Doktorske akademske studije

Zaštita životne sredine

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Zaštita životne sredine

Doktorske studije studijskog programa Zaštita životne sredine omogućavaju studentima da ovladaju najnovijim svetskim znanjima iz oblasti zaštite životne sredine i obezbeđuje visok nivo profesionalne i naučne kredibilnosti -uspešnost buduće profesionalne, naučne, ili pedagoško-univerzitetske karijere i osnove za samostalni istraživački rad studenta.

Doktorske akademske studije studijskog programa Zaštita životne sredine u trogodišnjem trajanju obuhvataju ukupno 14 predmeta i to: 10 obaveznih predmeta i 4 izborna koji se biraju od 8 ponuđenih predmeta. Od 10 obaveznih 5 predmeta  je  u vezi sa studijsko istraživačkim radom i izradom i odbranom doktorske disertacije, u kojima učestvuju svi nastavnici. Nastavni plan i program doktorskih studija studijskog programa Zaštita životne sredine sastoji se iz jednosemestralnih predmeta koji nose odgovarajući broj ESPB bodova, saglasno obimu aktivnosti, složenosti predmeta, nivou edukacije i drugim releventnim uslovima. Struktura programa obezbeđuje da studenti u svakoj godini studija steknu 60 ESPB bodova (ukupno 180 bodova tokom celog studijskog programa sa izradom doktorske disertacije).

Izborni predmeti su zastupljeni sa 55,56% ESPB od ukupno 180 ESPB.
Studijski program ostvaruje se u toku šest semestara prema nastavnom planu i sa definisanim opisom svakog predmeta, brojem ESPB bodova, imenom nastavnika, ciljem kursa sa očekivanim ishodima, sadržajem predmeta, metodom izvođenja nastave, preporučenom literaturom, brojem časova aktivne nastave, načinom provere znanja i ocenjivanja i drugim bitnim podacima.

U okviru studijskog programa doktorskih studija  Zaštita životne sredine,  u prvoj godini studija, studenti slušaju dva obavezna predmeta i četiri izborna. U drugoj godini studenti savladavaju pet obavezna predmeta od kojih se dva odnose na publikovanje radova – SIR i teorijske osnove SIR. U trećoj godini studenti se bave studijsko-istraživačkim radom i konačnom izradom doktorske disertacije. Studijsko istraživački rad 1 i 2 je isključivo u funkciji obezbeđivanja preduslova i osposobljavanja za izradu doktorske disertacije, kao i izradu same doktorske disertacije. Doktorske studije traju 3 (tri) studijske godine (6 semestara).

Aktivnu nastavu čine predavanja i studijski istraživački rad kroz koji se student osposobljava da pristupi izradi doktorske disertacije. Student može da bira bilo koji predmet iz priloženog spiska izbornih predmeta, pod uslovom da odabrani predmet doprinosi njegovoj edukaciji za sticanje akademskog zvanja i preduslova za obavljanje poslova za koje se usmerava. U tom smislu, na početku doktorskih studija studentu se kao savetnik dodeljuje jedan od nastavnika uključenih u izvođenje datog studijskog programa, koji ima zadatak da usmeri studenta i pomogne mu u odabiru predmeta. Savetnik ne mora obavezno da bude i mentor studentu pri izradi doktorske disertacije.
Ako student nije u toku ranijeg školovanja savladao predmet Metode naučno–istraživačkog rada, u obavezi je da taj predmet položi u okviru doktorskih studija, pri čemu mu se ti bodovi ne računaju u ukupan zbir ESPB, već je to uslov da se pristupi izradi doktorske disertacije.

Doktorska disertacija je samostalni originalni naučni rad studenta doktorskih studija na studijskom programu  Zaštita životne sredine. Radi naučne verifikacije rezultata istraživanja tokom izrade doktorske disertacije kandidat treba da objavi ili da ima prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste iz oblasti teze, ranga M21, M22, M23, u kome je on prvi autor iz uže naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine.