primer

Ekonomija i finansije

Vrsta studija:​
Master akademske studije
Dužina trajanja studija:​
1 godina (2 semestra)
ESPB bodovi:
60
Akademski naziv:
Diplomirani master ekonomista

Studijski mater program  Ekonomija i finansije  je savremeno koncipiran, jednogodišnji program master akademskih studija, koji obrazuje stručnjake – master ekonomiste iz ekonomije i finansija. Program karakteriše savremen pristup analizi problema i inkorporiranost najnovijih dostignuća iz oblasti ekonomije i finansija.

Struktura studijskog programa  Ekonomija i finansije  koncipirana je u skladu sa aktuelnim programima na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, zasnovana je na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa savremenim zahtevima modernog poslovanja.

Osnovni cilj studijskog programa  MAS Ekonomija i finansije  jeste  obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih ekonomskih poslova u realnom sektoru i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama) i koji su osposobljeni za donošenje kompleksnih poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.

Broj predmeta na studijskom programu je obavezan (4 predmeta), a ostali su izborni (2 se biraju sa liste od 4 predmeta). Odnos ESPB bodova izbornih predmeta prema ukupnom broju bodova je veća od 30%, što zadovoljava propisane standarde.  Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima, i samim tim, oblikovati svoj akademski profil kroz izborne grupe predmeta. Student u drugom semestru brani master rad.  Fond časova za svaki predmet je po 30 časova za predavanja vežbe u zimskom semestru.

Svrha master akademskog studijskog programa  Ekonomija i finansije  na Fakultetu za ekonomiju i finansije je da obrazuje specijalizovane, visoko-stručne, jasno profilisane kadrove u oblasti ekonomije i finansija koji će svojim znanjem i kompetencijama moći da svoja specifična znanja i veštine primene u oblastima ekonomije i finansija. Kompetencije koje studenti steknu na  MAS Ekonomija i finansije imaju visoku društvenu vrednost i u potpunosti opravdavaju postojanje ovog studijskog programa koji je najvećim delom orijentisan na usavršavanje sposobnosti i  poslovnih veština i znanja iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.Master akademske studije kao osnovnu svrhu imaju da osposobe buduće lidere da steknu veštine: planiranja i analize, organizacije poslovanja, koncipiranja, donošenja i sprovođenja poslovnih i finansijskih odluka.

Master akademski studijski program  MAS Ekonomija i finansije  u skladu je sa potrebama privrede i finansijskih institucija. Pored toga, sve veća inkorporiranost privrede u globalne procese i globalne lance vrednosti, omogućava studentima  MAS Ekonomija i finansije  da razumeju globalne ekonomsko-finansijske procese i da stečena znanja i veštine na  MAS Ekonomija i finansije  upotrebe i doprinesu rastu naše ekonomije u evropskim i globalnim okvirima.

Sve dinamičnije, kompleksnije i turbulentnije međunarodno poslovno okruženje, posebno imajući u vidu posledice sve češćih globalnih recesija (globalne finansijske recesije 2008. godine, globalne ekonomske recesije 2020. izazvane globalnom pandemijom i kontrakcije globalnog rasta 2022. izazvane krizom u Ukrajini), zahteva ovladavanje i primenu novih ekonomsko-finansijskih instrumenata i alatki kojima bi se na najefikasniji način odgovorilo sve većim ekonomskim,  finansijskim i poslovnim izazovima i rizicima. Upravo  MAS Ekonomija i finansije  obezbeđuje mogućnosti za obrazovanje stručnih kadrova koji bi svojim znanjem mogli da se suoče sa aktuelnim privrednim i finansijskim rizicima. Pored toga, stvaranjem specijalizovanih ekonomsko-finansijskih kadrova zadovoljila bi se tražnja na tržištu rada za kadrovima koji poseduju znanje da implementiraju nove finansijske instrumente i derivate. To se odnosi kako na preduzetnički sektor (mikro,  mala i srednja preduzeća), tako i na sektor velikih kompanija. Takođe , iz ugla državnog sektora, postoji hronični nedostatak kadrova koji poseduju savremena statističko-matematička znanja u cilju ekonomskog i finansijskog analiziranja i kontinuiranog praćenja efekata brojnih državnih podsticaja, odnosno stvaranje što celovitije podloge za donošenje strateških i operativnih odluka na svim nivoima.

Imajući u vidu potrebe našeg društva za ovakvim kadrovima, ovaj studijski program iskazuje svoju punu društvenu opravdanost. Svrha  MAS Ekonomija i finansije  je konzistentna sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta na kome se taj program izvodi. Ta konzistentnost se ogleda u kontinuiranom radu na sopstvenom razvoju, unapređenju obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Implementiraju se obrazovni standardi i tehnologije u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i ostvaruje saradnja sa sličnim institucijama u Evropi i svetu u cilju razmene iskustava u pedagoškom radu, razmene nastavnika i studenata i njihovo uključivanje u naučno-istraživački rad na projektima od zajedničkog interesa.

Ciljevi i zadaci Fakulteta za ekonomiju i finansije usklađeni su sa ciljevima visokog školstva u Republici Srbiji, Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Osnovni cilj studijskog programa  MAS Ekonomija i finansije  jeste  obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih ekonomskih poslova u sektoru privrede i u finansijskim institucijama (bankama,  revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama). Završetkom programa  MAS Ekonomija i finansije  studenti su  osposobljeni za donošenje kompleksnih poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva.

Cilj master akademskog studijskog programa  Ekonomija i finansije  na Fakultetu za ekonomiju i finansije je osposobljenost studenata da dostignu visok nivo kompetencija i akademskih znanja i veština u oblasti ključnih ekonomskih, privrednih i finansijskih disciplina. Program  MAS Ekonomija i finansije  predstavlja nadogradnju prethodnog nivoa osnovnih studija, gde će studenti sticati viša – kompleksnija znanja iz oblasti ekonomije i finansija i kreirati svoj obrazovni profil izborom specifičnih predmeta. Program je otvoren i za obrazovanje studenata koji su prethodni nivo studija završili na drugim fakultetima, koji žele da steknu znanja i veštine kompetentne za master ekonomistu sa fokusom na finansije.

Programa  MAS Ekonomija i finansije  omogućuje studentima sticanje savremenih znanja, veština i alatki iz ekonomije i finansija za obavljanje raznovrsnih poslova u domaćem, ali i međunarodnom poslovnom okruženju. Preciznije, ciljevi programa su produbljivanje znanja u oblastima napredne makroekonomije, mikroekonomije, finansijskih institucija, međunarodne ekonomije i finansija. Jedan od ciljeva programa je dublje teorijsko i praktično razumevanje globalnih ekonomskih i finansijskih procesa i ovladavanje savremenim matematičko-statističkim i ekonometrijskim metodima, bez kojih nije moguće pratiti privredne i finansijske efekte poslovanja.

Studijski program  MAS Ekonomija i finansije  je osmišljen sa namerom da svojom interaktivnošću u izvođenju nastave i podsticanjem inicijative i kreativnosti, obezbedi studentima potrebno znanje i veštine u savremenom poslovnom okruženju koje će im omogućiti profesionalno angažovanje, preduzimanje kompleksnih ekonomsko-finansijskih poduhvata u domaćem ili inostranoim privrednom ili finansijskom sektoru. Jedan od ciljeva programa  MAS Ekonomija i finansije  je i transfer znanja između akademskog i poslovnog sveta i podsticanje ambicije studentima koja će im pomoći da napreduju u karijeri, doprinose razvoju privrede i društva i nastave svoje usavršavanje uključujući i dalje akademsko obrazovanje.  MAS Ekonomija i finansije  omogućuje studentima da prezentuju rezultate svoga istraživačkog rada stručnoj javnosti i da svoje delovanje valorizuju u širem društvenom, naučnom i etičkom kontekstu.

Osnovni cilj studijskog programa MAS Ekonomija i finansije jeste obrazovanje ekonomista koji su kompetentni za obavljanje najsloženijih ekonomskih poslova u sektoru privrede i u finansijskim institucijama (bankama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama). Završetkom programa MAS Ekonomija i finansije studenti su osposobljeni za donošenje kompleksnih poslovnih i finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva, i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih poslovnih i upravljačkih problema u raznim oblastima privrede i društva. Cilj master akademskog studijskog programa MAS Ekonomija i finansije na Fakultetu za ekonomiju i finansije je osposobljenost studenata da dostignu visok nivo kompetencija i akademskih znanja i veština u oblasti ključnih ekonomskih, privrednih i finansijskih disciplina. Program MAS Ekonomija i finansije predstavlja nadogradnju prethodnog nivoa osnovnih studija, gde će studenti sticati viša – kompleksnija znanja iz oblasti ekonomije i finansija i kreirati svoj obrazovni profil izborom specifičnih predmeta. Program je otvoren i za obrazovanje studenata koji su prethodni nivo studija završili na drugim fakultetima, koji žele da steknu znanja i veštine kompetentne za master ekonomistu sa fokusom na finansije.

Studenti koji su završili master program  MAS Ekonomija i finansije  su stekli kompetencije da obavljaju složene i kompleksne ekonomske i finansijske zadatke u poslovanju.

Pored toga, studenti će ovladati sledećim opštim kompetencijama:

 • Sposobnost da koriste savremene matematičko-statističke i ekonometrijske metode u ekonomskom i finansijskom analiziranju stanja i prognoziranju mogućih trendova ključnih ekonomskih i finansijskih varijabli u privredi i finansijskom sektoru;
 • Sposobnost da donose optimalne ekonomske i finansijske odluke bilo da se radi o preduzetničkom sektoru, velikim kompanijama ili državnom sektoru;
 • Sposobnost kritičke procene situacije usled uticaja različitih endogenih ili egzogenih varijabli i donošenje argumentovane odluke;
 • Ovladavanje stručnom terminologijom i komunikacionim sposobnostima iz oblasti ekonomije i finansija;
 • Shvatanje značaja timskoga rada u procesu donošenja poslovnih i finansijskih odluka;
 • Sticanje informatičke kompetentnosti kroz ovladavanje statističko-matematičkih i ekonometrijskih metoda i modela;
 • Mogućnost za nastavkom usavršavanja kroz pohađanje doktorskih studija.

 

Predmetno-specifične kompetencije svršenih studenata ogledaju se pre svega u temeljnom poznavanju područja ekonomije i finansija i razumevanju šireg konteksta u kome se sreću sa konkretnim problemima. Svršeni studenti  MAS Ekonomija i finansije  biće kompetentni da:

 • Povežu i praktično primene teorijska znanja iz različitih oblasti: napredne makroekonomije, mikroekonomije, finansijskog tržišta i berzi, međunarodne ekonomije i finansija, ekonomske politike EU i globalnih procesa, kao i da implementiraju stečena znanja u konkretnim poslovnim situacijama;
 • Svoja znanja i veštine primenjuju u domaćim ili stranim kompanijama, finansijskim institucijama i organizacijama;
 • Profesionalno se angažuju u preduzetničkom sektoru u rešavanju i obavljanju ekonomskih i finansijskih problema i zadataka;
 • Uspešno rukovode privrednim i finansijskim projektima i upravljaju timom;
 • Koriste naučne metode istraživanja i izrade samostalan istraživački rad;
 • Prezentuju i publikuju naučni rad, da kompetentno i argumentovano obrazlažu složene ekonomske i finansijske probleme.

Povezivanjem osnovnih znanja iz mnogih oblasti sa predmetno specifičnim znanjima i primenom naučnih metoda i postupaka studenti su u stanju da se suoče sa kompleksnim problemima i da ih uspešno rešavaju. Svoje kompetencije u tom pogledu održavaju na visokom nivou praćenjem najnovijih događanja u struci i njihovim primenama na konkretnim poslovima.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2023. godine možete pogledati OVDE.

Detaljan raspored predmeta na master studijama po akreditaciji iz 2017. godine možete pronaći OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2017. godine možete pronaći OVDE.

Izveštaj o samovrednovanju studijskog programa možete pogledati OVDE.

Knjigu predmeta mozete preuzeti u formatu RAR fajla OVDE