primer

Zaštita životne sredine

Vrsta studija:​
Doktorske akademske studije
Dužina trajanja studija:​
3 godine (6 semestra)
ESPB bodovi:
180
Akademski naziv:
Doktor nauka – Nauke o zaštiti životne sredine

Doktorske studije studijskog programa Zaštita životne sredine omogućavaju studentima da ovladaju najnovijim svetskim znanjima iz oblasti zaštite životne sredine i obezbeđuje visok nivo profesionalne i naučne kredibilnosti – uspešnost buduće profesionalne, naučne, ili pedagoško-univerzitetske karijere i osnove za samostalni istraživački rad studenta.

Doktorske akademske studije studijskog programa Zaštita životne sredine u trogodišnjem trajanju obuhvataju ukupno 14 predmeta i to: 10 obaveznih predmeta i 4 izborna koji se biraju od 8 ponuđenih predmeta. Od 10 obaveznih 5 predmeta су je u vezi sa studijsko istraživačkim radom i izradom i odbranom doktorske disertacije, u kojima učestvuju svi nastavnici. Nastavni plan i program doktorskih studija studijskog programa Zaštita životne sredine sastoji se iz jednosemestralnih predmeta koji nose odgovarajući broj ESPB bodova, saglasno obimu aktivnosti, složenosti predmeta, nivou edukacije i drugim releventnim uslovima. Struktura programa obezbeđuje da studenti u svakoj godini studija steknu 60 ESPB bodova (ukupno 180 bodova tokom celog studijskog programa sa izradom doktorske disertacije).

Izborni predmeti su zastupljeni sa 55,56% ESPB od ukupno 180 ESPB.

Studijski program ostvaruje se u toku šest semestara prema nastavnom planu i sa definisanim opisom svakog predmeta, brojem ESPB bodova, imenom nastavnika, ciljem kursa sa očekivanim ishodima, sadržajem predmeta, metodom izvođenja nastave, preporučenom literaturom, brojem časova aktivne nastave, načinom provere znanja i ocenjivanja i drugim bitnim podacima.

U okviru studijskog programa doktorskih studija Zaštita životne sredine, u prvoj godini studija, studenti slušaju dva obavezna predmeta i četiri izborna. U drugoj godini studenti savladavaju pet obavezna predmeta od kojih se dva odnose na publikovanje radova – SIR i teorijske osnove SIR. U trećoj godini studenti se bave studijsko-istraživačkim radom i konačnom izradom doktorske disertacije. Studijsko istraživački rad 1 i 2 je isključivo u funkciji obezbeđivanja preduslova i osposobljavanja za izradu doktorske disertacije, kao i izradu same doktorske disertacije. Doktorske studije traju 3 (tri) studijske godine (6 semestara).

Aktivnu nastavu čine predavanja i studijski istraživački rad kroz koji se student osposobljava da pristupi izradi doktorske disertacije. Student može da bira bilo koji predmet iz priloženog spiska izbornih predmeta, pod uslovom da odabrani predmet doprinosi njegovoj edukaciji za sticanje akademskog zvanja i preduslova za obavljanje poslova za koje se usmerava. U tom smislu, na početku doktorskih studija studentu se kao savetnik dodeljuje jedan od nastavnika uključenih u izvođenje datog studijskog programa, koji ima zadatak da usmeri studenta i pomogne mu u odabiru predmeta. Savetnik ne mora obavezno da bude i mentor studentu pri izradi doktorske disertacije.

Ako student nije u toku ranijeg školovanja savladao predmet Metode naučno–istraživačkog rada, u obavezi je da taj predmet položi u okviru doktorskih studija, pri čemu mu se ti bodovi ne računaju u ukupan zbir ESPB, već je to uslov da se pristupi izradi doktorske disertacije.

Doktorska disertacija je samostalni originalni naučni rad studenta doktorskih studija na studijskom programu Zaštita životne sredine. Radi naučne verifikacije rezultata istraživanja tokom izrade doktorske disertacije kandidat treba da objavi ili da ima prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste iz oblasti teze, ranga M21, M22, M23, u kome je on prvi autor iz uže naučne oblasti – nauke o zaštiti životne sredine.

Svrha studijskog programa doktorskih studija – Zaštita životne sredine je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti zaštite životne sredine koji će imati vodeću ulogu u naučnoj oblasti – nauke o zaštiti životne sredine, uz primenu i razvoj savremenih naučnih pristupa, a u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i osvajanju poboljšanih metoda i rešenja u domenu naučnih i aplikativnih projekata iz ovih oblasti koji doprinose kritičkoj proceni postojećih sistema i donošenju odluka u vezi sprovođenja mera za njihovo unapređenje i inoviranje i opštem razvoju društva.

Studenti na ovom studijskom programu stiču sve neophodne kompetencije za visoko obrazovne profile iz oblasti nauka o zaštiti životne sredine. Studenti stiču visok nivo znanja i razumevanja, dobijaju podsticaj za samostalni naučno-istraživački rad, kreativnost i razvoj i primenu originalnih ideja u praksi, što ih kvalifikuje za naučno-istraživački rad u oblasti zaštite životne sredine, objavljivanje radova u naučnim časopisima, aktivno učešće na naučnim konferencijama, uključivanje u naučno-istraživačke projekte i dr. Sintezom fundamentalnih principa nauke o životnoj sredini i implementacijom savremenih metoda i pristupa u razvoju zaštite životne sredine, studenti uzimaju aktivno učešće u zadovoljenju sadašnjih, kao i potreba budućih generacija u zaštiti i unapređenju životne sredine.

Ciljevi studijskog programa su da se obrazuju DOKTOR NAUKA – NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE koji:

 1. poseduju visokokvalitetno obrazovanje za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti zaštite životne sredine, kojim će preuzeti vodeću ulogu u ovoj oblasti,
 2. poseduju dovoljno znanja o naprednim metodama analize, modelovanja i simulacija u zaštiti životne sredine, principima fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda, savremenim metodologijama u upravljanju otpadom i posebnim tokovima otpada, novim tehnikama ekoremedijacije, najsavremenijim principima u oblasti obnovljivih izvora energije, aktuelnim saznanjima o uticaju projekata i tehnoloških sistema na životnu sredinu, procenom uticaja različitih vrsta saobraćaja i multimodalnog saobraćaja sa adekvatnim odgovorom na te uticaje u cilju zaštite svih aspekata životne sredine, procenom rizika i planiranja, projektovanja i upravljanja sistemima zaštite životne sredine i kako da u proces zaštite životne sredine uključe društvene, političke, ekonomske aspekte
 3. kvalifikovani su za visokostručni i naučno istraživački rad, za originalno i samostalno istraživanje, publikovano u naučnim časopisima na SCI listi, relevantnim za naučnu oblast – nauka o zaštiti životne sredine.
 4. osposobljeni su da rade u timu, u kontekstu većih projekata,
 5. su sposobni da izlože informacije, ideje, probleme i rešenja kako stručnjacima iz predmetne oblasti, tako i onima koji nemaju specijalnosti vezane za oblast izlaganja,
 6. su svesni kako njihova profesija može da utiče u kontekstu etičkih, estetskih, socijalnih, ekonomskih i pitanja bezbednosti,
 7. su osposobljeni za dalje učenje u cilju obučavanja u akademskom i/ili profesionalnom smislu,
 8. razumeju ograničene domete stečenih znanja i imaju potrebu za daljim i permanentnim usavršavanjem,
 9. umeju da komuniciraju sa lokalnim  i inostranim stručnjacima iz svoje i drugih oblasti, služeći se stručnom terminologijom.

Osnovni cilj doktorskih studija studijskog programa Zaštita životne sredine na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla”, Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine, jeste obrazovanje kadrova visoke opšte naučne sposobnosti u obrazovno-naučnom polju prirodno-matematičkih nauka, i naučnoj oblasti – nauke o zaštiti životne sredine, koji su tokom doktorskih studija ovladali specifičnim metodama istraživanja, razvili kreativnost u pristupu i rešavanju kompleksnih zadataka u zaštiti životne sredine i savladali različite praktične veštine za realizaciju naučno-istraživačkih projekata, sa ciljem sticanja akademskog naziva – DOKTOR NAUKA – NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE.

DOKTOR NAUKA – NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE se osposobljava da poseduje sledeće kompetencije:

 1. rukovođenje istraživačkim timom, edukacija u visokoobrazovanim ustanovama;
 2. rukovođenje preduzećima, državnim i lokalnim upravama i agencijama iz oblasti zaštite životne sredine;
 3. stručno analiziranje problema u obasti zaštite životne sredine i nalaženje adekvatnih rešenja,
 4. učestvovanje u timu za projektovanje sistema zaštite životne sredine, pojedinih komponenata i procesa kojima se postižu ciljevi zaštite i unapređenja životne sredine;
 5. vođenje ili učestvovanje u naučno-istraživačkim i aplikativnim eko-projektima;
 6. rad u multidisciplinarnom timu, koji se bavi problemima u životnoj sredini.

Student koji je savladao sve predmete sa studijskog programa i osposobljen je za samostalan ili timski naučno-istraživači rad koji obuhvata analizu, razvoj i unapređenje zaštite životne sredine.