Doktor nauka – doktor matematičkih nauka (studijski program – matematika), doktor         ekonomskih nauka, (oblast –  Finansijska matematika)