Doktor nauka – organizacione nauke (studijski program informacioni sistemi i menadžment, izborno područje: Elektronsko poslovanje)