primer

OAS Informatika

Vrsta studija:​
Osnovne akademske studije
Dužina trajanja studija:​
4 godine (8 semestra)
ESPB bodovi:
240
Akademski naziv:
Diplomirani informatičar (dipl.inform.)

Osnovne akademske studije (I stepena) na Fakultetu za informatiku i računarstvo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu imaju 240 ESPB bodova. Na studijski program osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položilo prijemni ispit iz informatike i opšte informisanosti.

Osnovne akademske studije se odvijaju tokom osam semestara (četiri godine). Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: akademsko-opšteobrazovni predmeti (13,70%), teorijsko-metodološki predmeti (19,86%) naučno-stručni predmeti (35,96%) i stručno-aplikativni predmeti (30,48%), čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine diplomiranog informatičara.

Studijski program OAS Informatika je definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom i koncipiran tako da pruži adekvatnu osnovu za budući rad u oblasti informatike. Studijski program OAS Informatika razvija kod studenata kompetencije poput veština i metoda istraživanja iz oblasti informatike, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme, kao i da se uključe u međunarodne start-up i naučne projekte koji se odnose na razvoj novih IT rešenja u oblasti informatike.

Student koji završi osnovne akademske studije iz informatike osposobljen je za projektovanje, razvoj, i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Osnovne akademske studije Informatika traju četiri godine, tj. osam semestara. Bodovna vrednost osnovnih studija je 240 ESPB bodova (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Ima ukupno 39 predmeta od toga je 25 obaveznih predmeta i 14 izbornih (7 izborna bloka). Svaki od izbornog bloka sadrži dva predmeta. Na prvoj godini studija izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 7 obaveznih i 1 izborni (od 2 bira se 1). Na drugoj godini se izučava 8 nastavnih predmeta,  od kojih je 6 obaveznih a 2 izborna predmeta (od 4 bira se 2). Na trećoj godini se izučava 8 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 2 izborna predmeta (od 4 bira se 2). Na četvrtoj godini se izučavaju 10 predmeta i to: 6 obaveznih i 2 izborna predmeta student bira od ponuđenih 4, stručna praksa i završni rad. Predmeti su raspoređeni ravnomerno po semestrima. Stručna praksa traje 90 časova, a završni rad donosi 10 ESPB.

Svrha studijskog programa OAS Informatika je da obrazuje visoko-stručne, jasno profilisane kadrove koji će moći svojim znanjem i kompetencijama da se uključe u domaće i svetsko orijentisano IT društvo kao samostalni ili timski učesnici. Obrazovanjem kadrova po ovom studijskom programu stvaraju se i uslovi za razvoj naučnog podmlatka kao lidera u stručnim, istraživačkim i naučnim poduhvatima iz oblasti informatike i računarstva.

Na domaćem tržištu radne snage, a i svetskom, sve više se uočava potreba za stručnim i odgovarajućim kadrovima koji će na adekvatan način moći da isprate dinamičan razvoj IT industrije u svetu. Praćenjem dinamičnih promena u IT okruženju, kreiran je ovaj studijski program u skladu sa praksom savremenih fakulteta u Evropi i svetu, kao i potrebama društva u celini.  Upravo na toj kompatibilnosti sa programima istorodnih ili sličnih inostranih renomiranih fakulteta zasniva se svrsishodnost ovog studijskog programa.

Studijski program Informatika izborom nastavnih sadržaja osposobljava kadrove da zahvaljujući stečenim ekspertizama iz računarskih nauka i informatike postanu važan segment IT društva i time doprinesu kreiranju i razvoju domaćih IT kompanija koje sa scojim softverskim rešenjima iѕlaѕe na svetska tržišta. Svrha studijskog programa je da sintetizuje ključna znanja, da razvije kadrove koji su, pored kritičkog i samokritičkog razmišljanja, sposobni da primenjuju analitičke naučne metode u rešavanju problema, da su inovativni i kreativni, da prate novine i primenjuju ih u svojim projektnim zadacima, da efikasno komuniciraju sa svojim okruženjem vođeni visokim profesionalnim i etičkim normama i da mogu da rešavaju kompleksne probleme kako na domaćoj tako i na inostranoj poslovnoj IT sceni,  da mogu podjednako uspešno da rade samostalno i kao deo tima.

Ovaj studijski program će pratiti dinamične promene na tržištu i u oblasti računarskih nauka i informatike, obezbediće direktno uključivanje obrazovanih kadrova sa funkcionalnim znanjima i veštinama u rešavanje konkretnih IT problema izlazeći u susret potrebama za novim znanjima, veštinama, projektim rešenjima koje nameće svet savremenog IT poslovanja. Pored profilisanja budućih kadrova za kojima postoji potreba na tržištu rada svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima nastavak školovanja na master i drugim studijama iz oblasti informatike i računarskih nauka ili eventualno nekih drugih srodnih prirodno-matematičkih oblasti. U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da uspešno savlada stručnu literaturu iz oblasti računarstva, da konstantno unapređuje veštine rada na računaru, proširuje svoja znanja primenom raznovrsnih programskih jezika, da uspešno radi na projektim zadacima.

Studentima se otvaraju široke mogućnosti za zapošljavanje u sferi IT industrije kao što su: JAVA programer, WEB programer, PHP programer, Frontend dizajner, WordPress developer, Android programer, projektant baza podataka, administrator baze podataka (DBA), administrator ORACLE baze podataka (DBA), projektant baze podataka, razvojni inženjer baza podataka (MS Access), projektant veb servisa, administrator mreže, administrator Windows operativnog sistema,  administrator GNU/Linux sistema, administrator veb servera, administrator Cloud platformi, administrator aplikativnog servera, inženjer bezbednosti mreže, programer servisno-orijentisanih aplikacija, arhitekta srednjeg sloja, IT menadžer, IT Solution Manager, menadžer IT sektora, IT konsultant, tehnički direktor, ERP konsultant, programer sistema elektronskog poslovanja, sistem analitičar, inženjer implementacije i testiranja sistema, menadžer planiranja korporativnog IT-a, poslovni analitičar i administrator BI sistema, menadžner razvoja IT aplikacija, konsultant za intenet marketing i e-poslovanje, menadžer tima za razvoj IT softvera, menadžer razvoja IT usluga, menadžer održavanja i implementacije IT sistema, menadžer prodaje IT sistema, menadžer IT strategije, programer distribuiranih računarskih servisa.

IT industrija je posebno dinamički segment društva koje se konstantno razvija, menja, unapređuje. U skladu sa tim, cilj ovog studijskog prgarama jeste da studentima omogući sticanje neophodnih kompetencija za rad u raznim domenima IT sektora, od projektovanja preko implementacije, održavanja, testiranja softverskih rešenja, na poslovima razvoja i održavanja raznovrsnih računarskih sistema i računarskih mreža,  da se kao stručnjaci iz oblasti računarstva i informatike uključuju u domaće i svetske projekte.

Studijski program OAS informatika obrazuje stručnjake sa kompletnim poznavanjem svih pet svetski priznatih podoblasti računarstva (Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology, Software Engineering) bez opterećenja sadržajima koji nisu neophodni, spremnih da se odmah uspešno uključe u rad. Studijski program OAS Informatika će se konstantno prilagođavati aktuelnim svetskim preporukama iz oblasti računarstva i informatike.

Ciljevi studijskog programa OAS informatika za sticanje zvanja diplomirani informatičar su:

 

 • upoznavanje sa principima rada informaciono tehnologija i sticanje potrebne veštine za rad sa računarom,
 • upoznavanje i savlađivanje matematičkih sadržaja,
 • sticanje osnovnih znanja o strukturama podataka, analizi i strategijama konstrukcije algoritama,
 • upoznavanje studenata sa osnovama programiranja i razvoja softvera, kao i osnovnih algoritamskih struktura i struktura podataka,
 • Kodiranje i testiranje: praktično korišćenje jednog imperativnog programskog jezika,
 • Upoznati studente sa osnovnim pojmovima i konceptima iz oblasti informacionih sistema i njihovim procesom razvoja,
 • Uvođenje u osnove stručnog engleskog jezika iz oblasti računarskih nauka, sistematsko izgrađivanje vokabulara i upotpunjavanja znanja gramatike, sa akcentom na usmenoj i pisanoj komunikaciji,
 • Upoznavanje i savlađivanje matematičkih sadržaja koji se odnose na teoriju diferencijalnih jednačina i sistema diferencijalnih jednačina sa primenama, kao i na elemente Laplasove transformacije,
 • Upoznati studente sa vezom koja postoji između hardvera i softvera,
 • Ovladati numeričkim metodama koje se koriste za rešavanje problema matematičke analize, linearne algebre, kao i problema praktične prirode,
 • Sticanje opštih i specifičnih znanja teorije i principa funkcionisanja operativnih sistema,
 • Razvijanje sposobnosti za matematičko modelovanje fenomena povezanih sa slučajnostima. Upoznavanje sa zakonitostima metoda statističkog zaključivanja,
 • Omogućiti razumevanje rada računarskih mreža i telekomunikacionih sistema,
 • Ovladavanje osnovnim pojmovima kompjuterske grafike i upoznavanje sa bitmapiranom i vektorskom grafikom,
 • Upoznavanje sa ključnim konceptima programiranja, razvoja softvera i softverskog inženjerstva,
 • Studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima arhitekture računarskih sistema,
 • Sticanje opštih i specifičnih znanja iz operacionih istraživanja,
 • Ovladavanje tehnikama programiranja i korišćenja programskog jezika Java,
 • Ovladati osnovnim veb tehnologijama i steći znanja potrebna za kreiranje dinamičkih interaktivnih veb aplikacija,
 • Sticanje opštih i specifičnih znanja o razvoju aplikacija za veb,
 • Modelovanje i upravljanje organizacionim sistemima metodama teorije sistema i informacija koristeći informacione tehnologije,
 • Sticanje znanja o bazama podataka i sistemima za upravljanje bazama podataka,
 • Sticanje opštih i specifičnih znanja o najvažnijim alatima za razvoj softvera,
 • Upoznavanje sa vrstama Internet alata i servisa i njihovom upotrebom,
 • Sticanje znanja o konvencionalnim i objektno-orijentisanim modelima i pristupima za analizu i logičko projektovanje informacionih sistema,
 • Sticanje osnovnih znanja o zaštiti informacija u informacionom sistemu,
 • Sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i primenama,
 • Razumevanje uloge informacionih tehnologija u poslovnom okruženju,
 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumevanje, rešavanje problema, kao i za uspešnu primenu računarskih principa i tehnika;
 • nadgradnju osnovnih znanja naprednijim principima i tehnikama u oblasti računarskih nauka,
 • studenti imaju priliku da spoznaju kompleksnost IT projekata i softverskih rešenja, od definisanja projektnog zadataka do njegove praktične implementacije i testiranja,
 • priprema za uspešnu primenu računarskih tehnika u praksi;
 • priprema za dalju nadogradnju znanja, kao teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti računarstva i informatike za nastavak studiranja na master studijama;
 • obrazovanje svestranih stručnjaka u oblasti računarskih nauka, koji će biti u stanju da učestvuju u radu softverskih timova; da rade kao predavači u osnovnim i srednjim školama i da daju doprinos izučavanju informatike i računarskih nauka.

cilj studijskog progrmama:  osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti informatike i računarskih nauka.

Opis ishoda učenja

Studenti će po sticanju zvanja diplomirani informatičar biti osposobljeni:

 • za rad sa računarom, kao i osnovna znanja potrebna za primenu savremenih informacionih tehnologija,
 • da razvijaju softver primenom metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
 • da razumeju fenomen informacionog sistema, procese i faze njegovog razvoja.
 • da prilikom rešavanja problema uspešno primene najpogodnije algoritme i stukture podataka;
 • za izradu računarskih programa, uključujući oblikovanje, kodiranje i testiranje programskih rešenja, kao i poznavanje tehnika i metoda za pronalaženje i ispravljanje grešaka;
 • primena metode funkcionalne dekompozicije i strukturnog programiranja u neobjektnom imperativnom jeziku,
 • za izradu objektno-orijentisanih aplikacija;
 • za izradu servisno-orijentisanih aplikacija;
 • za izradu veb aplikacija;
 • za pisanje mrežnih aplikacija za Internet i lokalne računarske mreže,
 • primena aplikacija za elektronsko poslovanje;
 • primena aplikacija za elektronsko učenje;
 • za korišćenje računarskih tehnologija, rad sa operativnim sistemima, računarskim mrežama i osnovnim programskim paketima;
 • znanjima o zaštiti informacija u informacionom sistemu,
 • modelovanje i upravljanje organizacionim sistemima korišćenjem informacionih tehnologija,
 • za sistemsku analizu i upotrebu sistemske metodologije u vođenju projekata;
 • da modeluju i rade sa bazama podataka i aplikacijama koristeći CASE alate;
 • da primenjuju odgovarajuće metode u razvoju sistema bezbednosti informacionog sistema i zaštite podataka;
 • razumevanje, konstruisanje i implementiranje osnovnih algoritama veštačke inteligencije,
 • da prate trendove razvoja softverskog inženjerstva;
 • da primenjuju statističke metode;
 • da primenjuju numeričke metode i da ih ih implementiraju preko softvera,
 • za rad pod različitim operativnim sistemima;
 • za rad pod različitim mobilnim operativnim sistemima;
 • da stečena znanja i veštine koriste za razvoj, upotrebu softvera i grafičkih sistema izražene multimedijalnosti;
 • za korišćenje softverskih paketa za 3D modeliranje i animaciju, obradu slike, montažu i vizuelne efekte, WEB dizajn, video i multimediju;
 • da koriste znanje engleskog jezika u računarstvu;
 • da razvijaju sposobnosti koje su neophodne za nastavak studija.

Po završetku studijskog programa Informatika student stiče kompetencije u skladu sa nacionalnim okvirom kvalifikacija i to:

 • samostalno vođenje složenih projekata iz različitih oblasti informatike i računarstva;
 • organizovanje , kontrola i vrednovanje rada drugih zaposlenih radi unapređenja produktivnosti rada i poslovne prakse;
 • prilagođavanje dinamičnom razvoju sektora informatike i računarskih nauka u smislu permanentnog usavršavanja u ličnom i profesionalnom razvoju kroz celoživotno učenje.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2020.godine možete naći OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2020. godine možete pronaći OVDE.

Knjigu predmeta možete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE