primer

Preduzetnički biznis

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godine (8 semestra)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani menadžer (dipl. menadž.)

Obrazovanje visoko-stručnog kadra u oblasti preduzetničkog biznisa, osposobljenog za ravnopravno učešće na domaćoj i internacionalnoj poslovnoj sceni i pokretanje sopstvenog biznisa.
Osnovne četvorogodišnje akademske studije (osam semestara). Visoko-stručno znanje iz oblasti: menadžmenta i biznisa i povezanih disciplina; razvijene kreativne, poslovne i preduzetničke sposobnosti za kompetentno upravljanje poslovanjem kompanija, za timski rad u državnim institucijama i korporacijama i dalje stručno i naučno usavršavanje.

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica koja su završila srednju školu svih smerova, uz položen prijemni/diferencijalni ispit u skladu sa aktima Univerziteta i Zakonu o visokom obrazovanju.
U okviru četvorogodišnjeg školovanja na studijskom programu, realizuje se 40 nastavnih predmeta bez stručne prakse i diplomskog rada. Obaveznih predmeta je 26 i stručna praksa, Izbornih predmeta 14. Svi predmeti su jednosemestarski.

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, auditivne vežbe, praktičan rad, izradu seminarskih radova, izvođenje studija slučaja, konsultacije i nastavne posete. Na programu se realizuje 300 časova aktivne nastave po semestru ili 600 godišnje odnosno 2400 časova tokom celih studija.
Na drugu godinu studija mogu se upisati lica sa ostvarenih, ili komisijski priznatih o srodnosti programa, najmanje 37 ESPB, na treću sa 97 i u četvrtu sa 157 ESPB.

Svaka godina osnovnih studija ima 60 ESPB bodova. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i sakupi 240 ESPB bodova. Svršeni diplomci mogu da nastave master studije.

Svrha studijskog programa (OAS) Preduzetnički biznis je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove u oblasti menadžmenta i biznisa koji će svojim znanjem i kompetencijama moći da se uključe u domaće i internacionalno poslovanje kao samostalni ili timski učesnici. Kompetencije koje studenti steknu na studijama imaju širu društvenu vrednost i u potpunosti opravdavaju postojanje ovog studijskog programa koji je velikim delom preduzetnički orijentisan. Student koji završi studijski program OAS Preduzetnički biznis (240 ESPB) je osposobljen za poslove preduzetničkog biznisa, što znači da će znati upravljati različitim procesima primenom poslovnih metoda. Imaće sposobnosti za kreativno rešavanje problema i donošenja odluka iz oblasti upravljanja preduzećima iz proizvodnih i uslužnih industrija. Posedovaće znanje iz oblasti preduzetništva, menadžmenta, marketinga, inovacija, informaciono-komunikacionih tehnologija, istraživačkih metoda i dr.

Svrha programa Preduzetnički biznis je razvoj znanja, veština i kompetencija koje imaju široku primenu u poslovanju od pokretanja novog biznisa, preko upravljanja malim ili srednjim preduzećem sve do različitih menadžerskih poslova u korporacijama. Takođe svršeni studenti na osnovu stečenih znanja i kompetencija mogu da doprinesu i organizacijama javnog sektora. Opšta je saglasnost da će u budućnosti prilika za preduzetnički biznis biti mnogo više i da će preduzetništvo biti atraktivnije za angažovanje pojedinaca nego ranije. Zemlje Evropske Unije intenzivno rade na stvaranju poslovne klime koja će podstaći preduzetničke inicijative sa namerom da unija postane najkonkurentnija i najdinamičnija svetska ekonomija i posvećivanje pažnje obrazovanju za preduzetništvo i menadžment je među imperativima. Ovaj program osposobiće pojedince koji žele da se opredele za preduzetničku karijeru (osnivanje i razvoj biznisa) što je u skladu sa rastućim individualnim i društvenim potrebama za izbegavanje tradicionalnih mogućnosti zapošljavanja. Pored toga će osposobiti kadrove za širok rang menadžerskih poslova u malim i srednjim preduzećima, za administrativne i komercijalne rukovodioce u privredi i u javnom sektoru, kao i poslovne konsultante za preduzetništvo i menadžment.

Svrha ovog studijskog programa je konzistentna sa osnovim zadacima i ciljevima Fakulteta na kome se taj program izvodi što se ogleda u kontinuiranom radu na sopstvenom razvoju, unapređenju obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Istovremeno, svrha studijskog programa jeste i osposobljavanje studenata za nastavak studija drugog nivoa visokog obrazovanja koje se ostvaruju na Univerzitetu. Studijski program je kompatibilan (usaglašen) sa programima istih ili sličnih usmerenja na renomiranim inostranim univerzitetima, dok nastavni planovi i programi naučnih disciplina koje ga čine, uvažavaju sva naučna dostignuća inostranih i domaćih autora, i eksperata u oblasti menadžmenta i biznisa. Ovaj studijski program će pratiti dinamične promene na tržištu i u oblasti menadžmenta i biznisa i obezbediće direktno uključivanje obrazovanih kadrova sa funkcionalnim znanjima i veštinama za rešavanje kompleksnih poslovnih problema i izazova izlazeći u susret potrebama za novim kompetencijama koje nameće svet savremenog poslovanja.
Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Studijski program doktorskih studija pod nazivom Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina, ima za cilj obrazovanje i usavršavanje kadrova u aktuelnoj i kompleksnoj oblasti održivog razvoja koja je esencijalna za probleme i izazove 21. veka.
Ovakvi poslediplomski kursevi se trenutno održavaju u više zemalja Evropske unije i šire u svetu, u skladu su sa evropskim i svetskim stremljenjima uključujući i zalaganja Ujedinjenih nacija i ispunjenje milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva održivog razvoja, i imaju za cilj da obezbede kadar iz kompleksne naučne oblasti Menadžmenta održivog razvoja.

Cilj studijskog programa je identifikovanje ključnih savremenih tema i izazova u pogledu menadžmenta održivog razvoja, podsticaj studenata na istraživanje i razvoj novih koncepata u ovoj kompleksnoj disciplini, razvoj ekspertize studenata kroz analizu, primenu naučnog metoda i multidisciplinarna istraživanja. Studijskim programom se obezbeđuje obrazovanje mladih istraživača i naučnika za potrebe akademskog sveta, privrede i lokalnih samouprava. Završetkom studija polaznici će biti osposobljeni za vođenje primenjenih istraživanja na visokom nivou. Polaznicima će se osigurati teorijska i metodološka nastava i mentorstvo koje će ih uputiti u savremana naučna dostignuća.

Odgovoran biznis je krucijalan za rast, produktivnost, inovacije i kreiranje poslova. Štaviše svaka kompanija poseduje potencijal da čini doprinose privrednom, društvenom i ekološkom progresu. S druge strane kompanije imaju benefite što posluju u naprednom društvu, koje ima efektivnu infrastrukturu, predvidivo političko okruženje i zdravu životnu sredinu, što je sve krucijalno za njihov dugoročni rast. Cilj studijskog programa je istraživanje jedinstvenih potencijala biznisa i kako upravljati ovim potencijalima za prosperitet biznisa i društva, uz napredak na polju zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Održivi razvoj zahteva multi-stejkholdersko partnerstvo između vlada, biznisa i organizacija civilnog društva. Jedan od ciljeva studijskog programa je shvatanje značaja kolaboracije različitih aktera i načine ostvarenja ove saradnje za rešavanje problema u implementiranju sistemskih promena kao odgovor na izazove održivog razvoja u 21. veku.

Cilj studijskog programa je takođe i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za bavljenje naučnim radom i saopštavanje i izlaganje svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti. Jedan od posebnih ciljeva je razvijanje svesti kod studenata za potrebom ličnog doprinosa razvoju društva u celini uzimajući u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte.
Program ima za cilj obrazovanje kadrova koji treba da daju odgovore na kompleksne probleme iz različitih disciplina za koje ne postoje poznata rešenja. Program je namenjen perspektivnim poslediplomcima iz različitih disciplina koji žele da izvode interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na izazove Održivog razvoja.

Osnovni cilj studijskog programa OAS Preduzetnički biznis je sticanje i dostizanje nivoa opštih i specifičnih znanja i veština, kompetencija, kao i kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka iz oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Ciljevi studijskog programa OAS Preduzetnički biznis su u skladu sa osnovnim ciljevima Univerziteta.

Ciljevi studijskog programa OAS Preduzetnički biznis su:

 • postizanje kompetencija, akademskih znanja i stručnih veština, kreativnih i opštih sposobnosti koje omogućuju uspešno obavljanje profesije, razvoj i upravljanje preduzetničkim biznisom.
 • ovladavanje kompetencijama, akademskim znanjima i veštinama u oblasti preduzetničkog biznisa;
 • razvijanje preduzetničkog načina razmišljanja i povezivanja različitih faktora i varijabli u oblasti preduzetničkog biznisa;
 • razvijanje preduzetničkog duha, posvećenosti poslu i motivacije;
 • razvijanje kompetencija za rešavanje praktičnih problema u oblasti preduzetničkog biznisa;
 • priprema studenata za nastavak studiranja na master studijama.
 • obrazovanje kadrova koji poseduju dovoljno potrebnog znanja za uspešno razumevanje i rešavanje aktuelnih poslovnih i menadžment problema u oblasti preduzetništva, rukovođenja preduzećima, poslovanju u bankarskom sektoru, ustanovama u obrazovanju, javnim službama i državnim institucijama,
 • obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti,
 • sticanje svesti o primeni poslovne etike, profesionalne i društvene odgovornosti, rukovođenja ljudima i timske posvećenosti.

Studenti koji su završili osnovne studije OAS Preduzetnički biznis kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnost i analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja.

Opšte sposobnosti koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija na studijskom programu OAS Preduzetnički biznis su osposobljenost za analizu i sintezu u rešavanju problema preduzetničkog biznisa i posledica, te donošenje adekvatnih odluka;

 • osposobljenost za ovladavanje metodama, postupcima i procesima u istraživanja;
 • osposobljenost za razvoj kritičkog i samokritičkog razmišljanja i postupanja u poslovanju;
 • osposobljenost za adekvatne praktične primene stečenog znanja;
 • osposobljenost za timsku saradnju;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • osposobljenost za profesionalno etičko postupanje.Predmetno specifične-sposobnosti koje označavaju završetak osnovnih akadenskih studija na studijskom programu OAS Preduzetnički biznis su:
 • Temeljno poznavanje, razumevanje i osposobljenost studenta da primeni znanje iz preduzetničkog biznisa u proizvodnom i uslućnom poslovnom sistemu;
 • ­Rešavanja konkretnih problema iz oblasti preduzetničkog biznisa uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • Osposobljavaju se da razumeju osnovne elemente preduzetničkog biznisa i način njihovog dizajniranja, kao i razumevanje pojedinih funkcionalnih područja, kao i sposobnost za timskim delovanjem u dijagnosticiranju, odnosno rešavanju preduzetničko –biznis problema.
 • ­Osposobljavaju se da primene koncept upravljanja u realizaciji raznovrsnih projekata i postignu značajne vremenske i finansijske uštede.Konkretna zanimanja nakon završetka navedenih studija regulisana su preko Centralnog registra – šifarnika zanimanja za diplomirani menadžmenta.Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija:
 • ­ Osposobljenost diplomaca da primene napredna stručna i akademska znanja iz oblasti preduzetničkog biznisa;
 • ­Osposobljenost diplomaca da rešavaju konkretne složene probleme iz oblasti preduzetničkog biznisa putem primene naučnih metoda;
 • ­Osposobljenost diplomaca da samostalno i u timu identifikuju, analiziraju i rešavaju probleme iz oblasti preduzetničkog biznisa.
 • Osposobljenost studenata da upravljaju preduzentičkim projektima

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija po akreditaciji studijskog programa iz 2016. godine  možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2016. godine  možete videti OVDE.

Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE