Master akademske studije

Unutrašnja arhitektura

Arhitektura i urbanizam

Opšte građevinarstvo

Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata

primer

Master akademske studije

Fakultet:

Fakultet za graditeljski menadzment

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Građevinsko inženjerstvo

Na master akademskim studijama MAS Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata akcenat se stavlja na savremenoj organizaciji, izboru savremenih tehnologija građenja, na upravaljanju izgradnjom objekata korišćenjem savremenih metoda i tehnika u skladu sa pravilima savremenog kibernetskog procesa. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je prezentirano na predavanjima. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Za studente je predviđena obavezna stručna praksa, koje studenti obavljaju na gradilištima i u projektnom birou osnivača i vlasnika Fakulteta ili po slobodnom izboru u građevinskim privrednim društvima. Veličina grupe se određuje u zavisnosti od karaktera vežbi. Studentske obaveze na vežbama mogu obuhvatiti i izradu seminarskih i domaćih radova, projektnih zadataka, semestralnih i grafičkih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Broj osvojenih bodova je iskazan prema jedinstvenoj metodologiji i odražava opterećenost studenta.