, proračuna i izvođenja zidanih konstrukcija;
 • razumevanje osnovnih principa i pravila projektovanja, proračuna i izvođenja betonskih konstrukcija;
 • razumevanje osnovnih principa i pravila projektovanja, proračuna i izvođenja metalnih konstrukcija;
 • razumevanje hidrotehničkih aktivnosti u okviru ljudskih zajednica i multidisciplinarno sagledavanje posledica tih aktivnosti;
 • razumevanje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti planiranja, projektovanja, građenja hidrotehničkih konstrukcija;
 • razumevanje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti planiranja, projektovanja, građenja saobraćajnica;
 • projektovanje organizacije i tehnologije građenja i izvođenje radova na objektima;
 • poznavanje strukture troškova u građevinarstvu, osnovnih koncepata utvrđivanja vrednosti radova i značaja pravne regulative;
 • sagledavanje osnovnih zadataka geodezije u građevinarstvu, primena savremenih metoda i sredstava za prikupljanje, obradu i analizu geoprostornih podataka u rešavanju inženjerskih zadataka;
 • praćenja i primena novina u struci;
 • upotreba infomaciono-komunikacionih tehnologija u cilju razvoja veština i napredovanja u struci.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta možete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE