Doktorske akademske studije

Informatika

Doktorske akademske studije

Fakultet:

Fakultet za informatiku i računarstvo

Naučna, stručna ili umetnička oblast:

Računarske nauke

Ovaj program pruža studentima dobru podlogu za razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema i kritičkog mišljenja. Razvijena sposobnost za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje naučno-istraživačkog rada.

Uslov za upis je prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama iz oblasti računarstva, matematike, tehničkih nauka. Ostali uslovi su definisani Statutom Univerziteta i odgovarajućim Pravilnikom.
Studijski program doktorskih studija Informatika traje tri godine i nosi 180 ESPB. Od toga 90 ESPB se stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta predviđenih studijskim programom. Položenim istraživačkim radom na pristupnom radu za doktorsku disertaciju student stiče 8 ESPB, izradom i odbranom pristupnog rada doktorskih studija student stiče 22 ESPB, izradom studijsko-istraživačkog rada 1 i studijsko-istraživačkkog rada 2 student stiče 38 ESPB, i na kraju izradom i odbranom doktorske disertacije student stiče 22 ESPB.

Student je u obavezi da položi 7 obavezanih predmeta koji je od opšteg značaja za naučno-istraživački rad u oblasti informatike i 5 izbornih predmeta (od ponuđenih 10) koje bira u zavisnosti od odabrane teme za izradu doktorske disertacije u saradnji sa mentorom. Studijski program DAS Informatika se sastoji od 7 obaveznih predmeta i 4 bloka izbornih predmeta. U prvom izbornom bloku 1 student bira 1 od 2 predmeta, u izbornom bloku 2 student bira 2 od 4 predmeta, u izbornom bloku 3 student bira 1 od 2 predmeta, i na kraju u izbornom bloku 4 student bira 1 od 2 predmeta.
Obavezni predmeti na prvoj godini studija su: Metodologija naučno-istraživačkog rada i Odabrana poglavlja iz matematike i statistike. Izborni blok 1 na prvoj godini čine predmeti: Multimediji – odabrana poglavlja, E-obrazovanje-odabrana poglavlja. Izbroni blok 2 na prvoj godini čine predmeti: Semantički veb – odabrana poglavlja, Modelovanje poslovnih procesa – odabrana poglavlja, Metode optimizacije i Numerička matematika – odabarana poglavlja. Izborni blok 3 na drugoj godini studija čine predmeti: Bioinformatika – odabrana poglavlja i Ekstrakcija informacija iz teksta. Izborni blok 4 na drugoj godini studija čine predmeti Procesiranje prirodnih jezika i Teorija algoritama – napredni koncepti. Na drugoj godini studija, obavezan je Istraživački rad na Pristupnom radu za doktorsku disertaciju kao i Izrada i odbrana pristupnog rada doktorskih studija, dok su na trećoj godini obavezni predmeti Studijski istraživački rad 1 i Studijski istraživački rad 2 na izradi doktorske disertacije i Izrada i odbrana doktorske disertacije.

Nastava se izvodi kroz semestre, dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB po semestru je 30, a za akademsku godinu 60. Ukupno trajanje studija je 3 godine (6 semestara), za koje vreme student treba da ostvari najmanje 180 ESPB, uključujući tu i bodove za doktorsku disertaciju.

Studije na studijskom programu DAS Informatika organizuju se kroz predavanja, studijski istraživački rad, naučni rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Na kraju četvrtog semestra, student treba da je stekao 90 ESPB polaganjem ispita i tada treba da podnese prihvatljiv predlog doktorske disertacije. Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose detaljnim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupa predloženih predmeta na samom studijskom programu. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska).

Pre početka izrade doktorske disertacije, student je u obavezi da odbrani pristupni rad. Odbranom pristupnog rada student pokazuje da je ovladao potrebnim teorijskim znanjima iz onih oblasti inteligentnih sistema koje su od interesa za izradu doktorske disertacije. Kada student odbrani pristupni rad, stiče status doktorskog kandidata. Doktorske studije će obezbediti stvaranje strateškog partnerstva između Fakulteta, Univerziteta, privrede i IT kompanija, a uključivanjem polaznika na doktorske studije omogućiće se postepeno povezivanje istraživačkih i razvojnih jedinica u privredi, uspostavljanje zajedničkih istraživanja i na njima zasnovanom obrazovanju između univerziteta, naučnih instituta i privatnog i javnog sektora, što su i strateški ciljevi razvoja nauke u Republici Srbiji.

Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uspešno odbrani doktorsku disertaciju i sakupi 180 ESPB bodova stiče akademski naziv Doktor nauka – računarske nauke (dr).